Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Kort fra kommunestyremøtet 8. september

Kort fortalt

Kommunestyret behandlet tirsdag blant annet sak om heltidskultur, kommunens arbeidsgiverpolitikk og en endring av reglement for gjennomføring av kommunestyremøter som fjernmøter.

Kommunestyremøtet ble, ifølge ordfører Conradi, for første gang holdt utenfor Asker rådhus, og grunnen var nødvendige smittevernhensyn som resultat av koronapandemien. Derfor var møtet lagt til Sentermenighetens lokaler i Solbråveien.

Kommunestyret kan heretter holde fjernmøter

Kommunestyret vedtok en endring av Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer for å sikre muligheten til å gjennomføre digitale møter. Det betyr at Asker kommune heretter vil gjennomføre folkevalgtmøter enten digitalt eller fysisk.

Ønsker heltidskultur Asker kommune

I forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett for 2020 og handlingsprogram for 2020-2023, vedtok kommunestyret at det skulle nedsettes et partssammensatt administrativt/politisk arbeidsutvalg som skal utarbeide et forslag til handlingsplan om heltidskultur.

Kommunestyret vedtok tirsdag mandat for dette arbeidet og oppnevnte følgende folkevalgte medlemmer til utvalget: Lene Conradi (leder), Ivar Granum (nestleder), Monica Vee Bratlie og Torleiv Rognum. Det vil i tillegg være tre ansatterepresentanter i utvalget.

Varamedlemmer: Marianne Riis Rasmussen, Oddvar Igland og Martin Berthelsen

Heltidsutvalget skal utarbeide et forslag til handlingsplan for heltidskultur som til slutt skal vedtas i kommunestyret. Å etablere en heltidskultur i kommunen innebærer et organisasjonsutviklingsarbeid. Arbeidet vil ta utgangspunkt i sentrale føringer, KS heltidserklæring, lov- og avtaleverk og forskning om heltid/deltid-problematikken.

Handlingsplanen er forankret i Kommuneplanens samfunnsdel og skal fremme inkludering, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Hovedmålet med arbeidet er at heltid og store stillinger er utgangspunktet for arbeidets organisering i kommunens tjenester. Heltidsutvalget skal jobbe fram til 30. juni 2021.

Skal fremme inkludering, full sysselsetting og anstendig arbeid

Kommunestyret vedtok tirsdag "Temaplan arbeidsgiverpolitikk for Asker kommune". Temaplanen viser blant annet hvordan kommunen skal arbeide for å nå målsettingen om at Asker kommune fremmer inkludering, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Fem delmål for arbeidsgiverpolitikken

Det er definert fem delmål for arbeidsgiverpolitikken i Asker kommune:

  • Asker kommune sikrer de ansattes rettigheter og fremmer et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle.
  • Asker kommune har medarbeidere og ledere som i fellesskap utfører det unike samfunnsoppdraget og når kommunens mål, og bidrar til at innbyggerne har tillit til kommunen.
  • Asker kommune er en attraktiv arbeidsgiver med en god organisasjonskultur som legger til rette for å tiltrekke seg og utvikle kompetente, initiativrike og stolte medarbeidere og ledere.
  • Asker kommune har medarbeidere og ledere som sammen finner smarte måter å jobbe på, finner løsninger på kommunens utfordringer og viser endringsvilje.
  • Asker kommune har medarbeidere og ledere som i fellesskap realiserer kommunens visjoner og verdier i det daglige for å oppnå felles organisasjonskultur

Kommunen vil jobbe spesifikt med medarbeiderskap og lederskap, etikk og samfunnsansvar, innovasjon og digitalisering, å rekruttere og beholde arbeidskraft, kompetanseutvikling, arbeidsmiljø og nærværsarbeid, mangfold og inkludering. Administrasjonen skal årlig rapportere til de politiske organene.

Vedtok kommunal garanti for bygging av velodrom

Norges Cykleforbund (NCF) skal bygge velodrom i Langenga hvor Asker kommune vil bli deleier med 10%. Velodromen er kostnadsberegnet til 258 millioner kroner, hvorav 63 millioner kroner skal lånefinansieres via langsiktig lån. Långiver, KLP, har satt som betingelse for å gi lån at det gis kommunal garanti.
 
Kommunestyret vedtok tirsdag en slik garanti under forutsetning av at garantierklæringen er begrenset oppad til 170 millioner kroner, at det foreligger bindende kontrakt om salg av sidebygg, at det foreligger bindende totalentreprisekontrakt med Veidekke AS og at velodromen er tildelt spillemidler.

Velodromen er godkjent for tildeling av spillemidler, men dette vil ikke bli tildelt før bygging. Kommunen skal, i tråd med tidligere vedtak, forskuttere spillemidlene.

Grundig blikk på psykososialt skolemiljø i Asker

Kontrollutvalgets leder, Børre Pettersen (AP), la tirsdag fram for kommunestyret rapporter om det psykososiale skolemiljøet i Asker (Hurum, Røyken, Asker). Revisjonsrapportene formidler at det er mye god praksis i læringsmiljøarbeidet i de tre tidligere kommunene. Kommunedirektøren mener det viser at skolene ser dette som en prioritert oppgave og at elevenes opplevelse av et trygt og godt læringsmiljø styrer innsatsen.

Det praktiske arbeidet i skolene skal ha høy prioritet slik at elever og foresatte opplever skolehverdagen som trygg og god. Samtidig er det svært viktig at skolene jevnlig oppdaterer sin kompetanse om hvordan man skaper trygge og gode læringsmiljøer, følger med og griper inn når det er behov for det og håndterer læringsmiljøsaker raskt og forsvarlig.

I den nye kommunen vil dette arbeidet fortsette. Kommunedirektøren vil sørge for å forbedre mangler og utviklingsområder som er funnet gjennom forvaltningsrevisjonene.

Læringsmiljø og resultater fra læringsmiljøundersøkelser er en sentral del i lederdialogen med skolene. Kommunen prioriterer læringsmiljøarbeidet også med blant annet tre dedikerte fagressurser i kommunens læringsmiljøteam. Disse har ansvar for kompetanseheving på området og for veiledning på skolene. I tillegg spiller PPT en sentral rolle både i enkeltsaker og systemsaker.