Kort fra kommunestyret 11. juni

Strategiske mål og økonomiske rammer for handlingsprogrammet 2025-2028, 1. tertialrapport 2024, detaljregulering for Engene, rullende barnehageopptak, tilstandsrapport for grunnskole og årsrapport 2023 var blant sakene som ble behandlet i kommunestyrets siste møte før sommeren.

Sak fra kontrollutvalget - Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 

Kommunestyret vedtok to punkter i saken:

 1. Kommunestyret vedtar fremlagte plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028.

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planen. 
 
Kommunestyret skal etter kommuneloven vedta en plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og nå senest innen utgangen 2024, utarbeide plan for forvaltningsrevisjon.

Sak fra kontrollutvalget - Plan for eierskapskontroll 2024-2028

Kommunestyret vedtok to punkter i saken:

 1. Kommunestyret vedtar fremlagte plan for eierskapskontroll 2024-2028.

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planen. 
 
Kommunestyret skal etter kommuneloven vedta en plan for eierskapskontroll. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og nå senest innen utgangen 2024, utarbeide plan for eierskapskontroll. 

1. tertialrapport 2024 - Økonomi

Kommunestyret behandlet også 1. tertialrapport 2024 for økonomi, og tok den til orientering. 

Kommunestyret vedtok følgende punkter i saken:

 • Budsjettendringene vedtas i henhold til tabeller i saksfremlegget.
  • Utvalg for oppvekst anerkjenner reduksjon på 15 millioner som beskrevet i 1. tertial. Utvalget ber imidlertid om at midlene ikke omdisponeres til andre virksomhetsområder før utvalget har behandlet en sak på dette.
  • Kommunale innfartsparkeringsplasser ved Siloen i Slemmestad holdes kostnadsfri, og det innføres dermed ikke parkeringsavgift.
 • Notat om redusert formuesskatt tas til orientering. Det gjennomføres ikke en videre utredning av effektene ved å redusere eller fjerne den kommunale andelen av formuesskatten.
 • Bosettingsantallet på 255 flyktninger i 2024 opprettholdes. 

Rapporten gir status per 30. april på årsprognose for kommunens drifts- og investeringsbudsjett, og fremdrift i omstillings- og effektiviseringstiltak. 

 • Lønns- og prisvekst 
 • Sentrale inntekter og utgifter 
 • Skatt og rammetilskudd 
 • Finans- og gjeldsforvaltning 
 • Forslag til budsjettendringer innenfor drifts- og investeringsbudsjettet 
 • Status og prognose innen det enkelte tjenesteområde. Herunder: 
  • Status drift for tjenesteområdene med kommentarer til prognose for året 
  • Status for gjennomføring av omstillings- og effektiviseringstiltak 
  • Status investeringsprosjekter 
 • Sykefravær og årsverksutvikling 

Rapporten for årets første fire måneder viser at tjenesteområdene er godt i gang med omstillingstiltakene og prognosen for 2024 viser et lite merforbruk på 4 mill. kroner. Det rapporteres likevel om økonomiske utfordringer i tjenesteområdene.

Pandemien, krig i Ukraina, dyrtid og flyktningsituasjonen har hatt stor påvirkning på utviklingen i sosialhjelpsutgiftene til kommunene. Den etterfølgende prisveksten og generelt økte utgifter til livsopphold for flere i befolkningen, er også med på å påvirke utgifter til økonomisk sosialhjelp. 

- Vi hadde forventet at deler av dette ville blitt kompensert i revidert nasjonalbudsjett for 2024, og det er skuffende at regjeringen ikke legger opp til dette, sier ordfører Lene Conradi. 

1. tertialrapport 2024 - Finans- og gjeldsforvaltning

Kommunestyret behandlet også 1. tertialrapport 2024 for finans- og gjeldsforvaltning, og tok denne til orientering. Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret om status for kommunens finans- og gjeldsforvaltning etter hvert tertial. 

Finansrapporten gir en gjennomgang av kommunens finansielle stilling innenfor områdene likviditet, gjelds- og renteportefølje og forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva gjennom energifondet. Rapporten skal opplyse om eventuelle avvik mellom kravene i finansreglementet og den faktiske forvaltningen, og hvordan eventuelle avvik er håndtert.

Rapporten viser at det pr. 30. april 2024 ikke er noen avvik mot kommunes finansreglement og gir en oppdatert oversikt over kommunens finansielle status ved utgangen av 1. tertial 2024. 

Årsrapport 2023

Kommunestyret tok Årsrapport 2023 til orientering.

Årsrapport 2023 beskriver resultater og innsatser innenfor satsingsområdene i kommuneplanen og status for handlingsprogrammet. I tillegg peker rapporten på de viktigste områdene kommunen vil jobbe videre med i årene fremover.

- De siste årene har vært mer urolige og uforutsigbare enn vi har vært vant til, både globalt og nasjonalt, sier ordfører Lene Conradi.

- Krigene i Ukraina og Midtøsten, flyktningkrise, klimaendringer, ekstremvær, ettervirkninger av koronapandemien, økonomiske nedgangstider og prisvekst har påvirket oss i Asker og stilt oss overfor nye utfordringer som kommune.

Årsrapporten peker likevel på at kommunen, til tross for en krevende situasjon preget av omstilling og effektivisering, har hatt høy aktivitet i 2023. Tjenesteområdene har gjennomført en rekke aktiviteter og tiltak, blant annet knyttet til gjennomføring av temaplanene.  

Noen høydepunkter fra rapporten:

 • Netto driftsresultat for Asker kommune ble 296 millioner kroner i 2023. Dette gir en resultatgrad på 3,1 prosent, bedre enn målkravet på 3 prosent og en god forbedring fra året før.
 • Det ble gjennomført kommune- og fylkestingsvalg i september, og det nye kommunestyret ble konstituert 17. oktober.
 • Høsten 2023 ble det etablert områdefora, som skal være et bindeledd mellom kommunen og de ulike lokalsamfunnene.
 • Det ble i 2023 utarbeidet en ny helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Asker kommune.
 • Asker kommune ble anmodet om å bosette 435 flyktninger i 2023. Ved utgangen av året hadde kommunen bosatt 329 flyktninger av årets anmodning, samt 43 flyktninger knyttet til familiegjenforeninger.
 • Klimaregnskapet for 2023 viser at de direkte klimagassutslippene gikk ned med 1,3 prosent fra 2021 til 2022. Sammenlignet med 2009 er utslippene redusert med 44,8 prosent.
 • Temaplan for naturmangfold ble vedtatt i juni 2023. 

 

Årsregnskap og årsberetning 2023

Kommunestyret vedtok Årsregnskap og årsregnskap 2023 for Asker kommune.

Årsregnskap og årsberetning for 2023 er en del av kommunedirektørens samlede rapportering til kommunestyret og skal fremlegges til godkjenning.

- Asker kommune har for 2023 levert et godt økonomisk resultat til tross for kraftig prisvekst som har resultert i et langt høyere kostnadsnivå enn det som ble kompensert statlig inn i 2023, sier ordføreren.

- Hovedsakelig skyldes dette et godt år for energifondet med avkastning på 12,6 prosent. Virksomhetene har også jobbet godt med å tilpasse driftsutgiftene til vedtatte rammer i 2023, forklarer hun.

- Selv med gode resultater må vi likevel jobbe videre med omstilling og effektivisering. Vi har brukt stadig mer av fondsreservene våre de siste årene, pensjonskostnadene øker, og det er fra 2025 varslet endringer i inntektssystemet for kommunene. Dette gjør det helt nødvendig å ta grep i dag for å ha økonomisk bærekraft i fremtiden, sier Conradi.

Årsrapport 2023 finans- og gjeldsforvaltning

Kommunestyret tok Årsrapport 2023 Asker kommunes finans- og gjeldsforvaltning til orientering.

Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret om status for kommunens finans- og gjeldsforvaltning etter hvert tertial.

Klageutvalgets årsmelding for 2023

Kommunestyret tok Klageutvalgets årsmelding for 2023 til orientering.

Strategiske mål og økonomiske rammer for handlingsprogrammet 2025-2028

Kommunestyret behandlet sak som fastsetter de strategiske føringene og forutsetningene for arbeidet med handlingsprogrammet 2025-2028. Kommunestyret vedtok ti punkter i saken. 

Saken tar for seg langsiktige føringer, slik som kommuneplan, temaplaner og befolkningsutvikling og økonomiske rammer og forutsetninger, slik som kommuneproposisjonen for 2025 og revidert nasjonalbudsjett for 2024.

- Regjeringens forslag til nytt inntektssystem medfører store endringer i kommunens økonomiske rammebetingelser, sier Conradi.

- Forslaget er vesentlig endret fra den faglige innstillingen som kom fra Inntektssystemutvalget i 2022. I forslag til nytt inntektssystem taper Asker kommune 256 millioner kroner.

Detaljregulering for Engene

Kommunestyret vedtok Detaljregulering for Engene.

Saken omfatter sluttbehandling av detaljregulering av Engene ved Sætre. Planene dekker dagens aktive industriområde på Engene. Virksomhetene Dynea AS, Orica Norway AS og Chemring Nobel AS holder til i området i dag.

- Det er lagt inn i et imponerende arbeid på kort tid. Planforslaget har gått igjennom en omfattende og krevende høring. Det er gjort en rekke endringer og forbedringer i planen etter innspill fra naboer, organisasjoner, fagmiljøer internt i kommunen og i dialog med øvrige myndigheter, sier ordfører.

- Planarbeidet har pågått siden 2022, og underveis i dette arbeidet har sikkerhetssituasjonen i Europa endret seg betraktelig, sier hun. 

Chemring Nobel AS er en viktig leverandør til forsvarsindustrien. Staten har bedt Chemring Nobel om å øke sin produksjon betraktelig for å imøtekomme et økt behov for eksplosiver. Chemring Nobel AS har økt sin produksjon uavhengig av planforslaget. Planen skal sikre at det er mulig å gjennomføre avbøtende tiltak for å minimere skadelige utslipp til Oslofjorden, sanere områder med grunnforurensing, etablere sikringsgjerder og terrengvoller for økt sikkerhet, bygge nye evakueringsruter og etablere trygger infrastruktur inne på industriområdet for å nevne noe. 

Kommunen vurderer planen som et helt nødvendig tiltak for å ivareta sikkerhet og forutsigbarhet for industrien, lokalmiljøet, natur-, kultur- og friluftslivs verdier samt Norges og NATOs forsvarsevne.

Invitasjon til å delta i selskap innen sirkulær økonomi og markedssystem for massehåndtering

Kommunestyret behandlet saken og vedtok Formannskapets innstilling om at:

"Saken legges foreløpig i bero til Asker kommune har fått oversikt over kommunens økonomiske situasjon i forhold til nytt inntektssystem. Asker kommune ber om å få anledning til å vurdere medeierskap i Steinverdi AS på et senere tidspunkt".

Asker kommune har mottatt invitasjon til å delta i selskapet Steinverdi AS. Steinverdi AS er et selskap stiftet av Bærum kommune i juli 2021. Selskapets hovedformål er å eie og forvalte et digitalt markedssystem for overskuddsmasser og andre bygge- og anleggsressurser. Markedssystemet skal legge til rette for gjenbruk slik at anleggsprosjekter som har et overskudd av masser, kan tilby disse til nærliggende prosjekter eller aktører som har tilsvarende behov.

Skolerute og SFO

Kommunestyret behandlet også saker som gjaldt skolerute i 2025/2026 og 2026/2027 i tillegg til vedtekter, tilbudsmodeller og betalingsordninger for SFO.

Se sakspapirer og video fra sakene:

Tilstandsrapport for grunnskole i Asker kommune 2023

Kommunestyret tok Tilstandsrapport for grunnskole i Asker kommune 2023 til orientering.

Hensikten med den årlige tilstandsrapporteringen er å kjenne til kvaliteten i opplæringen og ha dette som utgangspunkt for planlegging av videre utvikling.

- Resultatene og analysen viser at grunnskolene i Asker gjennomgående har god kvalitet, og det er positiv utvikling på mange områder, sier ordfører.

Rapporten viser at andelen elever som mottar spesialundervisning, fortsetter å gå ned, som er en ønsket utvikling. Den viser også at skolene opplever en vedvarende utfordring med at elever ikke får til å være på skolen. Skolene følger tett opp i saker der fraværet forekommer hyppig, og særlig hvis det har et mønster.

Det er en økning i antall elever som får et tilbud i velkomstklasser, med bakgrunnen i økt bosetting i kommunen. Dette presser kapasiteten i det eksisterende velkomstklassetilbudet i kommunen, særlig i Asker nord.

Det er en økning i andel elever som rapporterer å bli mobbet.

- Dette er tilsvarende den utviklingen vi ser nasjonalt. Sammenlignet med andre store kommuner har Asker lavest tall, resultatet er likevel bekymringsfullt, sier Conradi.

Tilbakemelding fra foreldre i foreldreundersøkelsen er jevnt over gode, og er uttrykk for hvordan barn og ungdommer opplever oppveksttjenestene og skoletilbudet.

Løpende barnehageopptak

Kommunestyret behandlet verbalvedtak om løpende barnehageopptak, og vedtok at gjeldende regler for barnehageopptak i Asker kommune videreføres uendret.

Mulig etablering av «helsestasjon» for eldre

Kommunestyret behandlet sak om utredning om mulig etablering av «helsestasjon» for eldre. Saken gjelder verbalvedtak om etablering av «helsestasjon» for eldre. 

Kommunestyret vedtok å ikke opprette en ny generell tjeneste «helsestasjon» for eldre på nåværende tidspunkt.

Videre prosess ble vedtatt:

 • Kommunen vil fortsette å følge med på utviklingen av forebyggende tilbud og gode ideer i andre kommuner, f.eks. som «helsestasjon» for eldre. 
 • Kommunen vil vurdere hvordan vi kan styrke rådgivningstilbud rettet mot eldre, ut fra behovene og ut fra ressurssituasjonen. 
 • Det kan vurderes å teste ut en form for «helsestasjon» for eldre på det nye bo- og omsorgssenteret i Heggedal, som vil ha fordelen av å være i et lokale tett på helsetjenester. 
 • Kommunen ser videre på muligheter for utvikling av hjemmesiden, for å gjøre det lettere å finne tilbud og veiledningstjenester rettet mot eldre.

 

Lokal forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i kommunens sjøområde

Kommunestyret behandlet sak om forslag til mindre endring i lokal forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i kommunens sjøområde.

Det kom tre høringsinnspill til saken, som er vurdert.

Endring i lokal forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i kommunens sjøområde - Holmenfjorden vedtas ikke av kommunestyret.

Valg av meddommere og skjønnsmedlemmer 2025 - 2028

Kommunestyret vedtok at kandidatene som legges fram i vedlagte lister velges av kommunestyret.

Interpellasjoner til kommunestyret

Kommunestyret behandlet også to interpellasjoner i møtet 11.juni:

 • Interpellasjon fra Kirsti Kierulf (H) – Den blå veien
 • Interpellasjon fra Hanne Lisa Matt (MDG) – Kapasitet til oppfølging av tilsynsansvaret og innbyggerdialogen