Lokalisering av Varmestua og midlertidig botilbud, søndagshandel og gangbru over Slemmestadveien var noen av sakene som Formannskapet behandlet onsdag kveld. Politisk struktur for nye Asker ble også drøftet, og saken sendes til kommunestyret for videre behandling.

Varmestua

Formannskapet behandlet saken om lokalisering av Varmestua og midlertidig botilbud, og ber nå rådmannen igangsette prosess for regulering av Askerholmen for permanent lokalisering av dette tilbudet.

Rådmannen presiserer i saken at en permanent samlokalisert plassering av Varmestua og det midlertidige botilbudet gir forutsigbarhet med hensyn til brukergruppen, økonomi, og for å sikre tilbudets kvalitet over tid.

Kirkens feltarbeid, som drifter Varmestua og det midlertidige botilbudet, har vært med i prosessen, og anbefaler plassering på Askerholmen.

En prosjektgruppe med folk fra Kirkens feltarbeid, NAV, feltsykepleien, brukertorget og helse og omsorg har vært med i planleggingen. Arbeidet har blitt ledet av Asker kommune. 5. februar var det et møte med de nærmeste naboene til Askerholmen. Her deltok også Asker stasjon og omegn velforening. Gjennom reguleringsprosessen vil det legges det opp til bred medvirkning med naboer og nærmiljøet.

Gangbru ved Vettre

Ved bruinspeksjon i 2017 i regi av Statens vegvesen, kom det fram at gangbrua over Slemmestadveien ved Vettre skole hadde råteskader og måtte rives. Brua ble revet i november 2017. I etterkant av har foreldre og FAU ved skolen engasjert seg i saken med sikte på å få etablert ny gangbru, da de har hevdet at trafikksikkerheten ikke er god nok.

Basert på rådmannens anbefalinger vedtok formannskapet likevel å ikke bygge ny gangbru over Slemmestadveien ved Vettre skole. De vedtok imidlertid at trafikksikkerheten for elever tilknyttet Vettre skole skal følges opp gjennom ulike tiltak som rydding av vegetasjon, etablering av intensivbelysning, flytting/bedre oppmerking av fotgjengerovergang, samt etablering av nytt fortau i Vettrelia. Tiltakene skal gjennomføres i løpet av inneværende år og gjennomføres i tett dialog med skolen og FAU.