Kort fra møte i partssammensatt utvalg 6. juni

Asker kommune har utarbeidet en redegjørelse om likestilling og diskriminering som ble tatt til orientering under møtet i partssammensatt utvalg (PSU) 6. juni.

Kommunens rapport om likestilling og diskriminering ble behandlet av PSU første gang i 2022. Den tar for seg temaer som universell utforming, tilgjengelighetserklæring, heltidskultur og inkludering og forebygging av diskriminering av LHBTQ-personer.

Redegjørelsen som nå er utarbeidet, følger av den lovbestemte plikten til å jobbe med likestilling og mot diskriminering, samt dokumentere og redegjøre for arbeidet.

Likestillingsredegjørelsen skal videre skape oppmerksomhet rundt arbeidet med likestilling og ikke-diskriminering, og bidra til at kommunen arbeider mer systematisk innenfor feltet.

Analysearbeid som kartlegger status innen lønnsforskjeller og heltidskultur

Det er gjennomført et analysearbeid for å kartlegge status for lønnsforskjeller basert på kjønn, samt avdekke eventuelle utilsiktede lønnsmessige forskjeller. Det store bildet viser at det er små forskjeller i lønn mellom kvinner og menn for stillinger som tilhører Hovedtariffavtalens (HTA) kap. 4. Statistikk fra KS viser at satsingen på arbeidet med heltidskultur gir ønsket utvikling, og over tid har gjennomsnittlig stillingsstørrelse økt.

Sikre inkludering og forebygge diskriminering av LHBTQ-personer

I september 2022 ble sak om «Sertifisering Regnbuefyrtårn» behandlet, med tanke på at fem pilotvirksomheter i kommunen skal sertifiseres som «regnbuefyrtårn» i 2023.

Sertifiseringen innebærer kompetanseheving knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold, hvordan normer om kjønn og seksualitet påvirker en selv, andre mennesker, arbeidsmiljø og fellesskap og kunnskap om hvordan man skaper mer inkluderende, normbevisste møter med kollegaer og brukere.

Som arbeidsgiver har Asker kommune et lovpålagt ansvar for å jobbe for å forebygge diskriminering og sikre inkludering av LHBTQ-personer. Planen er at det skrives en samarbeidsavtale med Fri Oslo Viken i løpet av juni 2023, slår rapporten fast.

Skeivt kulturår har vært markert i kommunen gjennom en rekke kulturarrangementer i regi av Asker kulturhus og ved Asker-bibliotekene. Ved synliggjøring av skeiv kultur skapes gjenkjennelse og tilhørighet, både ved for de som er skeive ved at det bidrar positivt til å underbygge egen mangfoldige identitet og stolthet, og at det skaper et større ytringsrom og forståelse i samfunnet, som dermed forebygger fordommer.

Se saken og les saksdokumentene.