Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Vedtak fra kommunestyret 12. november

Kommunestyret for nye Asker hadde tirsdag 12. november sitt første ordinære møte.  Her er noen av sakene de vedtok.

Sekkefabrikken inngår i Askers kulturtilbud

Kommunestyret vedtok tirsdag at Sekkefabrikken Kulturhus i Slemmestad innlemmes i Asker kommune sin basisorganisasjon fra 1.1.2020.

- Sekkefabrikken vil bli en viktig arena for kulturlivet i den nye kommunen sammen med de andre flotte store og små kulturarenaene vi kommer til å ha, sier ordfører Lene Conradi.

Styrker lokaldemokratiet med lokalsamfunnsutvalg

Kommunestyret vedtok tirsdag hvordan lokalsamfunnsutvalgene skal etableres.

- Den nye kommunen skal være en flersenterkommune med stor grad av innbyggermedvirkning og gode nærdemokratiske ordninger. Innbyggertorgene vil være arena for nærdemokratiske ordninger og bidra til å opprettholde nærheten til politiske beslutningstakere, økt lokal deltakelse, gi bedre lokalt tilpassede beslutninger og bygge opp under lokal stedsidentitet, sier ordfører Lene Conradi.

Lokalsamfunnsutvalgene skal:

  • Styrke det deltakende demokratiet gjennom å mobilisere til medvirkning og skape engasjement i lokalsamfunnene i saker som angår lokalsamfunnene.
  • Styrke det representative demokratiet gjennom dialog med hovedutvalg for medborgerskap, som høringsinstans i saker som angår lokalsamfunnet, og med rett til å fremme saker på vegne av lokalsamfunnene.

Her kan du lese hele saken om lokalsamfunnsutvalgene. 

Moderne helsehus på Søndre Borgen

Kommunestyret vedtok tirsdag reguleringsplan for Søndre Borgen Helsehus. Dette legger til rette for etablering av Søndre Borgen Helsehus med nødvendig infrastruktur. Helsehuset skal ha 40 nye plasser i tilknytning til eksisterende sykehjem, publikumsrettede helsehusfunksjoner og barnehage.

- Med dette tilrettelegges det for etablering av et moderne helsehus som vil bidra til å oppfylle nasjonale og kommunale mål om å styrke og samle ulike helsetjenester. I tillegg vil det bli tilrettelagt for barnehage med uteoppholdsarealer, sier ordfører Lene Conradi. 

Likeverdige legevakttjenester i nye Asker

Nye Asker kommer til å ha gode og likeverdige legevaktstjenester til hele Askers befolkning. Kommunestyret vedtok å videreføre dagens legevakttjenester. Det vil si at fra 1. januar 2020 vil Asker og Bærum legevakt (Bærum sykehus) og Røyken og Hurum legevakt (Bråset) sammen utgjøre legevakttilbudet til innbyggerne.

De som bor i dagens Asker kommune skal fortsatt ha Asker og Bærum legevakt som sitt akuttilbud, mens innbyggerne i dagens Hurum og Røyken fortsatt skal ha legevakten på Bråset som sitt akuttilbud. Den nye kommunen vil på et senere tidspunkt utrede ulike modeller for legevakt.

Rådmannen blir kommunedirektør

Kommunestyret vedtok tirsdag at rådmannen som kommunens øverste administrative leder fra 1.1.2020 skal ha tittel kommunedirektør.

Samarbeid med Asker og Bærum brann og redning

Kommunestyret vedtok selskapsavtalen for Asker og Bærum brann og redning IKS.

Se hele møtet på video

Kommunestyremøtene og formannskapsmøtene blir sendt direkte via vår nye løsning for nett-tv, og kan også ses i opptak. Når du ser møtet i opptak, kan du også velge å se kun enkeltssaker, og du kan lese dokumentene som tilhører saken.

 

Fra kommunestyret 12. november: Fra venstre rådmann Lars Bjerke (fra nyttår med ny tittel som kommunedirektør), varaordfører Monica Vee Bratlie og ordfører Lene Conradi. Foto: "skjermskudd" fra direktesendingen på kommune-tv.