Kommunestyret i Asker vedtok tirsdag 6. desember neste års kommunebudsjett og Handlingsprogram 2017-2020.

- Gode og trygge velferdstjenester for innbyggerne er den viktigste oppgaven for kommunen også i tiden framover, sier ordfører Lene Conradi etter at årets viktigste kommunestyremøte er unnagjort.

Les mer fra kommunebudsjett og Handlingsprogram nedenfor videoen.

Asker kommune er i en heldig økonomisk situasjon. Høye frie inntekter, et godt netto driftsresultat over tid, vedtatte økonomiske handlingsregler og forutsigbar styring har gjort det mulig for Asker kommune å bygge opp tjenester med god kvalitet innenfor et godt økonomisk handlingsrom.

Hverdagseffektivisering

Kommunen må hele tiden tilpasse seg endrede rammebetingelser og lete etter muligheter for hverdagseffektivisering. Innsparinger skal tas ut i form av andre og smartere måter å jobbe på, ikke ramme kvaliteten på tjenestene.

Bygge ny kommune

Innen 1. januar 2020 skal Nye Asker være etablert. Arbeidet med å bygge ny kommune vil kreve ressurser og oppmerksomhet i hele handlingsprogramperioden. Det skal ikke gå på bekostning av løpende drift og tjenestene. Kommunene får tilført øremerkede ressurser fra staten til arbeidet med ny kommune.

Noen hovedsaker fra Handlingsprogrammet

 • God behandling og omsorg til de som trenger det. Fortsette arbeidet med å snu ressursinnsatsen fra reparasjon og behandling til forebygging og tidlig innsats der det er mulig.
 • Økt mestring og selvstendiggjøring. Brukere og pårørende skal inviteres til aktiv deltakelse og innflytelse for å få til dette. 
 • Bo lenger i eget hjem. For å legge til rette for at flest mulig kan bo i eget hjem lengst mulig, legges det opp til en styrking av hjemmesykepleien i kommende periode. 
 • Trygg i eget hjem. Utvikling og implementering av velferdsteknologi å bidra til at den enkelte kan føle seg trygg i eget hjem. 
 • Videreutvikling av gode tjenester til mennesker med rusavhengighet eller psykiske lidelser. I løpet av 2017 skal kommunen etablere lavterskel døgntilbud til personer med psykiske lidelser, i tillegg til kommunale akutte døgnplasser til den samme målgruppen.
 • Asker kommune er utnevnt til nasjonal realfagskommune. Dette betyr en omfattende satsning på realfag i skole og barnehage. 
 • Digitalt løft i skolen. Fortsette å legge til rette for at alle elever skal utvikle kompetanse og arbeidsmåter som møter fremtidens behov – med fokus på digitale lærings- og kommunikasjonsverktøy. 
 • Bedre miljø og redusert klimagassutslipp. Kommunen skal etablere forbildeprosjekter innen bygg og miljø med fokus på å redusere klimagassutslippene knyttet til energi, transport og materialvalg. Asker kommune er partner i FutureBuilt-programmet, og Kistefossdammen barnehage og Holmen svømmehall er kommunale forbildebygg i programmet, og begge prosjektene vil stå ferdig i 2017.
 • Asker har status som sykkelby og ønsker å øke andelen syklister og sikkerheten for de syklende. Det legges opp til styrking av sykkelsatsning, bygg og sykkelveianlegg. 

Investeringer framover

Asker kommune har for handlingsprogramperioden 2017-2020 vedtatt flere store investeringsprosjekter for skole, barnehage, helse og idrett. Kommunen er i vekst og har et økende behov for lokaler til ulike velferdstjenester.

Følgende store investeringer i kommunale formålsbygg er planlagt i perioden:

 • Barnehagene i Heggedal og Bleikerfaret
 • Nytt sykehjem på Nesbru vil stå ferdig i løpet av 2017. 
 • Ny svømmehall på Holmen er under oppføring
 • Bygging av nye omsorgsboliger for funksjonshemmede. 
 • Rehabilitering av Askerhallen
 • Utvikling av Heggedal torg og park
 • Risenga skole
 • Ny ishall Risenga

Investeringsprosjekter finansieres delvis av lån. Økt lånegjeld vil kunne bety økte fremtidige rente- og avdragsutgifter, noe som vil kunne ramme tjenestetilbudet til innbyggerne.

- Vi må derfor passe på at lånegjelden i årene fremover ikke øker mer enn kommunens inntekter, understreker ordføreren.

Mer om Handlingsprogrammet