Asker kommunes arbeid for heltidskultur

- Heltidskultur vil sikre kvalitet, godt og sikkert arbeidsmiljø, og tilstrekkelig kompetanse og effektivitet i tjenestene, sier ordfører Lene Conradi som har ledet heltidsutvalget. Kommunestyret vedtok tirsdag 16. november Asker kommunes handlingsplan for heltidskultur.

Kort fortalt

Om Heltidsutvalget

Heltidsutvalget er et partssammensatt utvalg (PSU) opprettet med hjemmel i kommuneloven § 5-11, jf. §§ 5-2 andre ledd bokstav a) og 5-7.

Heltidsutvalget ble opprettet for perioden 8. september 2020 til 31. desember 2021.

Utvalgets ansvar har vært å utarbeide et forslag til handlingsplan for å etablere en heltidskultur i Asker kommune. Handlingsplanen vil følge opp temaplan arbeidsgiverpolitikk.

- Omfanget av deltidsstillinger er en utfordring for hele Norge, og arbeidet med å etablere en heltidskultur er et satsingsområde både nasjonalt og lokalt i Asker. Hvis Asker kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg og beholder tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft, vil arbeidet med en heltidskultur være avgjørende, sier Conradi som også ledet heltidsutvalget.

Handlingsplanen ble 16. november vedtatt av Kommunestyret. Planen vil bli brukt som grunnlag for en helhetlig satsning på heltidskultur i tjenesteområdene – spesielt innen Velferd og Oppvekst. Arbeidet har vært et bredt anlagt og omfattende politisk og faglig samarbeid.

- Dette er en merkedag. Med dette er vi i gang med et omfattende og viktig kulturutviklingsarbeid i hele Asker kommune, så dette er en milepæl, sier Ivar Granum.

- Og med dette ønsker vi at heltid skal være hovedregelen i Asker kommune, legger varaordfører Monica Vee Bratlie til.

- Rapporten fra heltidsutvalget er et godt grunnlag og en god start på et viktig arbeid som det er viktig å følge opp, sier Torleiv Rognum.

Skaper et tryggere arbeidsliv

Både rekruttering av nye og beholde kompetente medarbeidere krever vilje til et systematisk og langsiktig endringsarbeid hos alle parter. Det må tenkes nytt rundt hvordan tjenester og arbeidstid organiseres, ifølge Handlingsplanen for Heltidskultur. Planen legger vekt på at kommunen i økende grad må ha fokus på omstilling og søke å løse oppgaver på nye måter slik at kommunen får mer ut av ressursene.

Anbefalinger og progresjon

Et gjensidig forpliktende og godt partssamarbeid mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og vernetjeneste legger grunnlaget for arbeidet med utvikling av heltidskultur. Partene har sammen, både på arbeidsplass- og overordnet nivå, ansvar for retning på arbeidet med å skape en heltidskultur.

Handlingsplanen for heltidskultur nevner flere konkrete anbefalinger for å sikre fremdrift i prosjektet, deriblant en sterk definert og forankret heltidsstruktur, overordnede føringer via handlingsplanen, samhandling mellom partene om retningslinjer og beste praksis, en god administrativ plan for implementering, opplæring og motivasjon og økonomiske rammer for iverksetting og evaluering av piloter.

Progresjonen for aktiviteter, tiltak og faser som iverksettes for heltidskulturarbeidet utgjør en kombinasjon av flere tiltak, både kortsiktige og langsiktige.

- Det handler om bedre utlysningspraksis og rekruttering med høyere stillingsstørrelser, noe vi kan iverksette allerede nå. Vi må presisere og forankre satsningen, politisk og administrativt ved videreført partssamarbeid, drive opplæring til berørte virksomhetsledere og avdelingsledere og kontinuerlig evaluere ressursbehovet, sier hovedtillitsvalgt Anders Fosen.

Neste steg i arbeidet blir å tydeliggjøre og velge hvor og når det skal iverksettes utprøvinger og piloter. Ressurser til både oppstart av utprøvinger/piloter og evalueringer for etterfølgende faser tas høyde for i kommende årenes planer/budsjetter.

Heltidsutvalgets medlemmer

I forbindelse med opprettelsen av Heltidsutvalget ble det utnevnt en administrativ arbeidsgruppe bestående av representanter fra administrasjonen, kommunens ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten. Prosjektets arbeidsgruppe har forberedt møtene i Heltidsutvalget, seminarer og utarbeidet forslaget til handlingsplan for heltidskultur med aktuelle vedlegg. 

 • Lene Conradi, Leder
 • Ivar Granum, Nestleder
 • Monica Therese Vee Bratlie, Medlem
 • Torleiv Ole Rognum, Medlem
 • Martin Berthelsen, Varamedlem
 • Marianne Riis Rasmussen, Varamedlem
 • Oddvar Arne Igland, Varamedlem
 • Anders Fosen, Medlem
 • Nina Skjervik, Medlem
 • Børre Holen, Medlem
 • Mustafe Demaj, Varamedlem
 • Camilla Loe-Dahl, Varamedlem