Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Moderat økning av gebyrer i nye Asker

Rådmannen har utarbeidet forslag til nye satser for gebyrer og brukerbetalinger for 2020. Det legges opp til en moderat og trinnvis tilpasning av vann- og avløpsgebyrene i fireårsperioden for å skape forutsigbarhet for abonnentene i nye Asker.

Gebyrer og brukerbetalinger er ulike i de tre kommunene i dag. Målet er at disse skal være like, uansett hvor i kommunen du bor. De fleste gebyrene økes kun med en vanlig justering på 3,1 % (deflator; knyttet til gjennomsnittlig lønns- og prisvekst i samfunnet), eller i tråd med selvkost.

  • Saken legges fram i formannskapet tirsdag 5. november - se sak om gebyrer, og blir endelig behandlet i kommunestyret 10. desember.

Nye gebyrer og brukerbetalinger skal bli gjort gjeldende fra 1. januar 2020, eller i henhold til iverksettelsesdato fastsatt i forskrift.

Skjermingsregler for økonomisk vanskeligstilte

Rådmannens forslag til gebyrer og brukerbetalinger bygger også på avklaringer gjort i sak om «Harmonisering i nye Asker kommune», behandlet av fellesnemnda i møte 1. februar 2019.

Fellesnemnda vedtok den gang at: «Rapport om harmonisering av velferdsordninger i nye Asker kommune legges til grunn for arbeidet med økonomiplan og handlingsprogram for perioden 2020 – 2023, og for det videre arbeidet med harmonisering av tjenester og gebyrer.»

Rapporten ga følgende føringer for gebyrer og brukerbetalinger:

  • Skjermingsregler for økonomisk vanskeligstilte.
  • Gebyrer/brukerbetaling skal brukes som incentiv til å fremme klima og miljø.
  • Gebyrsystemet skal oppleves rettferdig for innbyggere og næringsliv.
  • For ikke-lovpålagte kommunale servicetilbud skal selvkostprinsippet legges til grunn.
  • For husleie i kommunale boliger skal prinsippet om "gjengs leie" legges til grunn. Individuelle vurderinger skal gjøres i det enkelte tilfelle. Behov for kommunal bostøtte skal vurderes.

Rådmannen legger disse føringene til grunn i sine forslag til gebyrer og brukerbetalinger.