Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Kort fra kommunestyret 6. mai

Fredningssone for hummer, gratis parkering i koronatid, ny adkomstvei til Hallenskog og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen er noen av sakene som Kommunestyret behandlet onsdag 6.mai.

Adkomstvei Øvre Hallenskog

Kommunestyret vedtok onsdag 6. mai detaljreguleringsplan for ny adkomstveg til øvre Hallenskog.

- Det har lenge vært ønskelig med bedre adkomst til øvre Hallenskog som kan åpne opp for utvikling i tråd med den opprinnelige kommuneplanen til tidligere Røyken kommune. Vi er nå glad for at vi endelig har fått denne reguleringsplanen på plass, sier ordfører Lene Conradi.

Planen ble førstegangsbehandlet i Asker kommune i 2016. Adkomstveien opp til øvre Hallenskog omfatter arealer både i gamle Asker og gamle Røyken. Røyken kommune startet opprinnelig planprosessen i 2008 og etter en lang planprosess, ble Røyken kommune sin del av planen vedtatt i kommunestyret i 2019. Blant annet på grunn av innsigelse fra NVE som omfattet skredfare, har saksgangen tatt lang tid. Det forutsettes at veien finansieres gjennom avtaler og med privat finansiering.

En aktuell og helhetlig ROS-analyse

Kommunestyret tok tirsdag Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2020 for Asker og Bærum kommuner til etterretning.

- En slik ROS-analyse er et svært viktig grunnlag for å lage gode beredskapsplaner. Koronasituasjonen har ytterligere aktualisert behovet for å gjøre denne type forhåndsanalyser for å være så godt forberedt som mulig når krisesituasjoner oppstår, sier ordfører Len Conradi. Hun understreker at Asker kommune er robust og rustet til å tåle påkjenninger, og er forberedt på å håndtere kritiske situasjoner.

Asker og Bærum kommuner har tidligere samarbeidet om å gjennomføre helhetlig ROS-analyser i 2007, 2011 og 2015.  Helhetlig ROS Asker og Bærum 2020 har tatt utgangspunkt i analyser fra disse tidligere analysene. Denne erstatter dermed analysen fra 2015, inkludert tidligere Røyken og Hurum kommuner.

Analysene avdekker at kommunene er spesielt sårbare for hendelsene «smitte og pandemier», «bortfall av elektrisitetsforsyningen», «bortfall av telefoni og elektronisk kommunikasjon» og «legemiddelmangel». De største sårbarhetene deles med store deler av samfunnet for øvrig. Sårbarhetene kan reduseres ved å implementere tiltak som reduserer sannsynlighetene for, og konsekvensene av, hendelsene.

Kommunedirektøren følger opp administrativt forslag til tiltak knyttet til Helhetlig ROS 2020. Kommunestyret vedtok også at helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for området smitte og pandemier skal evalueres umiddelbart etter at iverksatte tiltak for covid19-pandemien oppheves.

Kommunedirektøren vil videre, basert på Helhetlig ROS 2020, senere legge fram en ny helhetlig beredskapsplan for at Asker kommune skal være godt forberedt til å håndtere fremtidige krisesituasjoner.

Ønsker fredningssone for hummer

Kommunestyret vedtok at Asker kommune skal sende søknad til Fiskeridirektoratet om etablering av en permanent fredningssone for hummer sør for Langåra i Oslofjorden. Asker kommune skal også starte arbeid med utredning av ytterligere områder i kommunen, også i samarbeid med Frogn kommune. Kommunestyret vedtok også at effekten av tiltaket skal evalueres etter fem år.

Fritak for parkeringsavgift i koronatid

Asker kommune legger, etter vedtak i Kommunestyret 6. mai, til rette for fritak for parkeringsavgift ved alle offentlig skiltede sentrumsparkeringsplasser i Asker og Holmsbu fra 20.april til 31.august. Nåværende tidsbegrensninger gjelder. Tidsbegrensning med maks parkeringstid på to timer gjelder.

Hensikten med fritak for parkeringsavgiften er å styrke handelsstandens konkurranseevne i en vanskelig tid. Gjeldende parkeringsbestemmelser på innfarts-, utfarts- og pendlerparkeringsplasser videreføres.

Finansreglement vedtatt

Kommunestyret vedtok enstemmig nytt finansreglement for Asker onsdag 6. mai. Kommunestyret skal selv vedta regler for finans- og gjeldsforvaltningen i kommunen (finansreglement). Dette følger av kommuneloven § 14-2 om kommunestyrets plikter, bokstav e). Finansreglementet inneholder bestemmelser som regulerer hvilken finansiell risiko kommunen tar i sin finans- og gjeldsforvaltning.

- Reglementet skal gi klare og tydelige rammer for hvordan kommunen forvalter egne midler og egen gjeld, slik at både kommunedirektøren og eksterne forvaltere kan håndtere finansiell risiko på en forutsigbar og trygg måte. Reglementet vil hindre kommunen i å ta vesentlig finansiell risiko i sin finansforvaltning, sier ordfører Conradi.

Reglementet er i stor grad basert på de tre tidligere kommunenes (Hurum, Røyken, Asker) gjeldende finansreglementer, og det er oppdatert i henhold til ny kommunelov. Kommunens finansreglement skal behandles minst én gang i hver kommunestyreperiode. Hvis det er nødvendig for å unngå vesentlig finansiell risiko, skal kommunestyret endre reglementet.

Kontrollutvalgets rapport

Kommunestyret tok kontrollutvalgets årsrapport 2019 for tidligere Asker kommune til orientering.  Kontrollutvalget fører løpende kontroll med kommunens forvaltning på kommunestyrets vegne og skal rapportere årlig om resultatene av sitt arbeid.

Lokal forskrift om fag- og timefordeling for grunnskolen i Asker kommune

Asker kommune må etter sammenslåingen 01.01.2020 vedta en ny forskrift om fag- og timefordeling i grunnskolen. Kommunestyret vedtok denne 6. mai. Den ny forskriften gjelder for skolene i Asker fra 01.08.2020. De tre tidligere kommunene har hatt ulik bruk av den fleksible timen for 1.-7. trinn og bruk av muligheten til å omdisponere 5 prosent av timene. Den nye forskriften for ny kommune går blant annet ut på følgende:

  • Asker kommunes fag- og timefordeling i grunnskolen skal følge det nasjonalt fastsatt minstetimetall som den enkelte elev har rett til å få, og som skoleeier har plikt til å gi.
  • Den fleksible timen som er fastsatt i nasjonal fag- og timefordelingen for 1.–7. trinn og omfatter 38 fleksible timer, brukes til faget matematikk på 4. og/eller 5. trinn i Asker kommune.
  • Kommunedirektøren ved rektor kan omdisponere inn til 5 prosent av timetallet i det enkelte fag innenfor hovedtrinnene 1.-4., 5.-7. og 8.–10. Det er ikke anledning til å omdisponere timer fra fagene norsk, matematikk og engelsk.

Forskrift for søknader om fyrverkerisalg

Kommunestyret vedtok 6. mai forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV.

Innenfor gamle Asker kommune og Bærum kommunes grenser gjelder det i dag lokale forskrifter om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri. Dette gjelder fyrverkeri klasse II, III og IV og det er Asker og Bærum brann og redning IKS som håndterer disse søknadene og gjennomfører tilsyn.

Den lokale forskriften gir brannvesenet anledning til å kreve inn gebyr som skal dekke faktiske utgifter forbundet med saksbehandlingen, samt dekke utgifter forbundet med tilsyn.