Råd for personer med funksjonsnedsettelse i Asker trenger nye medlemmer

Kort fortalt

Råd for personer med funksjonsnedsettelse i Asker kommune trenger nye medlemmer. Kommunestyret skal i konstituerende møte 17. oktober velge medlemmer til rådet for perioden 2023-2027.

Valgene gjelder for hele valgperioden, med mulighet til å fratre etter to år.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse i Asker kommune består av ni medlemmer og fem varamedlemmer.

Hva er råd for personer med funksjonsnedsettelse?

Rådet er et viktig medvirkningsorgan som skal sikre bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse. De skal bli hørt i alle saker som angår personer med funksjonsnedsettelser. De kan også ta opp saker av eget initiativ.

Medlemmene av rådet skal være representative for målgruppen de skal ivareta.

  • Rådet bør være bredt sammensatt og bestå av personer med ulik funksjonsnedsettelse og bakgrunn. Pårørende kan også være medlemmer av rådet.
  • Begge kjønn skal være representert.
  • Rådet bør også ha representant(er) under 25 år.

Hvordan foreslå kandidater?

Organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse, har rett til å foreslå kandidater til rådet. Andre kan også komme med forslag.

  • Kandidaten bør være engasjert og motivert for oppgaven
  • Kandidaten må være orientert om hva vervet innebærer
  • Det skal innhentes skriftlig samtykke fra kandidater som foreslås

Bruk gjerne dette skjemaet for å sende inn forslag til kandidater:

Forslag til medlemmer av Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Har personen samtykket i å bli foreslått?

Forslag til kandidater kan også sendes på e-post til

Fristen for å komme med forslag er 7. september