Kort fra kommunestyret 14. september

Ny næringsplan for Asker kommune, ungdomsmedvirkning, Søndre Borgen helsehus, lokaldemokrati var blant sakene kommunestyret behandlet tirsdag kveld. Kommuneoverlegen ga en kort orientering om koronasituasjonen.

Kommunen satser på næringslivet framover

Kommunestyret vedtok tirsdag Asker kommunes temaplan for næring.

- Med næringsplanen har vi tydeliggjort ambisiøse mål om å skape flere lokale arbeidsplasser, øke verdiskapningen og få flere bedrifter til å etablere seg, og bli, i Asker. Med denne næringsplanen legger vi nå et godt grunnlag for en ønsket og nødvendig videreutvikling av et næringsvennlig lokalsamfunn i dag og årene framover, sier ordfører Lene Conradi.

Temaplan næring bygger opp under kommuneplanens samfunnsdel. Planen legger til grunn en økning i befolkningen i Asker. Gitt fremskrevet og ønsket befolkning, er det lagt opp til en økning med minst 12.000 arbeidsplasser de neste 20 årene.

Næringslivet i Asker møter sterk konkurranse fra andre kommuner i hovedstadsområdet, men har fordelen av å ha en høyt utdannet befolkning og mange attraktive boområder.

- Som kommune vil Asker benytte virkemidler som regionalt samarbeid, lokal nettverksbygging, tilskudd for eksempel til medlemsorganisasjoner, tilrettelegge for flere lokale og miljøvennlige anskaffelser og effektiv byggesaksbehandling for å stimulere til nødvendig omstilling og næringsutvikling, sier ordføreren.

Temaplan næring peker på betydningen av variert boligbygging som sikrer befolkningsvekst, særlig for befolkningsgrupper i arbeidsdyktig alder.

- Det er erfaringsmessig tett sammenheng mellom befolkningsvekst og næringsvekst. Å legge til rette for økt befolkningsvekst, slik vi har lagt opp til i kommuneplanens samfunnsdel, vil stimulere til økning i antall arbeidsplasser, sier ordføreren.

Hun legger til at kommunedirektøren vil legge fram en egen sak med konkretisering av tiltak og videre oppfølging av planen.

Temaplan for næring har følgende innsatsområder:

  1. Eksisterende næringer
  2. Gründerskap og innovasjonsmiljøer
  3. Landbruk
  4. Opplevelsesnæringer
  5. Nye næringer
  6. Grønn konkurransekraft
  7. Samarbeid og nettverk
  8. Omdømme og synlighet

Lenke til hele saken finner du her.

Asker søker om å delta i lokaldemokratiprosjekt

Kommunestyret vedtok tirsdag å søke deltakelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) lokaldemokratiprosjekt. KMD inviterer kommuner til å delta i et nytt prosjekt for å løfte frem foregangskommuner og gode eksempler på lokaldemokratiet. Prosjektet starter opp høsten 2021 og varer frem til våren 2023. Det skal velges ut ca. 8 kommuner som vil kunne få et tilskudd på inntil 300 000 kroner.

- Asker kommune har lenge jobbet med å styrke innbyggerinvolvering og medborgerskap, og dette arbeidet departementet inviterer til, vil gi oss ytterligere fart i dette arbeidet, sier ordfører Lene Conradi. Hun legger også vekt på verdien av å lære og dele erfaringer gjennom slike prosjekter.

Kommunen foreslår i søknaden to konkrete prosjekter som vil være aktuelt som bidrag i prosjektet:

  • «Digitalt innbyggerpanel» som skal være et digitalt register for innbyggere som ønsker å delta i utvikling av kommunale tjenester og lokalsamfunn
  • «Medborgerskap i praksis» som er et opplæringsprogram for å heve kompetanse på medborgerskap og samskaping i alle virksomheter.

Hele saken kan leses her

Skal ta hensyn til barn og unge i byggesaker

Plan- og bygningsloven legger vekt på at steds- og boligplanlegging påvirker barn og unges oppvekstmiljø. Kommunene er pålagt å ha en ordning for hvordan barns interesser kan ivaretas. FNs barnekonvensjon slår også fast at barn har rett til å bli hørt og skal kunne påvirke beslutninger som angår dem.

- Barn og unges stemme er viktig - også i byggesaker. Derfor skal barn og unges perspektiv ivaretas ved at barns interesser skal vurderes i alle saksfremlegg knyttet til plan- og reguleringssaker, sier ordfører Conradi.

Dette legger til rette for at de folkevalgte når de skal gjøre vedtak, blir bevisstgjort den vurderingen kommunedirektøren gjør av barns interesser i sakene. Kommunedirektøren mener Asker kommune oppfyller lovkravet om å ivareta barns interesser gjennom disse to tiltakene. Kommunestyret vedtok også at ordningen for å ivareta barns interesser i plan- og byggesaker vurderes på nytt i forbindelse med evalueringen av politisk struktur, i forkant av neste kommunestyreperiode.

Les/se hele saken

Løsning for nytt helsehus på Søndre Borgen

Kommunestyret vedtok ekspropriasjon for å sikre en gjennomføring av nytt Helsehus med tilhørende parkeringsareal på Søndre Borgen i Asker kommune. Saken gjelder ekspropriasjon av hele gbnr. 6/1 og Oslos kommune ideelle andel (1/2) fra gbnr. 6/841 i Asker kommune. Kommunen vil samtidig forsøke å finne en løsning med Oslo kommune ved en frivillig avtale for kjøp og salg av eiendommene.

- Vi er avhengig av fremdrift i prosjektet, og må sikre avtaler med entreprenører for videre gjennomføring. Helsehuset på Søndre Borgen er viktig for at Asker kommune
skal kunne sikre sine borgere et godt omsorgstilbud framover, sier ordfører.

Les/se hele saken - lenke kommer

Ekspropriasjon for å sikre ny gang- og sykkelvei på Høn Landås

Kommunestyret vedtok ekspropriasjon for å gjennomføre ny gang- og sykkelvei på Høn-Landås. Asker kommune eksproprierer et stripeareal på 150 m2 fra gbnr. 2/72. Kommunen må også gjøre et midlertidig beslag på 44 m2 som vil være nødvendig i anleggsprosessen. Ekspropriasjon anses som nødvendig for å få realisert reguleringsplanen.

Les mer i saken - lenke kommer

Innbyggerforslag om trafikksikkerhet på Sydskogen

Kommunestyret vedtok at kommunen ved ordfører og kommunedirektør skal løfte temaet trafikksikkerhet på Sydskogen inn mot Statens Vegvesen og Viken fylkeskommune.

Les/se hele saken - lenke kommer

Innbyggerforslag om vannsportpark i Asker

Kommunestyret er positive til at forslaget om vannsportpark i Asker, blir avklart gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel. For å bli en realitet må tiltaket også innarbeides i øvrige framtidige plandokumenter, herunder reguleringsplaner, temaplaner og HP/budsjetter.

Innbyggerforslaget er i tråd med nylig vedtatt temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for 2021 – 2033.

Les/se hele saken - lenke

Kontrollutvalgets rapport

Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon 20. november 2020. Rapporten ble lagt fram for Kommunestyret tirsdag.

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke hvorvidt Asker kommunes retningslinjer for behandling av søknader fra ansatte i kommunen om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven er tilfredsstillende. Videre har det vært et formål å undersøke om retningslinjene for behandling av søknader fra ansatte har blitt etterlevd i utvalgte konkrete byggesaker, samt om det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon av at retningslinjene har blitt fulgt.

Forvaltningsrevisjonen viser at det etter revisjonens vurdering synes å være en tydelig oppfatning/forståelse internt i kommunen om hvilke ansatte retningslinjene for behandling av byggesøknader fra interne både gjelder og ikke gjelder for.

Kommunen har videre etablert det revisjonen mener er hensiktsmessige rutiner for vurdering av habilitet i forbindelse med behandling av byggesøknader, samt tilfredsstillende system for å sikre at byggesøknader fra interne søkere blir skjermet fra påvirkning av saksbehandlingen fra den ansatte som har søkt om tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Kommunen har etter revisjonens vurdering også lagt til rette hensiktsmessige systemer for å sikre at etablerte retningslinjer for behandling av byggesøknader fra ansatte blir formidlet internt og gjort kjent blant relevante ansatte, samt for å sikre opplæring av ansatte og ledere i håndtering av habilitetsspørsmål i tilknytning til saksbehandling. Revisjonen mener også at kommunen har etablert hensiktsmessig internkontroll innenfor byggesak for å sikre at retningslinjene for behandling av søknader fra ansatte blir etterlevd.

Les/se hele saken - lenke kommer

Orientering

Innledningsvis ga kommuneoverlege en orientering om koronasituasjonen.