Eldrerådet i Asker trenger nye medlemmer

Kort fortalt

Kommunestyret skal i konstituerende møte 17. oktober velge medlemmer til eldrerådet for perioden 2023-2027. Valgene gjelder for hele valgperioden, med mulighet til å fratre etter to år.

Eldrerådet i Asker kommune består av ni medlemmer og fem varamedlemmer.

Hva er eldrerådet?

Eldrerådet er et viktig medvirkningsorgan som skal sikre bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre. De skal bli hørt i alle saker som angår eldre. De kan også ta opp saker av eget initiativ.

Medlemmene av rådet skal være representative for målgruppen de skal ivareta.

  • Rådet bør være bredt sammensatt og bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn.
  • Flertallet av medlemmene skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år
  • Begge kjønn skal være representert.

Hvordan foreslå kandidater?

Pensjonistforeninger og andre organisasjoner som driver aktivt arbeid blant eldre, har rett til å foreslå kandidater til eldrerådet. Andre kan også komme med forslag.

  • Kandidaten bør være engasjert og motivert for oppgaven
  • Kandidaten må være orientert om hva vervet innebærer
  • Det skal innhentes skriftlig samtykke fra kandidater som foreslås

Bruk gjerne dette skjemaet for å sende inn forslag til kandidater:

Forslag til medlemmer av Eldrerådet

Har personen samtykket i å bli foreslått?

Forslag til kandidater kan også sendes på e-post til

Fristen for å komme med forslag er 7. september