Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Valg av meddommere til offentlig ettersyn

Kort fortalt

Asker kommune har søkt etter meddommere for neste periode. Listen over foreslåtte meddommere er godkjent av formannskapet, og er nå ute på offentlig ettersyn før listen godkjennes av kommunestyret.

Formannskapet har i møte 19.05.2020 godkjent listen over forslag på meddommere til Asker og Bærum tingrett, Borgarting lagmannsrett, Nedre Buskerud jordskifterett og som skjønnsmedlemmer for perioden 2020-2024.


Domstolloven § 68 gir retningslinjer for utlegg av forslag på meddommer til offentlig ettersyn:

  • Formannskapet eller det faste utvalg kommunestyret har tildelt oppgaven, forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg i samsvar med § 67. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt frist.
  • Etter å ha avgjort innvendinger og fritaksbegjæringer som er kommet inn etter kunngjøringen som nevnt i første ledd siste punktum, velger kommunestyret selv det antallet medlemmer til hvert av utvalgene som er bestemt etter §§ 64 og 65.
  • Krav om fritak eller merknader til listen må være kommunen i hende innen 03.06.2020

Krav om fritak eller merknader til listen sendes på e-post til:  politisk.sekretariat@asker.kommune.no, eller som brev til: 

Asker kommune

Politisk sekretariat (meddommervalg)

Katrineåsveien 20

3440 Røyken