Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Kort fra formannskapet 2. juni

Formannskapet møttes tirsdag fysisk for første gang siden 12 mars. Sykkelvelodrom, kommuneøkonomi,  Åmotåsen og nedgravde oljetanker var noen av sakene som ble behandlet.

- Det var fint å samles igjen fysisk, selv om formannskapet møttes i Kommunestyresalen denne gangen, av smittevernhensyn. Men det ble likevel gode debatter om viktige saker, sier ordfører Lene Conradi.

Her finner du saksliste, protokoll og video.

Et stort skritt mot velodrom i Asker

Formannskapet vedtok å forskuttere infrastrukturinvesteringer til utbygging av den planlagte velodromen og boliger i Langenga. De folkevalgte vedtok også en lånegaranti som gjør det mulig å igangsette arbeidet. Saken vil endelig behandles i kommunestyret i august.

- Saken skal endelig behandles i kommunestyret, men det er gledelig for sykkelsporten og gledelig for Asker at vi tok dette viktige skrittet mot velodrom i Asker. Dette vil gjøre det mulig å komme i gang med et etterlengtet prosjekt, sier ordfører Conradi.

I Langenga er det planlagt velodrom, næringsbygg og 220 boliger. En av de store utfordringene er at boligprosjektet og velodromen har gjensidige avhengigheter både i rekkefølgebestemmelsene og fysisk gjennomføring.

Boligprosjektet er pålagt rekkefølgebestemmelser med blant annet gang/sykkelvei, men på grunn av Coronasituasjonen er salg av leiligheter utsatt, noe som har medført at boligutbygger ikke kan finansiere infrastruktur. Spørsmålet var derfor om Asker kommune vil forskuttere bygging av infrastruktur til 60 mill. kroner.

Presset økonomi etter pandemien

Koronapandemien kom til Norge i februar. Med dette ble mange forutsetninger endret, både når det gjelder tjenesteproduksjon og økonomi i Asker kommune.  Pandemien vil belaste kommuneøkonomien med svikt i skatteinntekter, tap av brukerbetalinger og merutgifter i tjenestene.

- Kommunens økonomi er selve grunnlaget for all aktivitet og alle tjenester. Det er derfor viktig at Asker kommune fortsatt har høy fokus på økonomistyring i den daglige driften og at det fortsatt stilles krav om effektivisering og omstilling i tjenestene. Samtidig er det betryggende at kommunedirektøren i sin innledning la vekt på at selv om  kommunens økonomi nå er presset på grunn av koronapandemien, har Asker en god økonomi og et bedre utgangspunkt enn mange andre kommuner, sier ordføreren.

Kommunedirektørens beregninger tyder på at kommunens merutgifter som følge av koronapandemien vil bli på nesten 390 millioner kroner i merutgifter og inntektssvikt som følge av koronapandemien. Dette vil kunne påvirke kommuneøkonomien i lengre tid fremover. Kommunene har vel og merke fått tilsagn om kompensasjon fra staten. Rammetilskuddet er oppjustert og arbeidsgiveravgiften er nedjustert. Det er videre gitt bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett til tiltaksplan for sårbare barn og unge, digitalisering i skolen, smittevern- og oppfølgingsarbeid for særlig utsatte grupper og kompensasjon til fastleger. Det er anslått at Asker får 43 millioner til rehabilitering av kommunale bygg.

Formannskapet behandlet flere økonomisaker tirsdag 2. juni som skal videre til endelig behandling i Kommunestyret. 

Reguleringsplan Åmotåsen sendes på høring

Formannskapet behandlet reguleringsplan for Åmotåsen og vedtok tirsdag å legge planen ut til offentlig ettersyn, med krav om visse justeringer blant annet knyttet til utfordringer vedrørende terrengtilpasning, hensyn til naboer i nord og rommelighet i noen av planområdets felt.