Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Kort fra kommunestyret 9. juni

Ny visjon og kommuneplan vedtatt

9. juni vedtok kommunestyret i Asker blant annet ny visjon og kommuneplanens samfunnsdel for 2020 til 2032. Også kommuneøkonomien var et viktig tema i kommunestyremøtet tirsdag.

En visjon er en fremtidsrettet beskrivelse av hvordan kommunen ønsker å bli og skal motivere de som bor, jobber og ønsker å etablere seg i kommunen.

Den nye visjonen til Asker kommune er: "Asker skal sammen skape et nærere, mer aktivt og bærekraftig samfunn med respekt, raushet og nysgjerrighet".

- Visjonen og verdiene nær, modig, raus og skapende, skal ligge til grunn for de kortsiktige og konkrete målene i den nye kommuneplanen, sier ordfører Lene Conradi (H) som har ledet arbeidsgruppen som har jobbet med visjonen.

Bred involvering

Kommunen har vært opptatt av bred involvering, og har invitert frivillige lag og foreninger, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ungdomsrådet og eldrerådet, til gruppearbeid sammen med formannskapet. Ansatte har også fått anledning til å komme med forslag.

Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt

Kommunestyret vedtok også kommuneplanens samfunnsdel. Den gjelder i perioden fra 2020 til 2032.

Kommuneplanen er kommunens overordnede, helhetlige styringsverktøy, og består av to deler; samfunnsdelen som legger føringer for samfunnsutvikling og tjenester, og arealdelen som fastsetter arealutviklingen, vekst og vern i kommunen.

Åtte satsingsområder

- Kommuneplanen legger premissene for oss som skal bo og leve her, sier Conradi. 

Samfunnsdelen er bygget opp rundt åtte satsingsområder. De seks første er direkte utledet av FNs bærekraftsmål. Disse er:

  • samarbeid for å nå målene
  • bærekraftige byer og samfunn
  • handling mot klimaendringene
  • god helse
  • god utdanning
  • innovasjon, digitalisering og næringsutvikling
  • medarbeidere
  • økonomi

91 høringsinnspill

Forslaget til ny kommuneplan for Asker - samfunnsdelen, har ligget ute til offentlig ettersyn. Det har kommet inn 91 skriftlige merknader til samfunnsdelen, fra offentlige myndigheter, næringsliv, frivillige organisasjoner, utbyggere, grunneiere, konsulenter, enkeltpersoner og politiske partier, råd og utvalg. Alle politiske utvalg har hatt saken til orientering. 

Pandemien belaster kommuneøkonomien

Pandemien vil belaste kommuneøkonomien med svikt i skatteinntekter, tap av brukerbetalinger og merutgifter i tjenestene, viste 1. tertialrapport fra kommunedirektør Lars Bjerke, og som kommunestyret vedtok i kommunestyremøtet tirsdag 9. juni.

- Kommunens økonomi er selve grunnlaget for all aktivitet og alle tjenester. Til tross for at kommunens økonomi nå er presset på grunn av koronapandemien, har Asker en relativt god økonomi og et bedre utgangspunkt enn mange andre kommuner. Det er samtidig viktig at Asker kommune fortsatt følger økonomien nøye, har en god økonomistyring og at det fortsatt stilles krav om effektivisering og omstilling i tjenestene, sier ordføreren.

Merutgifter

De ulike tjenesteområdene i Asker kommune har et samlet merforbruk på 57,7 millioner kroner. Når det gjelder frie inntekter er de på 9, 1 millioner kroner, mens Energifondet ga en mindreinntekt på 141,8 millioner kroner.

Kommunedirektørens beregninger tyder på at kommunens merforbruk som følge av koronapandemien i løpet av 2020 vil bli på nesten 390 millioner kroner i merutgifter og inntektssvikt som følge av koronapandemien.  Dette vil kunne påvirke kommuneøkonomien i lengre tid fremover, selv om kommunene har fått tilsagn om kompensasjon fra staten.

Sykefravær

Sykefraværet i Asker kommune er på 8,6 prosent første kvartal.

Slik blir lokalsamfunnsutvalgene i Asker kommune

Kommunestyret oppnevnte tirsdag 9. juni medlemmer til Asker kommunes lokalsamfunnsutvalg i Tofte, Slemmestad og Heggedal.

- Kommunen vår skal være en flersenterkommune med stor grad av innbyggermedvirkning og gode nærdemokratiske ordninger. Innbyggertorgene vil være arena for nærdemokratiske ordninger og bidra til å opprettholde nærheten til politiske beslutningstakere, økt lokal deltagelse, gi bedre lokalt tilpassede beslutninger og bygge opp under lokal stedsidentitet, sier ordfører Lene Conradi.

Lokalsamfunnsutvalg er faste strukturer tilknyttet geografiske tettsteder. Lokalsamfunnsutvalgene er vedtatt etablert i Tofte, Slemmestad og Heggedal som en forsøksordning. Forsøksordningen skal gjelde 2020 og 2021.

Lokalsamfunnsutvalg Tofte

Medlemmer:

Ole Andre Eriksen,Tofte, lag/forening Frantz Jørgensen, Filtvet, lag/forening Marit Folkestad, Kana, ung Tina Pettersen, Filtvet, ung Lotte Frost, Holmsbu, næringsliv Elin Solberg,Tofte 1971 Rune Nomel,Tofte, lag/forening.

Varamedlemmer i rekkefølge:

1.Kolbjørn Johansen,Tofte, lag/forening 2. Tone Merethe Andreassen, Filtvet, næringsliv 3. Nora Eriksen,Tofte, ung. 4. Frode Stub Andersen, Holmsbu, lag/forening

Leder: Ole Andre Eriksen

Nestleder: Frantz Jørgensen

Lokalsamfunnsutvalg Slemmestad

Medlemmer:

Elisabeth Takle Bye, Vollen, lag/forening Eirik Davidsen, Nærsnes, Anne Kristin Hamm, Slemmestad.

Varamedlemmer i rekkefølge:

1. Veronica Aamodt, Nærsnes 2. Geir Tvedt, Nærsnes 3. Svein Rekkedal, Vollen 2/5 Rolf Fredrik Karlsen, Slemmestad, Morten Gjeruldsen, Vollen, næringsliv Vilde Kaas Ibsen, Nærsnes, ung Louis Heineberg, Vollen, ung 4. Adam Stormer Vadset, Nærsnes, ung

Leder: Elisabeth Takle Bye

Nestleder: Eirik Davidsen

Lokalsamfunnsutvalg Heggedal

Medlemmer:

Tom Brunsell Liv Hege Birkeland Markus Jordet, ung Line Øverbye, næringsliv Alganesh Kidane Jan Syrstad Rolf Kristiansen, lag/forening

Varamedlemmer i rekkefølge:

1. Marit Fugleberg, lag/forening 2. Per Olaf Øxeth, lag/forening 3. Marianne Solheim 4. Heidi Merete Johansen

Leder: Tom Brunsell

Nestleder: Liv Hege Birkeland