Asker kommune har i henhold til domstolloven § 69 utarbeidet en oversikt over kandidater som vil bli foreslått valgt som meddommere for perioden 2017-2020.

Oversikten ble lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens nettsider, og på Servicetorget f.o.m. 23. mai t.o.m. 7. juni. Formannskapet i Asker behandlet saken om valg av meddommere under sitt møte den 7. juni, og kommunestyret vil under sitt møte den 14. juni foreta valg av meddommere/lagrettemedlemmer til Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett for perioden 2017-2020.

Etter at kommunestyret har behandlet saken, vil de som har blitt valgt inn som meddommere bli informert om dette i brev fra Asker kommune. Brevet kan forventes mottatt over sommeren.

Hvilke oppgaver vil du som meddommer ha?

Meddommere eller lagrettemedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis man taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Asker og Bærum tingrett eller Borgarting lagmannsrett innebærer at du er en av flere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. Vervet som lagrettemedlem innebærer at du sammen med andre vil avgjøre skyldspørsmål i straffesaker/jurysaker.
Dersom du ønsker å lese mer om oppgavene til en meddommer kan du gjøre dette på domstolsadministrasjonens hjemmesider.

Suppleringsvalg - vi trenger flere mannlige meddommere!

Vi har nesten fått rekruttert nok meddommere for perioden 2017-2020. Vi mangler imidlertid noen menn til å sitte som lagrettemedlemmer i Borgarting lagmannsrett. Dersom du kunne tenke deg å sitte som meddommer, kan du sende en søknad til politisk sekretariat. Utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Vi oppfordrer derfor særlig menn med innvandrerbakgrunn til å søke.

Søknaden må inneholde:

 • Fullt navn
 • Fødselsnummer
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Mail
 • Yrke og stillingstittel

Søknaden sendes til: politisk.sekretariat@asker.kommune.no

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller noen krav til hvem som kan velges til meddommer i Asker kommune. Noen av disse kravene er:

 • Folkeregistrert i Asker kommune.
 • Over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 1.1.2017.
 • Snakker og forstår norsk.
 • Statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før bystyret velger utvalget.
 • Meddommere skal være vanlige kvinner og menn.
 • Utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn.

Videre er innehavere av visse stillinger utelukket fra valg, se domstolloven § 71. Utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen.