Kort fra formannskapet 3. mai

Sluttføring av ulovligheter på Brønnøya, mulig realfagstilbud i grunnskolen, boktilbud på Spikkestad og flere reguleringsplaner var blant sakene som ble behandlet i formannskapet tirsdag 3. mai.

Vedtok å sluttføre ulovligheter på Brønnøya

Formannskapet vedtok tirsdag å sluttføre de 28 ulovlighetssakene på Brønnøya.  Det betyr at bygningsrådets tidligere vedtak om rivning på Brønnøya iverksettes, og at i de sakene det ikke er mottatt søknad om dispensasjon gis det pålegg om retting uten søknadsbehandling.

Vurdering av et forsterket realfagstilbud i kommunal grunnskole

Formannskapet vedtok tirsdag å be kommunedirektøren vurdere om det er mulig med et fremtidig skoletilbud i offentlig eller privat regi, lokalisert til sidebygget/velodromen, fra skoleåret 2023/24. Kommunedirektøren vil med dette legger frem en sak for politisk behandling sener i år.

Det har over lengre tid vært planlagt at Norges Realfagsgymnas – Ungdomsskole Asker (NRG-U) skal etablere seg i Asker og ha lokaler i sidebygget til den nye velodromen i Langenga. Utdanningsdirektoratet har i etterkant av innsendt søknad om godkjenning av NRG-U, fått instruks om at ingen friskolesøknader skal behandles før nye lovbestemmelser er vedtatt. Dette betyr at NRG-U ikke kan starte opp sitt tilbud i august 2022 slik som planlagt.

Regjeringens forslag til nye lovbestemmelser medfører videre at friskoler som NRG-U ikke lenger vil få godkjenning, i privat regi. På bakgrunn av vedtak i formannskapet 19. april, har kommunedirektøren vurdert muligheten for å opprette et forsterket realfagstilbud i kommunal regi, men hvor det evt. kjøpes undervisningstjenester av f.eks. NRG-U. U Asker kommune

4 nye veinavn i Asker

Formannskapet vedtok tirsdag fire nye veinavn ved Åmotåsen. Disse er: Harry Sønsterøds vei (veikode 31335) Åmothellinga (veikode 31336) Tyttebærtråkket (veikode 31337) Blåbærskogen (veikode 31338)

Park og kyststi langs Tåjeodden og Kutangen på høring

Formannskapet vedtok å legge ut på høring offentlig forslag til reguleringsplan – detaljregulering for park og kyststi på Tåjeodden og Kutangen med motfylling i sjø.

Kommunen skal tilrettelegge for kystnært rekreasjonsområde, med kyststi gjennom Tajetbukta, over Kutangen og videre langs Tåjeodden med gode tilkoblinger til Slemmestad sentrum i sør og Bjerkåsholmen i nord. Kyststien skal ligge langs sjøen i en større park og grøntområde. Tåjeodden skal spesielt tilrettelegges med universell utforming. Den fremtidige utformingen skal skape en park som gjør Oslofjorden tilgjengelig for alle og som tilbyr varierte aktiviteter. Parken skal bli en del av kyststien gjennom Asker kommune, og del av et større nettverk av parker/friluftsområder med tilknytning til fjorden.

Tåjeodden er et gammelt deponi etter industrivirksomheten i Slemmestad. Grunnen er forurenset og skal derfor fylles med 1 meter rene masser for å tilrettelegge for allment opphold. Geotekniske rapporter har vist at Tåjeodden ikke er stabil og at det er nødvendig med motfylling i sjø for å stabilisere odden.

Boktilbud på Spikkestad

Det ble også vedtatt at forslaget om bibliotek/boktilbud på Spikkestad vurderes nærmere i forbindelse med det planlagte innbyggertorget på Spikkestad, og at det etableres en egen utlånsordning på Spikkestad for bøker, med en «bokomat» med litteraturutvalg.

Reguleringplan for gang/sykkeslvei Nesøya legges ut på høring

Forslag til detaljregulering for gang-/sykkelveibro Nesøya og Slependen, kart og bestemmelser datert 27.01.2022 vedtas sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens§ 12-10 1. Planforslaget tilrettelegger for gang-/sykkelvei fra Nesøya til Slependen. Dagens bro har to kjørefelt og 0,6 meter med fortau på hver side.

Formannskapet vedtok 19.05.2020 å bygge ny gang-/sykkelveibru med buet utforming. Gjeldende reguleringsplan viser gang-/sykkelvei lagt i rett linje inntil eksisterende bro og tiltaket er avhengig av ny reguleringsplan før det kan gjennomføres. Kommunedirektøren mener planforslaget følger opp formannskapets vedtak og at planen tilrettelegger for en funksjonell og estetisk god løsning. Kommunedirektøren anbefaler vedlagt planforslag.