Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Kort fra kommunestyremøtet 3. mars

Kommunestyret vedtok tirsdag 3. mars blant annet økonomireglement og gebyrregulativ for Asker kommune. I tillegg til å behandle de politiske sakene og interpellasjonene, fikk kommunestyret en grundig gjennomgang av kommunens beredskapsarbeid og koronasituasjonen.

Her finner du sakspapirer med protokoll, vedtak, vedlegg, og video fra møtet.

Økonomireglementet trer i kraft umiddelbart

Kommunestyret vedtok enstemmig et økonomireglement for Asker kommune, og det trer i kraft straks det er vedtatt.

Reglementet skal ivareta kommunelovens grunnleggende krav til økonomiforvaltningen, og bidra til at kommunen forvalter økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Reglementet dekker kommunens totale økonomiforvaltning, og gjelder til kommunestyret vedtar nytt reglement. Reglementet skal vedtas minst en gang i hver kommunestyreperiode.

Grunnlag for dimensjonering av brannvesenet i Asker og Bærum

Kommunestyret vedtok enstemmig at den fremlagte risiko- og sårbarhetsanalyse legges til grunn for dimensjonering av Asker og Bærum brann og redning IKS. Arbeidet med analysen er gjennomført av Asker og Bærum brann og redning, og det er koordinert og henger sammen med Asker og Bærum kommuners arbeid med en felles overordnet ROS-analyse. Denne vil bli forelagt kommunestyret til behandling i egen sak.

Gebyr for saksbehandling for byggesaker og planavdelingen

Kommunestyret vedtok gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven, datert 20.01.2020. Regulativet trer i kraft straks, og skal evalueres i 2022.

Som grunnlag for sammenslåingen mellom tidligere Hurum, Røyken og Asker kommuner ble det utarbeidet en intensjonsavtale som slo fast at det skal etableres økonomiske handlingsregler for å styre og følge opp den økonomiske politikken i den nye kommunen. Nivået på avgifter og egenbetaling skulle harmoniseres og innarbeides i den nye kommunens første budsjett.

Harmonisering av gebyrer fra tre tidligere kommuner

Nytt gebyrregulativ innebærer en harmonisering av gebyrreglene i de tre tidligere kommunene, og bygger i hovedsak på regulativet fra gamle Asker kommune. Det betyr at gebyrregulativet knytter betalingen opp til et minstegebyr (M), fremfor konkrete beløp for det enkelte tiltak. Harmoniseringsrapporten legger til grunn at gebyrene skal harmoniseres og vurderes opp mot selvkostprinsippet, selvkostgrad og sammenlignbare kommuner.

Innenfor plan, bygg, kart og oppmåling har det vært stor variasjon i selvkostgrad mellom de tre tidligere kommunene, der gamle Asker har hatt de laveste gebyrene. Selvkostgraden forteller hvor mye en innbygger betaler i forhold til hva det koster å produsere tjenesten. En lav selvkostgrad innebærer at tjenesten i større grad må finansieres gjennom budsjett.

Minstegebyr på 3 100 kroner

Dette betyr en økning av minstegebyr (som betegnes som M i gebyrregulativet) til 3 100 kroner, som tilsvarer en økning på 14,8 prosent fra gamle Asker. Økningen er nødvendig for at ikke kommunen skal finansiere mer av tjenesteproduksjonen enn tidligere, og dermed måtte omprioritere fra andre tjenesteproduksjoner.

Med økningen av minstegebyr (M), vil Asker kommune fortsatt ha et lavere gebyrnivå enn for eksempel Bærum kommune, der minstegebyret utgjør 3 150 kroner.

Tre interpellasjoner

Kommunestyret behandlet også tre interpellasjoner.