Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Kort fra formannskapet 19. mai

Ny visjon for nye Asker kommune, kommuneplanens samfunnsdel, valg av meddommere, og ny sykkel- og gangbro til Nesøya var blant temaene i Formannskapsmøtet tirsdag 19.mai.

Visjon for Asker kommune

Formannskapet behandlet tirsdag den nye kommunens nye visjon. Den foreslåtte visjonen er: "Asker skal sammen skape et nærere, mer aktivt og bærekraftig samfunn med respekt, raushet og nysgjerrighet". Visjonen skal endelig vedtas av kommunestyret 9. juni og innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel.

- En visjon er en fremtidsrettet beskrivelse av hvordan kommunen ønsker å bli og skal motivere de som bor, jobber og ønsker å etablere seg i kommunen. Som et ledd i å bygge ny kommune har en arbeidsgruppe ledet av Askers ordfører, utarbeidet en visjon. Visjonen skal, sammen med den nye kommunens verdier og nytt kommunevåpen, danne en felles identitet for kommunens innbyggere, ansatte og besøkende, sier ordfører Lene Conradi.

Formannskapet nedsatte før jul et arbeidsutvalg av ordfører og to andre representanter fra formannskapet til å jobbe sammen med kommunedirektøren om å fremme forslag til visjon basert på de innkomne innspillene fra medvirkningsprosessene. Visjonsforslaget er utarbeidet etter involvering av innbyggere, frivillige lag og foreninger, de tre kommunale rådene; råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ungdomsrådet og eldrerådet, og ansatte. Dinamo har bistått i prosessen.

Kommuneplan for Asker 2020-2032

Kommuneplanen er en av grunnsteinene i etableringen av nye Asker kommune. Askers kommuneplan for 2020-2032 er basert på FNs bærekraftsmål, og legger rammene for kommunens helhetlige plan- og styringssystem. Planen skal endelig vedtas av kommunestyret 9. juni.

- Dette har vært et viktig nybrottsarbeid og sikrer en direkte sammenheng mellom kommuneplan, handlingsprogram og virksomhetsstyring. At vi så grundig har lagt FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet er både spennende og ambisiøst, sier ordfører Conradi.

Arbeidet med samfunnsdelen er basert på bred medvirkning fra sivilsamfunn, næringsliv, myndigheter og lokalpolitiske miljøer. Det har også vært en bred involvering av fagmiljøene internt i kommuneadministrasjonen. Planforslaget er dermed godt kjent i kommunen, fra Tofte til Nesøya. Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn. Mange instanser har lagt ned omfattende arbeid i innspill og uttalelser.

Kommuneplanen er kommunens overordnede, helhetlige styringsverktøy, og er inndelt i to; samfunnsdelen som legger føringer for samfunnsutvikling og tjenester, og arealdelen som fastsetter arealutviklingen, vekst og vern i kommunen. Arbeidet med arealdelen ble vedtatt igangsatt av formannskapet 12. mai .

Foreslo meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten

Kommunestyret i Asker skal til sammen velge 258 personer – 129 kvinner og 129 menn – som lagmeddommere til Borgarting lagmannsrett, og 562 personer – 281 kvinner og 281 menn – som meddommere til Asker og Bærum tingrett. Disse meddommerne deltar i domstolenes behandling av straffesaker. Samme person kan ikke velges til å sitte i utvalget for både tingretten og lagmannsretten. Formannskapet behandlet saken tirsdag før Kommunestyret endelig velger meddommerne den 9.juni.

Ny gang- og sykkelbro til Nesøya

Formannskapet vedtok alternativ med ny gang- og sykkelbro i stål til Nesøya. Den skal ligge på nordsiden av eksisterende bro, og den skal ivareta trafikksikkerheten for gående og syklende til og fra Nesøya. Kostnadsrammen er 30,5 mill. kr, og arbeidet med forprosjekt, regulering og grunnerverv igangsettes i 2020. Den nye gang- og sykkelbroen dimensjoneres for å tåle enveis trafikk med kjøretøyer, i tråd med premissene for oppdraget.

Reisepolicy for Asker kommune

Formannskapet vedtok tirsdag en reisepolicy for Asker kommune.  Formålet er å redusere kommunens klimaavtrykk og kostnader knyttet til reisevirksomhet utenfor kommunen. Reisepolicyen etablerer rutiner for vurderinger av reisemåte og opphold i forbindelse med tjenestereiser og representasjon. Prinsippene som ligger til grunn i reisepolicyen underbygger en ønsket praksis som etterstreber effektiv tids- og ressursbruk, økonomisk nøkternhet, og hensyn til miljø og klimaavtrykk i kommunens reisevirksomhet.