Takk for søknaden!

Søknaden din er mottatt. Etter at vi har kontrollert at kriteriene i domstolloven er oppfylt, og innhentet vandelsattest, legges det ut en liste over aktuelle kandidater til offentlig ettersyn. Kommunestyret foretar valget i juni 2016. Du vil få en skriftlig bekreftelse på om du er valgt til vervet.