- Barn bosatt i statlige flyktningmottak i Asker og som har fått oppholdstillatelse, vil nå få mulighet til å delta i skolefritidsordningen på lik linje med andre barn. Friplass i SFO vil kunne virke sosialt og økonomisk utjevnende og bidra til å dempe forskjeller, sier ordfører Lene Conradi.

Fra høsten 2016 vil barn i mottak i Asker, og som har fått oppholdstillatelse og som venter på bosetting, få tilbud om friplass i SFO. Da tilskuddsordningen fra staten ikke dekker SFO spesielt, må kommunen omdisponere budsjettmidler. Kommunestyret vedtok tirsdag 6. september å styrke oppvekstbudsjettet med 300 000 kroner pr år for å sikre friplass i SFO for barn på mottak i Asker. Kommunestyret vedtok også å be rådmannen vurdere «muligheten for å innføre friplasser i SFO for alle barn som bor på statlige mottak og som går på skole, med oppstart så raskt som mulig.»

Plikt til å tilby SFO

Kommunen har ifølge opplæringsloven plikt til å tilby skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid. Skolefritidsordningen er et frivillig tilbud til barn på 1. - 4. klassetrinn som trenger omsorg og tilsyn utenom skoletiden og til barn med særlige behov på 1. - 7. klassetrinn. SFO skal legge til rette for lek, kultur - og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser.

Ingen statlig støtte til SFO for flyktninger

I Asker er det vedtatt at ordinær SFO skal være selvfinansierende. Brukerbetaling fastsettes hvert år av kommunestyret. Ved å innføre friplass i SFO for flyktninger med oppholdstillatelse er det behov for å styrke oppvekstbudsjettet. Dagens tilskuddsordninger til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering er generelt ikke lagt til rette for å dekke friplasser i SFO. Spesielle forsøksordninger med prosjektordningen «Gratis deltidsplass i skolefritidsordning» har øremerket et tilskudd til skoler i Trondheim, Stavanger, Oslo og Drammen. I Oslo gjennomføres blant annet forsøk med gratis deltidsplass i aktivitetsskolen (AKS) på Mortensrud skole. Enkelte andre kommuner har valgt å gi tilbud om gratis SFO finansiert ved omdisponering av budsjettmidler eller tilskudd.

Lang ventetid

Som en følge av flyktning - og migrasjonskrisen i Europa, opplevde Norge høsten 2015 en sterk økning i tilstrømningen av asylsøkere til landet. Dette har påvirket ventetiden for å få svar på asylsøknad, og tiden det tar fra personer får innvilget asylsøknad eller oppholdstillatelse på humanitært grunnlag til de flytter fra asylmottak til bosettingskommune.

Da kommunestyret i Asker tidligere i år (K - sak 54/16 - Brukerbetaling i skolefritidsordningen) behandlet brukerbetaling i SFO, ba de rådmannen vurdere muligheten for å innføre friplasser for barn som bor på mottak med innvilget oppholdstillatelse frem til de har fått bostedskommune.