- Arbeidet med inkludering og mangfold er et langsiktig arbeid som dreier seg om å legge til rette for en samfunnsutvikling der alle opplever å delta i fellesskapet, og der alle har like muligheter, rettigheter og plikter, sier ordfører Lene Conradi.

Rådmannen skal nå som følge av Kommunestyrets enstemmige vedtak tirsdag 12. april, sette i gang et prosjekt for å utarbeide en strategiplan for inkludering og mangfold i Asker kommune.

Se selve saken og vedtaket.

Behov for en helhetlig plan

Kommunen har flere strategier og planer som omhandler ulike deler av mangfolds- og inkluderingsarbeidet. Det mangler imidlertid en overordnet og helhetlig strategiplan for kommunens arbeid med inkludering og mangfold, med fokus på flyktninger og innvandrere.
Arbeidet med strategiplanen legges opp som en bred prosess med hensiktsmessig medvirkning fra folkevalgte, innbyggere, frivilligheten og næringslivet. Rådmannen skal høsten 2016 fremme sak om oppnevning av saksordfører for strategiplanarbeidet.

Regjeringen har varslet at de i løpet av våren 2016 vil legge fram en stortingsmelding om integreringspolitikk, og Kommunestyret vedtok at mandatet til arbeidet med strategiplanen eventuelt justeres som følge av Stortingets behandling av stortingsmeldingen.

I forbindelse med Handlingsprogram 2016-2019 ble det fattet et verbalvedtak der rådmannen ble bedt om å legge frem sak om hvordan Asker kommune fortsatt kan lykkes i arbeidet med integrering av flyktninger. Strategiplanen er rådmannens svar på dette.