Fra formannskapet 8. november

Formannskapet behandlet blant annet salg av Øvre Sem, etablering av Norsk realfagsgymnas ungdomsskole, gebyrregulativ for 2023.

Glad for salg av Øvre Sem

Formannskapet vedtok tirsdag å selge Øvre Sem til Santo AS for 40 millioner kroner etter at de fikk en god presentasjon av Santo As sin plan for stedet. 

- Jeg er oppriktig glad og lettet over at vi nå har fått en unik kjøper av et unikt sted. En ny eier som ønsker å ta vare på stedets identitet og historie og tradisjoner, og som ser stedets potensiale for å være et samlingspunkt og arnested for spennende aktivitet, sa ordfører Lene Conradi.

Hun understreket at kommunen med dette har fått en eier som ønsker å ta historien til Sem tilbake, med flerbruk, samarbeid, kunnskapsformidling, synergier med lokale produsenter og profesjonelle aktører.

- Vi ønsker Santo As lykke til med arbeidet framover, og ser fram til at bygningsmassen får sårt tiltrengt vedlikehold og lys og varme bak vinduene, sier ordfører Conradi.

Les og hør mer om saken i formannskapet 8. november.

Gebyrregulativ 2023 ut på høring

Formannskapet vedtok tirsdag å sende forslag til gebyrregulativ 2023 for saker etter plan- og bygningsloven ut på høring.

Det er gjort mindre endringer i gebyrregulativet for plansaker, byggesaksbehandling, eierseksjonering og oppmåling for 2023. Gebyrregulativet er kommunens lokale forskrift som fastsetter gebyrene for kommunens behandling av saker etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven.

Forslaget innebærer i hovedsak videreføring av fjorårets gebyrregulativ, men prisene er justert etter fjorårets regnskap og forventet mengde arbeid med de ulike sakstypene i 2023. Endringen viser seg i hovedsak gjennom at grunnbeløpet som gebyrregulativet tar utgangspunkt i, omtalt som «M», økes.

Det er også endret hvor mange M det gebyrlegges for i noen sakstyper. M var i både 2021 og 2022 på kr. 3180,- og endres nå til kr. 3300,-. Det medfører en økning på 3,7 %, som er lavere enn prisøkningen i samfunnet de siste to årene. Formålet med endringen av gebyrregulativet å oppnå en så riktig fordeling som mulig på gebyr for de ulike sakstypene.

Les og hør mer om saken i formannskapet 8. november.

Gi dine innspill til høring i saken.

Har kartlagt vedlikehold av kommunale uteområder

Formannskapet vedtok at tiltakene foreslått for vedlikehold av kommunale uteområder blir fulgt opp gjennom temaplan eiendom. Det er gjennomført en ekstern analyse av vedlikeholdet av uteområder for eiendommer med kommunale bygg, dvs. skolegårder, utearealer i barnehager, uteareal tilknyttet sykehjem mv. Kartleggingen viser at vedlikeholdsetterslepet er omfattende og økende, og at det er behov for en enhetlig standard for vedlikehold av uteområder.

- Uteområdene har en betydning for innbyggernes helse og trivsel. Denne saken viser at det er behov for økt innsats på uteområdene. Vi registrerer at kommunedirektøren peker på at det innenfor dagens økonomiske situasjon er lite rom for å øke rammene for investeringer i og drift av kommunale uteområder. Vi registrerer også at kommunedirektøren vil se på muligheten for å omdisponere midler innenfor programområde eiendom, sier ordfører Conradi.

Kartleggingen vil være et kunnskapsgrunnlag inn mot behandlingen av Handlingsprogram og budsjett for 2023-2026.

Les og hør mer om saken i formannskapet 8. november.

I tillegg behandlet formannskapet flere saker som skal til endelig behandling i Kommunestyret: blant annet saker som forbereder valget 2023, temaplan digitalisering og smart teknologi, mandat for temaplan samferdsel og mobilitet.