Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Kort fra formannskapet 12. mai

Formannskapet behandlet blant annet arbeidet med kommuneplan, utslippsfri hurtigbåt, reguleringsplan for Norcem-anlegget i Slemmestad, tilskuddsordning for energitiltak i private boliger.

Jobber for utslippsfri hurtigbåt

Asker kommune har et stort behov for bedre og mer helhetlige samferdselsløsninger og robuste kollektivtilbud i kommunen for å fremme grønn mobilitet og en bærekraftig samfunnsutvikling. Ett av tilbudene som kommunen ønsker videreutviklet i samarbeid med Viken fylkeskommune og selskapet Ruter, er en ny utslippsfri hurtigbåt.

- På lang sikt vil hurtigbåten være viktig for utviklingen av Slemmestad, og motsatt; utviklingen av Slemmestad vil være viktig for hurtigbåten, sier ordfører Conradi som understreker at det var enighet om å jobbe for å få til en forlengelse av båtruten til Sætre.

Formannskapet satte av inntil 17,9 millioner kroner for utslippsfri hurtigbåt i Asker til ulike tiltak for å øke antall båtpassasjerer i perioden 7. okt. 2020 – 7. okt. 2021. De vedtok også å inngå avtale med Viken om et gjensidig forpliktende samarbeid med Viken fylkeskommune om tiltakene.

Parallelt med gjennomføring av tiltak som styrker hurtigbåten i prøveperioden, skal Asker kommune søke å inngå en avtale med Viken om felles kontrahering av ny utslippsfri båt med økt frekvens.

Formannskapet vedtok også at en forlengelse av ruten til Sætre må vurderes. Kommunen vil vurdere å bidra med investeringsmidler fra «hurtigbåtfondet» til infrastrukturtiltak og kaianlegg mm.

Tilknytning med båt fra Asker syd til Fornebu kan være aktuelt når Fornebubanen en gang blir en realitet. Da vil befolkningen sydøst i Asker ha potensielt omkring 20 minutters reisetid til T-banenettet i hovedstadsområdet fra Vollen.

- Ekstra god effekt av båten vil man kunne få de årene E18 bygges fra Lysaker mot Asker. Men alt dette ligger noen år frem i tid. Gjennom satsing på stedsutvikling i Slemmestad, og gjennom satsing på hurtigbåten, ønsker Asker kommune å utvikle fjorden som en betydelig og framtidsrettet kollektivforbindelse, sier ordfører.

Reguleringsplan vil åpne for nye muligheter i Slemmestad

Formannskapet hadde 1. gangsbehandling av detaljreguleringsplan for Norcem sitt anlegg i Slemmestad. Planen legger til rette for nye muligheter i Slemmestad.

Forslaget er todelt og handler om å flytte dagens bulklastestasjon vekk fra Slemmestad sentrum, slik at utbygging på Vaterland kan realiseres. Det andre handler om å tilrettelegge for en mulig framtidig hurtigbåtterminal nord for Norcems sitt kaianlegg.

Planprosessen har pågått over en lengre periode, og det har vært avholdt flere møter mellom forslagsstiller og kommunen for å få til et mest mulig omforent forslag. Planen legges ut til offentlig ettersyn.

Etablerer ordning for energitiltak i private boliger

Formannskapet vedtok etablering av en ordning med tilskudd til energitiltak i private boliger som et supplement til Enovas ordninger. Ordningen vil ta utgangspunkt i den energirådgivingstjenesten som kommunen allerede har på plass.

Tilskuddet kan utgjøre maksimalt 25 prosent av godkjente utgifter (inkl. mva.) inntil 30.000 kroner. Den økonomiske rammen for ordningen i 2020 er 1 million kroner og inngår som del av den vedtatte krisepakken til næringslivet i forbindelse med koronakrisen. En kommunal tilskuddsordning vil omfatte tiltak som Enova ikke gir støtte til. Detaljer i ordningen vil bli utarbeidet og presentert på kommunens nettsider.

Konsesjon til Opplysningsvesenets fond (OVF)

Formannskapet vedtok å innvilge konsesjon til Opplysningsvesenets fond (OVF) på eiendommen Haugbo gård, gbnr. 22/1 og 22/19 i Asker kommune. Eiendommen er en landbrukseiendom på totalt 178 dekar, fordelt på 141 dekar fulldyrka jord, 14 dekar produktiv skog, 15 dekar annet markslag og resten er annet areal. Jorda leies i dag bort, og det drives med korn og gras på arealene.

Overdrager er Haugbo sameie. Ervervet gjelder den fulldyrka jorda og skogen på eiendommen, og arealene ønskes som tilleggsjord til Asker prestegård på gbnr. 1/1, som eies av OVF.

Bedre busstilbud i Asker

Basert på en orientering i formannskapet tirsdag, kom det fram at Vy fra i sommer skal kjøre bussene på vegne av Ruter i hele kommunen. Det skal ifølge Ruter bli bedre frekvenser på flere av linjene og kortere perioder med 30 min ruter. Samtidig kommer det fram at enkelte linjer blir endret slik at innbyggere vil oppleve endringer i de kjente reiserutene.

Ruter vil komme tilbake med mer informasjon om det nye rutetilbudet etter hvert.

Arbeidet med kommuneplanens arealdel igangsettes

Kommuneplanen er kommunens overordnede, helhetlige styringsverktøy, og er inndelt i to; samfunnsdelen som legger føringer for samfunnsutvikling og tjenester, og arealdelen som fastsetter arealutviklingen, vekst og vern i kommunen.

Samfunnsdelen skal behandles av kommunestyret i juni i år. Kommuneplanens arealdel forventes vedtatt om et år og gjøres gjeldende fram til 2032, med en revisjon hvert fjerde år om kommunestyret ønsker det.

Det legges opp til medvirkning i prosessen for å sikre gode innspill, og arealdelens planprogram legges ut til offentlig ettersyn.

Kommuneplanens samfunnsdel burde ideelt vært vedtatt av kommunestyret før man igangsatte arbeidet med arealdelen. På grunn av koronakrisesituasjonen er arbeidet med samfunnsdelen blitt forsinket.

For å få god framdrift på arbeidet med arealdelen, ønsker formannskapet å invitere til innspill til arbeidet med arealdelen allerede før sommerferien 2020. Derfor igangsettes arbeidet nå. For å sikre god medvirkning ble fristen for høring og innspill utvidet til 1 august.