I tillegg til reguleringsplan for Brønnøya og kommunedelplan Vann, behandlet kommunestyret blant annet sak om brukerundersøkelser, klima og energi, frivilligsentral på Holmen og forskrift for ferdsel på sjøen.

Se egne sider om behandling av sakene:

Ny frivilligsentral på Holmen

Kommunen ønsker å få på plass en ny frivilligsentral på Holmen som skal gi lokalbefolkningen bedre mulighet for innbyggerdeltagelse. Kommunestyret vedtok tirsdag etablering av en ny frivilligsentral som vil kunne inngå i fremtidens Innbyggertorg på Holmen.

- I Asker er det mange aktive frivillige. En ny frivilligsentral på Holmen vil kunne gi innbyggerne i lokalsamfunnet en spennende og nyttig møteplass, og legge til rette for et godt samarbeid mellom kommunen, lokalbefolkningen og de frivillige organisasjonene. Vi må skape dette sammen, sier ordfører Lene Conradi.

Brukerundersøkelsene: Mye er bra, endel kan bli bedre

Asker kommune er opptatt av innbyggermedvirkning og benytter flere ulike verktøy for å legge til rette for at innbyggere og brukere kan gi innspill til tjenestene. De årlige brukerundersøkelsene er ett slikt verktøy rettet mot brukerne av kommunens tjenester.  I hovedsak viser resultatene for 2017 at brukerne generelt er tilfredse med tjenestene.

- Her er det mye bra, men vi ser også at vi kan bli bedre på enkelte områder. Men skal vi løfte fram ett område, er vi særlig fornøyd med resultatene innen oppvekstområdet. Foreldrene rapporterer at de er særlig godt fornøyd med digital satsing i skolen og kvaliteten i de kommunale og private barnehagene, sier ordfører Lene Conradi, etter at kommunestyret drøftet resultatene tirsdag.

Hun legger samtidig vekt på at det er for store forskjeller mellom skoler, særlig på skolemiljø og mobbing. Resultatene fra undersøkelsene blir av rådmannen brukt sammen med øvrig styringsinformasjon for å videreutvikle tjenestene.

 I 2017 gjennomførte kommunen 29 ulike brukerundersøkelser. De aller fleste virksomheter har gjennomført en eller flere brukerundersøkelser. Kommunen har mottatt over 7 000 svar.

Regional plan for energi og klima

Kommunestyret behandlet også høringssvar til Akershus fylkeskommune sin regionale plan for energi og klima.

- Akershus fylkeskommune er en fin pådriver på klima og energi. De understreker i sin plan betydningen av å fortsatt se til Parisavtalen og sikre at Klimalovens bestemmelser om at Norge blir et lavutslippssamfunn overholdes. Planen danner et godt grunnlag for Askers eget pågående arbeid med kommunedelplan for klima, energi og miljø, sier ordfører Lene Conradi.

Ny forskrift om fart og orden på sjøen innen sommeren 2020

Asker kommune skal utarbeide nye forskrifter om fartsbegrensning og orden i havner og sjøområder, slik at de er gjeldende senest fra sommeren 2020, ifølge vedtak i Kommunestyret tirsdag kveld.

Siden gamle forskrifter blir ugyldige når dagens Asker forsvinner som egen juridisk enhet i 2020, må det vedtas nye forskrifter. Rådmannen vil, i tråd med vedtaket, koordinere arbeidet med de øvrige kommunene i indre Oslofjord med vekt på å få likelydende forskrifter med Bærum. Det skal særlig legges vekt på hensynet til miljø og et godt friluftsliv for alle, foruten hensynet til trygg ferdsel.

Rådmannen følger utviklingen på sjøen nøye og vil samle inn erfaringer fra somrene 2018 og 2019 som grunnlag for å utarbeide forskrifter for hele nye Asker i 2020. Kommunestyret ba også rådmannen se på mulighetene for å etablere særskilte regler i spesielt utsatte havnebassengområder som kan vurderes definert som skjærgårdsparker, eksempelvis Leangbukta og indre basseng i Vollen.