Kort fra kommunestyremøtet 14. november

Kommunestyret behandlet tirsdag 14. november blant annet saker knyttet til kommunens klimaarbeid, fremtidens utfordringer i velferdstjenestene, evaluering av gjennomføringen av valget 2023, kommuneøkonomi og barnevernet.

Gjennomføring av fylkestings- og kommunestyrevalget 2023

Kommunestyret behandlet en sak som oppsummerte gjennomføringen av fylkestings- og kunnestyrevalget 2023. De tok saken til orientering og ba samtidig kommunedirektøren om å utrede en mulig endring av antall stemmekretser/valglokaler forut for stortingsvalget i 2025.

- En stor takk til alle medarbeidere som gjorde en solid jobb i forbindelse med valget 2023. Organisering av valget er et formidabelt og svært viktig arbeid som både var godt planlagt og vel gjennomført. Vi ser også at det er gjort et solid kommunikasjonsarbeid for å gjøre valget kjent. Likevel klarte vi ikke å nå målet om å oppnå samme valgdeltakelse som ved forrige valg. Vi har høyere ambisjoner, og  derfor har vi et felles ansvar, både vi folkevalgte og administrasjonen, for å forsøke å øke valgdeltakelsen neste gang, sier ordfører Lene Conradi.  

Se hele saken

Klima og klimatilpasning i Asker

Kommunestyret behandlet Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med klima og klimatilpasning. Selv om Asker jobber godt med klima og klimatilpasning, peker rapporten fra Deloitte på 19 anbefalinger for arbeidet med klima og klimatilpasning. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp de 19 anbefalingen og ber om en orientering i juni 2024 om status i dette arbeidet.

- Kommunen gjør en omfattende jobb for å møte klimautfordringene. Selv om revisjonen påpeker en rekke viktige anbefalinger og forbedringspunkter, er det mye kommunen daglig gjør for å forsøke å nå våre ambisiøse klimamål. Men vi kan stadig bli bedre, og vi skal nå følge opp anbefalingene fra forvaltningsrapporten, sier kommunedirektør Lars Bjerke.

Se hele saken

Fremtidig pleie og omsorgstjenester

Kommunestyret behandlet Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjon av pleie og omsorgstjenestene. Rapporten peker på fremtidige utfordringer innen velferdstjenesten. Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for å følge opp de syv anbefalingene: 

  1. ferdigstille den strategiske kompetanseplanen og vurdere å utarbeide mer konkrete strategier for å møte utfordringene knyttet til å rekruttere og beholde kompetanse på lang sikt
  2. gjennomføre kompetansekartlegging i hele pleie- og omsorgstjenesten
  3. sette inn tiltak for å styrke arbeidet med kompetanseheving og opplæring
  4. etablere skriftlige rutiner i heldøgnsomsorgen for vurdering av behov for innleie av vikar ved fravær og for håndtering av avvik mellom planlagt og faktisk bemanning
  5. styrke arbeidet med å sikre likeverdige tjenester på tvers av områder, virksomheter og avdelinger i kommunen, blant annet gjennom å få på plass felles rutiner der det mangler
  6. vurdere om arbeidet med velferdsteknologi er tilstrekkelig planmessig og målrettet, og om det er behov for å lage en plan eller strategi for dette arbeidet
  7. sikre at det er tilstrekkelige tilbud på alle trinn i innsatstrappen, særlig de lavere trinnene

- Dette er en svært viktig og aktuell rapport som vi tar på største alvor. Vi jobber med kontinuerlig forbedring og utvikling av tjenestene våre og vi skal naturligvis følge opp Kommunestyrets vedtak og rapportens anbefalinger, sier kommunedirektør Lars Bjerke.

Se hele saken

Økonomirapport fra kommunedirektøren

Kommunestyret behandlet kommunedirektørens økonomirapport, 2. tertialrapport 2023. Rapporten viser at kommunen fortsatt står i en krevende økonomisk situasjon med merforbruk i tjenesteområdene. Status per august viser vekst i skatteinntekter og en god avkastning på Energifondet. Høsten er, ifølge rapporten, imidlertid usikker både i forhold til skatt og finansavkastning.

Kommunedirektøren har igangsatt omstillingsprogram for å sikre en fremtidig økonomisk bærekraftig tjenesteproduksjon, og tjenesteområdene må, i tillegg til vedtatte omstillinger, iverksette tiltak for å sikre riktig styringsfart frem mot 2024. Som en del av omstillingsprogrammet, og for å sikre at årets merforbruk reduseres, har kommunedirektøren innført ansettelsesstopp gjeldende fra 21.august. Alle stillinger skal vurderes og godkjennes av den enkelte tjenestedirektør etter en helhetlig vurdering, blant annet om det er budsjettmessig dekning for stillingen før den utlyses. Omstillingen handler om å tilpasse kommunens drift til gjeldende rammer og tilgjengelige ressurser. Dette vil i stor grad gjennomføres igjennom en bemanningstilpasning, reduksjon av overtid, merarbeid og innleie fra private vikarbyråer. 

Følgende stillinger innen oppvekst og velferd er unntatt ansettelsesstoppen: undervisningspersonell i skole, sykepleiere og vernepleiere, personell i barnehager (innenfor definert bemanningsnorm), leger. Årsaken til at disse stillingene er unntatt er at de enten knytter seg til en definert bemanningsnorm eller det er stillinger som det er spesielt vanskelig å rekruttere til.

Se hele saken

Reguleringsplan for Hurum pukkverk vedtatt

Kommunestyret vedtok planforslaget for utvidelse av Hurum pukkverk ved Husebykollen. Mineralene som utvinnes ved pukkverket etterspørres både lokalt og regionalt. Det er av kommunedirektøren vurdert som mer hensiktsmessig å utvikle det eksisterende pukkverket fremfor å legge til rette for nytt uttak et annet sted. Utvidelsen gir kommunen mulighet til å styre og regulere arealbruken slik at det legges til rette for en mer skånsom drift av pukkverket enn det som er tilfellet i dag.

Reguleringsplanen legger til rette for en mest mulig forutsigbar og skånsom drift av pukkverket. Planforslaget inneholder en rekke endringer etter offentlig ettersyn og høring. Planen omfatter tiltak som skal begrense støy, støv og utslipp til vann. Det er lagt inn bestemmelser som blant annet fastlegger driftstid, skjerming av innsyn i pukkverket, krav om sikring av bruddkanten med stålgjerde samt utbedring av Husebyveien og krysset mot fylkesveien. 

Se hele saken

Kommunale vigslere

Kommunestyret vedtok tirsdag kommunal vigslere. Ifølge ekteskapsloven § 12 har ordfører og varaordfører i kommunen vigselsmyndighet. Kommunestyret kan i tillegg selv oppnevne kommunalt ansatte eller folkevalgte som vigslere. Vedtaket gjelder fra 1. desember.

Se hele saken

Tilstandsrapport barnevernet i Asker

Kommunestyret behandlet tirsdag tilstandsrapport fra Barnevernstjenesten i Asker.

Rapporten viser at Barneverntjenesten har en stabil økonomi og håndterer sitt oppdrag innenfor de gitte økonomiske rammer. Når det gjelder personalsituasjonen, er turnover betydelig redusert så langt i år sammenlignet med i fjor, samtidig som sykefraværet fortsatt er høyt. Det er god kompetanse og faglig kvalitet i Barneverntjenesten i Asker. Asker barnevernstjeneste har en ønsket tjenesteprofil med flere tiltak i hjemmet, og færre mer inngripende tiltak utenfor hjemmet. Av hensyn til barnets beste, er det ønskelig med andre løsninger enn plassering på institusjon. Dette er i tråd med intensjonen i barnevernreformen.

Se hele saken

Medlemmer til styrer, råd og utvalg

Kommunestyret godkjente valgkomiteens innstilling med forslag til medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg.

Se hele saken