Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Kort fra kommunestyremøtet 15. juni

Kommuneøkonomi, årsrapport og tre temaplaner var blant sakene som ble behandlet i Kommunestyret tirsdag 15. juni.

2020 var det første driftsåret for nye Asker kommune. 2020 var også det året da Norge ble rammet av en verdensomspennende pandemi. Koronapandemien har stilt kommunen overfor store utfordringer i 2020, og alle tjenesteområder har vært berørt.

- Asker er en stor, ny kommune med en sterk økonomi som leverer gode tjenester til innbyggerne. Våre ansatte leverer gode tjenester 24-7, og har samtidig levert en god og omfattende krisehåndtering over lang tid, sier ordfører Lene Conradi.

Årsrapporten 2020 beskriver viktige resultater og innsatser både innenfor satsingsområdene i kommuneplanen og status for handlingsprogrammet. Rapporten peker også på sentrale temaer kommunen vil jobbe videre med i årene fremover. Innenfor mange tjenester er det gjennomført større endringer eller omlegging av driften for å ivareta smittevern og nye behov. Nye tjenester er etablert, nye rutiner og retningslinjer har løpende blitt utviklet, og nye digitale løsninger er utviklet og tatt i bruk.

Koronapandemien endret mange forutsetninger for kommunens tjenesteproduksjon og økonomi. Asker kommune har store merutgifter knyttet til pandemien, disse følges opp og rapporteres videre til Statsforvalteren. Asker kommune er kompensert med 79 mill. kroner for 1. halvår. Det er varslet at kommunesektoren skal kompenseres fullt ut for sine merutgifter.

Kommunestyret vedtok justeringer av budsjettet for 2021 på ca 90 millioner kroner for å styrke en rekke ulike tjenester. Det kom fram under kommunestyrets behandling av årsrapport, årsregnskap og finans og gjeldsforvaltning for 2020.

Lenke til Årsrapporten 2020.

Strategiske mål og rammer for Asker kommune framover

Kommuneproposisjonen viser at kommunesektoren står overfor effektiviserings- og omstillingskrav fremover, blant annet som følge av økende eldrebefolkning og lavere oljeinntekter.

- Asker kommune har en høyere gjeldsgrad enn handlingsregelen tilsier, og vi står overfor store investeringer også de kommende årene, for å sikre tilstrekkelig skolekapasitet, sykehjemsdekning og annen infrastruktur som skal understøtte befolkningsvekst, sier ordføreren.

Kommunestyret behandlet tirsdag sak om strategiske mål og økonomiske rammer for Asker kommune framover.

- Samtidig som landet står i en krevende pandemihåndtering, handler mer og mer av diskusjonen nå også om veien ut av korona, gjenåpningen av samfunnet og langtidsvirkningene av pandemien. Vi er derfor avhengig av tydelige mål og økonomiske rammer for kommunens aktiviteter framover, og dette gir retning på arbeidet med handlingsprogram og budsjett for neste år, sier ordfører Conradi.

Etter korona

Slitasje i kommunal sektor etter halvannet år med korona, behov for langsiktige tiltak og tilstrekkelig rammer for håndtering av langtidsvirkningene av pandemien er temaer som blir diskutert i kommunene og mellom Kommunenes sentralforbund (KS) og regjeringen.

- Det er grunn til å anta at kommunene vil ha virkninger av koronapandemien i flere år framover, blant annet for personer som har kommet lengre unna arbeidsmarkedet, personer som har mistet habiliterings- og rehabiliteringstilbud og ikke minst utsatte barn og unge. Dette må vi ta med oss i den videre planleggingen, sier ordføreren.

Klimabudsjett

Asker kommune vil i neste handlingsprogram legge fram sitt andre klimabudsjett for 2022-2025. Klimabudsjettet er en konkretisering av den vedtatte temaplan for handling mot klimaendringer. Den vil være førende for kommunens klimaprioriteringer framover.

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram vil bli lagt frem 21. september. Partienes endringsforslag skal innleveres 12. november. Basert på statsbudsjettet vil kommunedirektøren legge frem en tilleggsinnstilling 23. november.

På samme tidspunkt vil det bli lagt frem sak om fastsettelse av gebyrer for 2022. Endelig vedtak av handlingsprogrammet skjer 14. desember i kommunestyret. Kommuneplanen gir de overordnede målene for kommunens utvikling.

Her kan du lese mer og se video om behandling av sak om handlingsprogram.

Gode resultater for Askerskolen

Grunnskolen i Asker kommune har samlet sett resultater på et høyt nivå sammenliknet med nasjonalt snitt. Det viser tilstandsrapporten for grunnskolen i Asker som ble behandlet i Kommunestyret tirsdag.

- Dette er oppløftende resultater for Askerskolen. Vi ser likevel at det er variasjoner mellom de ulike skolene og at vi fortsatt har utfordringer som må følges opp tett i det videre arbeidet med å skape en enda bedre skole for barna og ungdommene våre.

Både forebyggende arbeid mot mobbing og godt, systematisk arbeid med psykisk helse blir viktig ved siden av fortsatt god faglig utvikling, sier ordfører Conradi.

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Asker kommune 2020 ble behandlet i Kommunestyret i tråd med kravene i opplæringsloven § 13-3e. Hensikten med årlig tilstandsrapportering er at skoleeier kjenner kvaliteten i opplæringen og kan ha dette som utgangspunkt for drøfting og planlegging av videre utvikling.

Tilstandsrapporten omhandler lærertetthet, tidlig innsats og spesialundervisning, læringsmiljø, læringsresultater og gjennomføring av videregående opplæring.

Der det er relevant, er det gjort sammenligninger med Bærum og Drammen kommuner, og med resultater på nasjonalt nivå. Resultatene ligger litt under Bærum og noe høyere enn Drammen. Elevenes faglige resultater ligger over det nasjonale gjennomsnittet.

Lærernormen for lærertetthet er ivaretatt. Andel lærertimer som går til spesialundervisning er høyere enn nasjonalt nivå. Andelen som gjennomfører og består videregående opplæring ligger godt over nasjonalt nivå. Det er en rekke støttesystemer og pågående prosjekter som skal bidra til å opprettholde og øke kvalitet og kompetanse i alle ledd i askerskolen.

- Vi ser at det er stort potensial i å lære på tvers av skoler, og vi merker oss at kommunedirektøren vil videreutvikle læringen mellom skolene fremover. Det kan være en nøkkel til å heve nivået på skoler der resultatene er lavere enn ønsket, sier Conradi.

Pandemien har preget skolehverdagen siden 12. mars 2020 og har påvirket både elevenes faglige progresjon og det sosiale miljøet. Elever, foreldre og ansatte i oppvekstsektoren har måttet forholde seg til ulike smitteverntiltak, og har ofte gjort omfattende endringer og omorganiseringer på kort varsel.

Etter som tiden har gått, har det kommet stadig flere meldinger om slitasje både på elever, de ansatte i skolene, skoleledere og andre som jobber tett på barn og unge.

Likevel har skolene klart å opprettholde god kvalitet, og har vist stor kreativitet når det gjelder å finne gode løsninger for å gi elevene varierte og lærerike skoledager.

- Jeg vil berømme den innsatsen som er gjort av alle ansatte i skolen, elever og foreldre i den lange og krevende pandemihåndteringen vi har stått i det siste halvannet året.

Det er betryggende at kommunedirektøren vurderer at langt de fleste elevene vil klare seg fint når skolene er tilbake til vanlige tilstander, sier ordføreren.

Likevel er det tydelig at det vil bli behov for ekstra oppfølging både faglig, sosialt og med tanke på psykisk helse for en betydelig gruppe barn og unge. Lærernormen skal sikre tett oppfølging av elevene og skolene i Asker kommune oppfyller normen på alle hovedtrinn.

Les hele rapporten og se hele behandlingen i Kommunestyret her.

Temaplan for Barnehage- og skolekapasitet

Temaplan for barnehage- og skolekapasitet skal bidra til at kommunen lykkes i målsettingen om å ha Rett bygg - på rett sted – til rett tid. Planen be vedtatt av Kommunestyret tirsdag.

- Med dette har vi nå en samlet kunnskap om geografiske, demografiske og samfunnsmessige forhold som påvirker kapasitet i barnehager og skoler i Asker.

Planen vil bidra til å nå målsetningen om å ha rett bygg - på rett sted – til rett tid. Sammen med kommuneplanen er den også viktig for å realisere område- og boligutviklingen i Asker kommune, sier ordfører Lene Conradi.

Les mer om temaplanen her.

- Det har vært et stort engasjement knyttet til denne temaplanen. Høringsinnspillene viser at innbyggerne er opptatt av skoler og barnehagers betydning for nærmiljøet, og for barn og unges oppvekstmiljø.

Det er viktig å se på geografisk tilhørighet både for eksisterende og ny bebyggelse med blikk på lokalområder og tettstedsutvikling i den nye kommunen vår. Samtidig vil kommunen ivareta eksisterende tilknytning til skolene i overgangsperioder, sier Conradi.

Planen har fem ulike strategier:

 • Utnytte kapasitet i eksisterende barnehage- og skolebygg
 • Utvide eksisterende barnehager og skoler
 • Midlertidige bygg/lokaler
 • Bygge nye barnehager og skoler
 • Sette av eller erverve tomter til fremtidige barnehage- og skolebygg

Innsatsområdene for barnehageområder/ungdomsskolekretser er samlet i fire større geografiske områder:

 • Asker nord (Landøya og Torstad)
 • Asker sentrum (Solvang, Borgen og Risenga)
 • Asker midt (Hovedgården, Vollen og Slemmestad)
 • Asker sør (Røyken, Spikkestad, Sætre og Tofte)

Temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

- Sammen skal vi få en mer aktiv befolkning i Asker. Vår nye temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv skal legge til rette for det, sier ordfører Lene Conradi.

Formålet med planen er at den skal legge til rette for at alle innbyggerne har god helse og høy livskvalitet i hverdagen, gjennom aktivitetsglede, fellesskap og mestringsopplevelser, et bredt aktivitetstilbud, og tilgang til varierte anlegg og møteplasser for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i hele kommunen.

Organisasjons- og næringslivet, grunneiere og private aktører arbeider for å realisere planens mål og strategier. Sammen skal vi få en mer aktiv befolkning i Asker.

Temaplan Handling mot klimaendringene

Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å bidra til at den globale oppvarmingen holdes godt under 2℃, og helst under 1,5 ℃, sammenlignet med førindustriell tid. Norge har lovet å redusere klimagassutslippene med 50-55 prosent innen 2030 sammenlignet med nivået i 1990.

Gjennom klimaloven har vi i tillegg lovfestet målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

- Klimautfordringene er globale, men må også løses lokalt. Det er derfor gledelig at vi nå har vedtatt en egen plan for handling mot klimaendringene og at dette satsingsområdet springer ut fra FNs bærekraftsmål nr. 13 - Stoppe klimaendringene. Nå er det opp til oss alle, sier Conradi.

Kommuneplanen slår fast målene om at Asker-samfunnet handler umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem, og at Asker-samfunnet er i front for lavutslippssamfunnet, i tråd med internasjonale og nasjonale klimaforpliktelser og regionale ambisjoner.

- Temaplanen Handling mot klimaendringene konkretiserer kommunens arbeid med å nå disse målene ved å beskrive hvor vi bør legge vår innsats og hvilke strategier kommunen og kommunesamfunnet må følge for å ligge i front for lavutslippssamfunnet.

Samtidig viser planen hvordan en omstilling til en sirkulær økonomi gjennomsyrer klimaarbeidet innenfor alle de valgte innsatsområdene, sier ordfører.

Asker kommune har valgt seks områder der vi må legge inn ekstra innsats for å redusere utslippene:

 • Endring, ledelse og kommunikasjon
 • Klimasmart mat
 • Bærekraftig forbruk
 • Framtidsrettede bygg og anlegg
 • Grønn mobilitet
 • Naturen som karbonlager