Glad for god fremdrift for ny E18

Onsdag 22. september fikk Asker og Bærum kommune en orientering om status i planprosessen om nye E18, hvor blant annet medvirkning var et sentralt tema.

- E18 er det absolutt viktigste enkeltprosjektet som vil bestemme om Bærum og Asker vil lykkes med sine ambisiøse byutviklingsplaner. Derfor er vi i Asker og Bærum kommuner svært tilfredse med at planarbeidet nå er godt i gang og at vi blir orientert om planene og kan gi innspill underveis, sier ordfører Lene Conradi.

Hun er også svært glad for at Statens vegvesen nå legger vekt på fremdriften i prosjektet. Planene innebærer ny motorvei med tunneler, miljølokk og støyskjerming, god framkommelighet for buss, hovedsykkelvei, kollektivterminal i Asker og omlegging av lokalvei gjennom Asker og Holmen.

- Et helhetlig transportsystem vil legge til rette for den videre lokalsamfunnsutviklingen i Asker. Vi ønsker å sikre fremdrift i prosjektet, samtidig som belastningen for trafikanter og naboer blir så lav som mulig, sier hun.

- Derfor er det også positivt at det er kommet nye gode alternativer med løsninger under bakken som vil redusere både kostnader og miljøulemper for trafikkavviklingen rundt Slependkrysset, som igjen betyr mye for lokalsamfunnene langs traseen, sier ordføreren.

Medvirkningsportal

- Planene berører mange lokalmiljøer gjennom bygda vår. Vi opplever at Statens Vegvesen er opptatt av medvirkning, og det blir viktig å legge opp til gode dialoger også med beboergrupper og andre berørte i Asker når det blir vår tur, sier ordfører Lene Conradi.

Statens Vegvesen har lagt opp til en bred og god medvirkningsprosess med blant annet en digital medvirkningsportal. Portalen oppdateres med aktuelle nyheter og statuser fra prosjektet, planlagte folkemøter og andre former for medvirkning og relevante nettsider. Her kan enhver med interesse for prosjektet følge med og komme med sine innspill.

- Jeg har stor tro på at man gjennom disse medvirkningsprosessene vil få gode innspill til løsninger og tilpasninger som reflekterer ulike behov og hensyn, og til beste for både miljø og mennesker, sier ordføreren.

Videre fremdrift

Det nye transportsystemet gjennom Asker skal legge til rette for boligbygging og lokalsamfunnsutvikling slik at vi kan møte befolkningsveksten i Oslo-regionen på en god måte.

- Derfor er vi svært glad for at arbeidet med reguleringsplan for parsellen Ramstadsletta til Nesbru allerede er i god gjenge. Og det blir etterhvert viktig med arbeidet forbi Asker sentrum og helt fram til Drengsrud. Vi følger arbeidet tett og har et godt samarbeid med både Bærum og Statens Vegvesen, sier ordfører Lene Conradi.

Ordfører understreker nødvendigheten av å få tatt nødvendige planbeslutninger av hensyn til andre utbyggingsinteresser langs E18-korridoren. Flere store planprosesser på Billingstad er stilt i bero i påvente av nærmere E18-avklaringer.

- Derfor bør vi sikre gode beslutninger og solid fremdrift i prosessen framover, sier ordfører.

Relaterte lenker