Kort fra formannskapet 4. mai

Kort fortalt

Formannskapet behandlet tirsdag en rekke saker - blant annet utvidelse av Hvalstad skole, stedsutvikling i Asker, harmonisering av kulturaktiviteter for barn og unge, kulturskoletiltak, støtte til kunstgressbane på Føyka og fremtidig organisering av voksenopplæringen i Asker kommune.

Kommuneoverlegen orienterte kort om smittesituasjonen i Asker.

Utvidelse av Hvalstad skole

Formannskapet vedtok tirsdag å fortsette arbeidet med planlegging av utvidelse av Hvalstad skole for å ivareta skolekapasiteten i Asker nord. På grunn av befolkningsvekst i skolekretsen kommende år er det behov for utvidelse av Hvalstad skole. Veksten skyldes blant annet utvikling av Vestre Billingstad og Hvalstad stasjon. Kommunen vil nå igangsette planleggingsfasen for prosjektet.

- Det er flott at vi nå kan komme i gang med en ny, utvidet skole til beste for elever, lærere og nærmiljø på Hvalstad. Så skal vi også få på plass en fin lokal aktivitetshall til beste for idretten i Asker, samtidig som kommunedirektøren jobber med å få til en større idrettshall i tilknytning til Nesbru videregående skole sammen med Viken fylkeskommune. Da får vi et godt og helhetlig tilbud for hele området, sier ordfører Lene Conradi. 

Hvalstad skole vil med utvidelsen gå fra en to-parallell til en fire-parallell barneskole, tilrettelagt for sambruk med kulturskolen og for utlån til lokale kultur- og fritidsaktiviteter utenom skoletiden, inkludert en mellomstor idrettshall. Etter utvidelsen vil skoleanlegget ha kapasitet til 784 elever som er en dobling av opprinnelig elevkapasitet. Ferdigstillelse er tenkt til skolestart 2025. Brutto prosjektkostnader er estimert til 412 millioner kroner. 

Kommunedirektøren er i dialog med Viken fylkeskommune om samarbeid om etablering av idrettshall med hallflate tilsvarende som for Landøya skole (ca.1200 m2) på Nesbru videregående skole. Foreslåtte aktivitetsarealer på Hvalstad skole og Nesbru VGS lokaliseres slik at de kan utnyttes best mulig, både på dagtid og kveldstid, og slik at tilbudet blir i gang- og sykkelavstand for flest mulig brukere.

Stedsutvikling i Asker

Formannskapet vedtok tirsdag et program for stedsutviklingen i Asker i perioden 2021-24.

Asker kommune er en av landets største kommuner med sine 95.000 innbyggere. Kommunen består av en rekke større og mindre tettsteder, næringsklynger, urbane og rurale boligområder. Det er tidligere definert 10 tettsteder i Asker som skal videreutvikles. Asker sentrum, Slemmestad og Sætre krever en mer samlet og koordinert innsats, og er først ut.

- Asker er nå en stor kommune med mange flotte tettsteder som har sin egen historie og identitet. Dette er det viktig å ta med seg i det videre arbeidet med å utvikle de ulike tettstedene som del av å utvikle den nye kommunen vår.

Nå skal vi fortsette utviklingen av Asker sentrum, Slemmestad og Sætre i egne tettstedsprosjekter som gir et ekstra løft. Men også de andre tettstedenes eksisterende planer skal følges opp og satses på, sier ordfører Lene Conradi.

En målrettet og robust utvikling av alle de ulike tettstedene og områdene i Asker krever en helhetlig og langsiktig strategi for det enkelte sted, det enkelte område.

Kommunedirektøren vil komme tilbake til formannskapet med et mandat for organisering av, og faglig tilnærming til, stedsutviklingsarbeidet på det enkelte sted.

Kommunen har tidligere definert ti tettsteder i Asker. Stedsutviklingen drives av ulike aktører, og i hovedsak næringslivet og private utbyggingsinteresser. Slike interesser er tilstede i hele kommunen.

Stedsutviklingen krever imidlertid betydelige offentlige ressurser, til teknisk og sosial infrastruktur, og til planlegging og forvaltning.

Reguleringsplan for Hvalstad stasjon på høring

Formannskapet vedtok tirsdag å legge reguleringsplan for Hvalstad stasjon ut på høring og offentlig ettersyn. Området rundt Hvalstad stasjon er definert som et nærsenter i gjeldende kommuneplan for tidligere Asker kommune.

Harmonisering av kultur- og fritidstilbud for ungdom i Asker kommune

Formannskapet vedtok å styrke kultur- og fritidstilbudet for ungdom i Asker i årene framover.

- Pandemien har ført til økt utenforskap og psykiske utfordringer for barn og ungdom. For å bygge opp og imøtekomme disse utfordringene er det behov for å styrke kultur- og fritidstilbudet til ungdom i Asker, sier ordfører Lene Conradi.

Kommunen vil opparbeide et mer likeverdig tilbud for ungdom i Asker, med nærmiljøtilbud knyttet til alle ungdomsskoler/ungdomsskolekretser. Lokale ungdomsklubber vil skape bredde i tilbudet gjennom nettverk med det helhetlige ungdomstilbudet i hele Asker. Kommunen skal nå forsterke tilbudet på Holmen og etablere tilbud i Slemmestad og Sætre uten å måtte svekke andre eksisterende tilbud.

Med ungdomstilbud menes i denne sammenheng ungdomsklubb, ungdomskulturarrangementer og fritidsaktiviteter organisert av Asker kommune i virksomhet Kulturliv, avdeling Ungkultur.

Gravplassene i Asker

Formannskapet vedtok tirsdag at Asker kirkelige fellesråd fortsatt skal håndtere gravplassforvaltningen i kommunen.

Etter en henvendelse fra Human-etisk forbund med ønske om å overta ansvaret for gravplassforvaltningen, har kommunen vurdert dagens ordning. Ansvaret som gravplassmyndighet ligger i dag hos Asker kirkelige fellesråd, og kommunedirektøren mener de gir et likeverdig tilbud til alle innbyggere i kommunen, uavhengig av tro- og livssyn, og at det derfor er ingen grunn til å endre dagens ansvarsfordeling for gravplassforvaltningen i kommunen.

Delfinansiering av kunstgressbane på Føyka

Formannskapet vedtok tirsdag å bevilge Asker skiklubb et kommunalt tilskudd på kr 800.000 til etablering av kunstgressbane på Føyka, under forutsetning av at arealet der anlegget ligger blir definert til idrett i kommuneplanens arealdel.

Asker kommune har siden 2017 hatt en «fotballpott» på 5 millioner kroner per år til rehabilitering av eldre kunstgressbaner, samt delfinansiering av nye baner. I samsvar med tidligere vedtak er denne «fotballpotten» videreført til og med budsjettåret 2021.

Asker skiklubb har søkt kommunen om et tilskudd på kr 800.000 av potten, som delfinansiering av en allerede etablert 7’er fotballbane på egen eiendom på Føyka. Asker idrettsråd anbefaler at søknaden innvilges.

Kunstgressbanen er etablert på et område som per i dag ikke er regulert til idrettsanlegg, og kunstgressbanen er dermed å anse som et midlertidig anlegg. Dersom det gjennom kommuneplanprosessen blir avklart at kunstgress-anlegget skal bli  liggende, vil anlegget få kommunalt tilskudd.

Asker kulturskole

Formannskapet vedtok tirsdag å gjennomføre midlertidige tiltak ved Asker kulturskole for å imøtekomme straksbehov ved Østre Asker gård for kulturskolens virksomhet innenfor en ramme av 30 millioner kroner.

Det gjennomføres tiltak knyttet til øvrige kulturskolelokaler innenfor en ramme av 5 mill. kroner.  Kostnadene dekkes innenfor avsatte budsjettmidler i HP2021-24 til ombygging av låven på Østre Asker gård.

Fremtidig organisering av voksenopplæringen i Asker

Formannskapet vedtok tirsdag kveld fremtidig organisering av voksenopplæringen i Asker kommune. Heretter skal grunnskole og introduksjonsprogram etter integreringsloven ivaretas av den kommunale voksenopplæringen. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap til grupper innvandrere som ikke har behov for formell kompetanse settes ut på anbud. Mindre kurs og individuelt tilpassete tilbud kan også kjøpes i markedet.

Ny organisering av voksenopplæringen vil bli gjeldende når Asker kommunes avtale med Folkeuniversitetet om introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap utløper.

Etablering og drift av seks plasser i barnebolig

Formannskapet vedtok tirsdag å etablere seks plasser i kommunal barnebolig. Barneboligen etableres på Bråset for noen utvalgte barn med nedsatt funksjonsevne og som i tillegg har en sammensatt og kompleks problematikk.

Det er et overordnet mål at alle barn med nedsatt funksjonsevne skal bo hjemme hos sine foreldre i så stor grad som mulig med eventuelle boligtilpasninger og tjenester. Dette ligger innenfor kommunens kjerneoppgaver. Det ytes tilpasset tilbud til den enkelte familie i form av avlastningstilbud, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), samt råd og veiledning.

Samtidig viser det seg at noen få barn har så omfattende bistandsbehov at det beste for barna er etablering av barnebolig. Det er også behov for noen få barneboligplasser til enhver tid i kommunen.

Ny omlastningsplass for innsamlet avfall  på Yggset

Formannskapet vedtok tirsdag ny permanent omlastningshall for innsamlet avfall fra Asker kommune, inkl. biloppstillingsplass og kjørekontor, etableres på Yggeset.

I dag lastes  noe av avfallet fra Asker nord om på Isi i Bærum, mens avfallet fra Asker sør midlertidig lastes om på Yggeset. Dette er ikke en optimal løsning. Avtalen med Bærum kommune opphører ved utgangen av 2021.

En omlastningsplass innenfor Asker kommunes grenser er med vedtaket tirsdag, avklart - det blir på Yggeset. Denne løsningen vil ifølge kommunedirektøren gi det mest optimale kjøremønsteret, lavest kostnader knyttet til etablering og transport, og minst klimapåvirkning.

Asker kommune støtter FNs naturavtale

Formannskapet vedtok å oppfordre Regjeringen til å ta en offensiv posisjon i forhandlingene om den nye naturavtalen under FNs kommende biomangfoldskonferanse 11.-24.oktober 2021 i Kunming, Kina. 

Bakgrunnen er at naturen er grunnlaget for alt liv på jorda. Den gir oss tilgang på mat, materialer, medisiner og rent vann, og bidrar med flomvern og karbonlagring. Global oppvarming og tap av natur er de største utfordringene samfunnet står overfor.

I følge FNs naturpanel har naturmangfoldet aldri vært så truet som det er i dag.

- En ambisiøs naturavtale er avgjørende for en framtid slik vi ønsker den for de som kommer etter oss. I Asker så vel som i resten av verden. I Asker arbeides for tiden med en temaplan om naturmangfold. Denne vil komme til behandling i 2022, sier ordfører Lene Conradi.