De unges kommunestyre i Asker består av 54 elever, og har møte to ganger i året; et temamøte på høsten og et bevilgningsmøte på våren. Det er satt av 300 000 kroner som DUK kan bruke på ulike tiltak til beste for ungdommene i kommunen. Fra 2003 – 2017 er 58 av 67 vedtak gjennomført helt eller delvis.

- Kommunen skal alltid gjennomføre DUK-vedtak i tråd med intensjonen. Jeg forutsetter at administrasjonen følger opp vedtak fra DUK på samme måte som med ordinære kommunestyrevedtak, sier ordfører Lene Conradi.

Siden 2003 er 58 av 67 vedtak i De unges kommunestyre (DUK) gjennomført helt eller delvis og er under planlegging for 2017. Seks vedtak er ikke gjennomført, tre vedtak er vi usikre på status, da det er vanskelig å dokumentere disse helt tilbake til før 2005. De siste seks årene (2012-2017) skal alle vedtak være gjennomført helt eller delvis, eller er under gjennomføring. Ofte trenger saker noe mer utredning og avklaringer når det gjelder blant annet lover og regler før vi setter i gang.

- Dette er, slik jeg ser det, ganske bra, selv om det ideelt sett hadde vært fint om alle tiltakene hadde vært gjennomført fullt og helt. Samtidig er det viktig alltid å se på hvordan vi kan bli bedre. Vi vil se nærmere på hvordan vi kan få til raskere gjennomføring, rapportere bedre på status i tiltakene tilbake til DUK og vi vil se på hvordan ubrukte midler kan benyttes til alternative tiltak.

Ordføreren legger til at det en ære å lede DUK med 54 elevrepresentanter to ganger i året.
- Jeg gleder meg til hvert møte, og opplever å komme derfra rikere og inspirert – nettopp fordi de bidrar med engasjement, spennende vinklinger, et annet blikk og gode innspill. Derfor er det også viktig at vedtakene DUK gjør følges opp på en god måte.

Oversikt over gjennomførte tiltak

Eksempler på tiltak som er gjennomført er sandvolleyballbaner, flytebrygger, vanntrampoliner. På grunn av slitasje har slike tiltak dessverre kun noen års levetid. DUK-vedtak om arrangementer som gutte- og jentedag er også eksempler på hva som er gjennomført.

Her finner du en oversikt over vedtak fra perioden 2003 - 2017.

Raskere gjennomføring, bedre rapportering

Ordfører understreker at det kan være behov for å se om tiltakene kan gjennomføres raskere, og å se på hvordan kommunen kan bli bedre på å bistå elevene med å vurdere kostnader og gjennomføring i forkant av behandlingen i DUK.

- Vi har rutine for å gjennomgå fjorårets vedtak og oppfølging når vi går gjennom protokollen i DUK. Det kan godt hende at vi kan bli enda bedre på å gjennomgå status på tiltak slik at de nye representantene er bedre informert. Likevel ser vi jo at det i løpet av tiden fra 2003 kun er 6 vedtak som ikke er, eller har latt seg, gjennomføre av ulike årsaker.

Bevilgede penger som ikke blir benyttet går tilbake til kommunebudsjettet. Hvert år har DUK kr 300.000 til rådighet for nye tiltak. I DUK har det ikke vært praksis for å overføre ubrukte midler fra ett år til neste.
- Dette vil vi se nærmere på i de tilfellene hvor vedtak ikke lar seg gjennomføre, og lage en god rutine for.

Medvirkning og engasjement

De unges kommunestyre består av 54 elever, og har møte to ganger i året - et temamøte på høsten og et bevilgningsmøte på våren. På temamøtet drøftes for eksempel, miljø, idrett, friluftsliv, psykisk helse og mobbing mm. Det er satt av 300 000 kroner som DUK drøfter i bevilgningsmøtet og midlene skal brukes på ulike tiltak til beste for ungdommene i kommunen.

Hvert skoleår velges nye representanter for DUK. De som velges er elever som går i 6.klasse, 9.klasse og i videregående skole. Vedtak i DUK er basert på innspill, utredning og forslag fra elevene selv i de enkelte soner. Ordfører gjennomfører, sammen med administrasjonen (Natur og idrett og Oppvekst), forberedende møter i januar ute på skolene.
- Da besøker vi alle sonene for at ungdommene skal komme i gang med arbeidet før bevilgningsmøtet på vårparten. Her er det, slik jeg opplever det, stort engasjement.

Demokratiopplæring

DUK er et rådgivende organ for kommunen, og i følge ordfører opplever hun at det bidrar til å fremme unges medvirkning og innflytelse i beslutninger som angår deres hverdag.
Demokratiopplæring er derfor en viktig del av arbeidet. Det er stort engasjement når de unge vurderer og prioriterer ulike kortsiktige tiltak på skolen eller i sitt nærmiljø. En del av læringen for de unge er også at vedtak må følges av budsjetter, og må utredes tilstrekkelig for å bli noe av.
- Når barn og unge selv utreder sakene, er det ikke alltid lett for dem å vite hvilke begrensninger som finnes og hvilke hensyn kommunen må ta. Det kan være Plan- og bygningsloven, reguleringsplaner, støyregelverk, sikkerhet, økonomi. Det er alltid mange hensyn å ta.

Oppfordrer ungdommen til stå på

Ordføreren mener Asker har kommet langt hva gjelder arbeidet med De Unges Kommunestyre.
- Selv om vi har fått til mye, ser vi at vi stadig kan bli bedre og utvikle dette videre. Vi vil blant annet se på hvordan vi kan rapportere bedre og mer oversiktlig til DUK, slik at de er godt orientert om oppfølging av innspill, ideer og vedtak i DUK.

De Unges Kommunestyre er, ifølge ordføreren, en konkret måte å skape engasjement og reell medvirkning på.

- Det er slik jeg opplever møtene med ungdommene ute på skolene og i DUK. Når kommunens gjennomgang viser at vi har gjennomført veldig mye av bevilgningsvedtakene, mener jeg det er et godt signal til ungdommen om at de får ting til å skje. De gjør, med sitt arbeid i DUK, en forskjell for seg og dem som kommer etter. Jeg vil derfor oppfordre ungdommene til å fortsette å engasjere seg, være nysgjerrige og stå på i DUK.

Asker kommune har nylig oppnevnt kommunalt elevråd som vil bidra inn i arbeidet med DUK. Dette er en videreutvikling av kommunens arbeid med ungdomsmedvirkning, noe som også blir viktig inn i arbeidet med å bygge nye Asker.

Møte
Her er de unges kommunestyre samlet til møte i 2016.