Valg av meddommere - Offentlig høring

Listene over foreslåtte kandidater vil ligge ute til alminnelig ettersyn. Dette skjer i perioden mellom formannskapets møte og kommunestyrets møte 11. juni.

Kommunestyret skal velge meddommere til Ringerike, Asker og Bærum tingrett, Borgarting lagmannsrett og Vestre Viken jordskifterett for ny periode fra 01.01.2025 – 31.12.2028.

Kommunedirektøren har utarbeidet et forslag til valg av meddommere i samsvar med kriteriene i domstolloven.

Det er foretatt vandelskontroll av alle foreslåtte meddommere, og sjekk mot folkeregisteret.

Dokumenter i saken

Før saken kommer til kommunestyret skal den behandles av formannskapet 21. mai.

Merknader?

Har du merknader til forslaget kan du sende dette på e-post til: