Kort fra kommunestyrets møte 10. desember

I tillegg til å vedta kommunebudsjettet for 2020, var det en rekke andre saker kommunestyret behandlet på møtet tirsdag 10. desember. Her er kort oppsummert noen av sakene.

Bilde fra et kommunestyremøte

Medlemmer i kommunestyret i nye Asker

Varmestua skal bygges på Askerholmen

Kommunestyret vedtok tirsdag permanent plassering av varmestue med midlertidig botilbud på Askerholmen, nær Asker sentrum.  Rådmannen kommer tilbake til formannskapet med en redegjørelse for hvordan parkeringssituasjonen for pendlere tenkes løst når de 80 parkeringsplassene ved Askerholmen forsvinner.

Ja til ti nye boliger ved Gjellumvannet

Kommunestyret vedtok reguleringsplan med privat detaljregulering for Vinterveien 2 ved Gjellumvannet. Dette legger til rette for etablering av ti boenheter på eiendommen, ni av boligene som konsentrert småhusbebyggelse og én som frittliggende småhusbebyggelse. I tillegg omfatter planen én eksisterende enebolig. Som følge av denne utbyggingen må også Vinterveien oppgraderes som adkomstvei til området.

Etablerer interkommunalt politisk råd for Asker og Bærum

Kommunestyret vedtok tirsdag å etablere Interkommunalt politisk råd for Asker og Bærum. Formålet er å samordne og fremme felles politiske interesser overfor statlige og regionale myndigheter. Rådet vil fungere som en kommuneregion i dialog med Viken fylkeskommune. Det interkommunale politiske rådet skal først og fremst samarbeide innenfor følgende hovedområder: areal og samferdsel, helse og videregående opplæring. Etter hvert kan samarbeidet utvides til flere områder.

Askers medlemmer av Interkommunalt politisk råd for Asker og Bærum:

  • Ordfører Lene W. Conradi (H)
  • varaordfører Monica Vee Bratlie (H)
  • Ivar Granum (A).

Varamedlemmer:

  1. Elisabeth Holter-Schøyen (V)
  2. Oddvar Igland (Sp)
  3. Hanne Lisa Matt (MDG)
  4. Ole Jacob Johansen (FrP).

Felles krisesentertilbud med Bærum

Kommunestyret vedtok tirsdag et samarbeid for felles krisesenter for Asker og Bærum.

Et godt krisesentertilbud er en viktig tjeneste for målgruppen som er avhengig av å søke profesjonell hjelp i en vanskelig livssituasjon.

Tilbudet skal gis til personer som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner og har behov for enten rådgivning, hjelp til å få kontakt med andre deler av tjenesteapparatet, eller et trygt og foreløpig botilbud. Tilbudet skal være gratis og døgnåpent.

Krisesentrene samarbeider tett med øvrige tjenestetilbud i kommunen. Et felles krisesenter for Asker og Bærum vil ligge under Oslo politidistrikt. Det er viktig at det stedlige politi raskt kan bistå krisesentrene i utsatte og vanskelige saker.

Kommunen har ansvar for at det er etablert et krisesentertilbud i kommunen, jf. § 2 i Krisesenterloven.

Felles barnevernsvakt med Bærum

Kommunestyret vedtok samarbeidsavtale med Bærum for felles barnevernsvakt. 

Barnevernsvakten skal være tilgjengelig etter barneverntjenestens kontortid; kveld, natt, helg og høytider. Tilbudet skal gis til barn og unge som står overfor en akutt krise eller er blitt utsatt for omsorgssvikt.

Kommunen har ansvar for at det er etablert en barnevernvakt i kommunen, jf. lov om barneverntjenester § 1-1. 

Samarbeidsavtalen med Bærum bygger på en videreføring av eksisterende avtale Asker kommune har med Bærum kommune. Avtalen er justert for det økte innbyggertall fra nye Asker.

Sier ja til å bosette 65 flyktninger

Asker kommune imøtekommer IMDI’s anmodning om å bosette 65 flyktninger i 2020. Tre av plassene forbeholdes enslige mindreårige flyktninger under 15 år og en plass benyttes av enslige mindreårig over 15 år.

Forskrifter for SFO og kommunale barnehager

Kommunestyret vedtok lokal forskrift for både skolefritidsordningen (SFO) og lokal forskrift for kommunale barnehager for nye Asker

Sakspapirer og video fra møtet

Du kan se hele møtet fra vår nye kommunetv-visning her

Sakspapirene finner du på denne lenken