På bakgrunn av en interpellasjon våren 2015, vil det denne vinteren bli foretatt punktmålinger av luftkvaliteten i Asker.

Rådmannen ga i forbindelse med interpellasjonen er grundig redegjørelse til formannskapet. Det ble der blant vist til at det er utarbeidet et luftsonekart i forbindelse med utredning av ny E18. Utredningen viser forhøyede forekomster av NO2 og svevestøv langs E18. Det er allerede i dag mange boliger som er belastet med luftforurensning over anbefalte verdier.

Statens vegvesen har oppfylt kravet i Forurensningsloven, som pålegger to målestasjoner i denne sonen, ved å etablere målestasjoner i Bærum og Drammen. En eventuell målestasjon i Asker vil derfor kommunen måtte bekoste selv.

Informasjon fra målingene i Bærum og Drammen er tilgjengelig på luftkvalitet.info.

Punktmålinger av Askers luftkvalitet

For å få et enda bedre grunnlag for å vurdere behovet for en egen målestasjon i Asker, vil kommunen denne vinteren foreta punktmålinger av luftkvaliteten på flere steder i Asker. Målingene utføres av Norsk Institutt for Luftforskning (NILU), og vil også gi grunnlag for om det er nødvendig at Staten veivesen etablerer permanente målestasjoner i Asker for oppfølging av lokal luftkvalitet og om det skal utarbeides et mer omfattende luftsonekart enn det som allerede eksisterer.