Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Kort fra formannskapet tirsdag 20. april

Videreutvikling av Føyka-området, Askerkonferansen 2021, lønnspolitikk og kommuneøkonomi var blant sakene som ble behandlet i formannskapet tirsdag 20. april.

Helhetlig utvikling av Føyka

Formannskapet vedtok tirsdag å legge videre behandling av Føyka-utviklingen inn i arbeidet med, og behandlingen av, kommuneplanens arealdel litt senere i sommer.

- Føyka-utviklingen engasjerer, er omfattende og viktig for utviklingen av Asker sentrum. Vi har vært opptatt av å få til gode prosesser og legge til rette for endelige resultater som står seg over lang tid. Da er det nødvendig med bredest mulig politisk oppslutning i slike store samfunnsutviklingssaker.

Jeg er derfor glad for at formannskapet i dag tok et helhetlig ansvar og vedtok å legge opp til en grundig behandling av saken i forbindelse med kommuneplanens arealdel. Slik vil vi nå gå videre så samlet som mulig, skritt for skritt, sier Lene Conradi.

De folkevalgte understreket behovet for en helhetlig utvikling av Føyka, og la en del føringer til den videre prosessen. Blant annet skal området  tilrettelegges for variert boligbygging for blant annet eldre, barnefamilier og førstegangsetablerere, ivaretakelse av grønt- og elvearealer, møteplasser, ulike aktiviteter, rekreasjonsmuligheter og idrett.

Formannskapet understreket også at energieffektivitet, klima og grønn mobilitet er en forutsetning for den videre Føyka-utviklingen.

Den tidligere varslede arkitektkonkurransen for deler av området avventes til kommunestyret gjennom kommuneplanens arealdel har gitt rammer og føringer for den videre utviklingen av Føyka.

Kommunedirektøren bes komme tilbake med en egen sak om en mulighetsstudie for utviklingen av idrettsanleggene på Drengsrud. 

Vedtok en aktiv lønnspolitikk

Formannskapet vedtok en målrettet og konkurransedyktig lønnspolitikk som skal sikre kommunen tilstrekkelig kompetanse og kapasitet for å løse samfunnsoppdraget i fremtiden. Kommunen oppleves som en attraktiv arbeidsgiver, og formannskapet ønsker  lønnspolitikken skal innrettes for å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse og hvor uønskede skjevheter reduseres.

Kommunen følger Hovedtariffavtalen sitt opplegg for lønnsdannelse og skal aktivt bruke mulighetene i de lokale og særskilte forhandlingene.

Formannskapet vedtok å sette av 10 millioner kroner til styrking av lønnspolitiske tiltak utover det som avsettes til lokale forhandlinger. For de kommende årene vurderes ytterligere avsetninger i budsjettene.

Kommunedirektøren fikk fullmakt til å gjennomføre lønnspolitiske tiltak etter drøftinger med de tillitsvalgte

Ungdomsmedvirkning og Askerkonferansen 2021

Asker kommune arbeider systematisk med ungdomsmedvirkning. Asker kommune har lagt til rette for ungdomsmedvirkning gjennom ulike arenaer som ungdomsrådet, de unges kommunestyre, og samspill mellom unge delegater i lokalsamfunnsutvalgene og ungdomsrådet, samt en årlig ungdomskonferanse; Askerkonferansen.

Formannskapet vedtok tirsdag at Askerkonferansen skal arrangeres i oktober 2021, og de ønsker at ungdommene selv ved ungdomsrådet skal ha en aktiv rolle i forberedelsene av konferansen.

Askerkonferansen er en ungdomskonferanse som er gjennomført tre ganger tidligere, og er en arena for ungdomsmedvirkning og lokalsamfunnsutvikling, hvor FNs bærekraftsmål står sentralt.

Kommuneøkonomien følges nøye

Korona-pandemien kom til Norge i mars 2020. Med dette ble mange forutsetninger endret, både når det gjelder tjenesteproduksjon og økonomi.

Det er usikkert hvor lenge koronakrisen vil vare, eller hvor store de økonomiske konsekvensene blir for kommunesektoren i 2021, men regjeringen har kompensert kommunesektoren for antatte merutgifter for 1. halvår.

Kommuneproposisjonen i mai vil klargjøre behovet for ytterligere kompensasjoner. Det er varslet at kommunesektoren skal kompenseres fullt ut for sine merutgifter.

Budsjettet for 2021 legger opp til et netto driftsresultat på 173 millioner kroner, eller 2,2 % av driftsinntektene. Den foreløpige prognosen for 2021 er et mindreforbruk på ca 50 millioner kroner etter mottak av kompensasjoner gjennom rammetilskuddet.

Prognosene er naturlig nok usikre da det er tidlig i året. Tertialrapporten per 30.04 vil gi en noe sikrere indikasjon på den økonomiske utviklingen for inneværende år, og behovet for korrigerende tiltak vil bli vurdert i forbindelse med dette.

Mer til velferdsteknologi ved Hurum bo og omsorgssenter

Formannskapet vedtok å tilføre 17,5 millioner kroner (inkl. mva.) ekstra til inventar og velferdsteknologi på Hurum bo- og omsorgssenter. Det betyr at en ny total ramme for inventar og velferdsteknologi settes til 37,5 millioner kroner (inkl. mva.).

Velferdsteknologi er fremtiden og sikrer lave tjenesteytelseskostnader samt trygg og god omsorg. Det er antatt at de økte investeringskostnadene vil gi god avkastning i form av mer effektivt tjenestetilbud, samt bedre kvalitet på tjenestene.

Kommunen er villig til å overta Skogsborg

Eiendommen Skogsborg, gnr. 253, bnr. 1, eies i dag av Stiftelsen Skogsborg og er på ca. 50 da. Stiftelsens hovedformål er å stille eiendommen til allmenn benyttelse som offentlig friområde. Eiendommen ligger ned mot sjøen mellom Sætre og Åros og er mye brukt som badeplass og rekreasjon. Eiendommen har god tilgang fra sjøen med brygger og badeplasser.

I samråd med kommunedirektøren har Stiftelsen Skogsborg vurdert det dithen at den drifts- og eierform som best vil ivareta formålet er at eiendommen overtas av Asker kommune.

Stiftelsen vil søke stiftelsestilsynet om Asker kommune kan overta eiendommen dersom kommunen støtter dette. Overtagelsessummen settes til kr. 0.-.

Dersom stiftelsestilsynet godkjenner overdragelsen, har formannskapet besluttet at Asker kommune har som intensjon å overta eiendommen.

Søknad om overdragelse av eiendom og derpå følgende opphør av stiftelsen vil erfaringsmessig ta litt tid og stiftelsen ber om at kommunedirektøren bidrar med drift og vedlikehold til saken er avgjort.

Se sakspapirer og video fra møtet

Alle sakspapirer og vedtak, samt opptak fra møtet, finner du her på nettsidene for politikk.