Formannskapet behandlet tirsdag 5. april Asker kommunes Temaplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Saken skal behandles i Kommunestyret senere i vår.

- Temaet er alvorlig, og denne temaplanen er et svært godt grunnlag for kommunens videre arbeidet med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, sier ordfører Lene Conradi.

Bekjempelse av radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme er løftet frem som et av kommunens kriminalitetsforebyggende innsatsområder som i 2015-2016 skal vies særlig oppmerksomhet. Da temaet har hatt stor internasjonal, nasjonal og lokal oppmerksomhet, har rådmannen fått utarbeidet en lokal temaplan for bekjempelse av radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Den er laget i tett samarbeid med politiet.

Kommunen vektlegger følgende strategiske grep i det kriminalitetsforebyggende arbeidet:

  • Fokus på bredt primærforebyggende arbeid i kommunen
  • Helhetlig og samordnede tiltak på tvers av kommunale tjenester og sektorer, lokal politimyndighet, nabokommuner og andre relevante instanser
  • Spissede tiltak rettet mot grupper og enkeltpersoner som er i faresonen, eller allerede har utviklet problemer med radikalisering eller voldelig ekstremisme

Forebygging i samarbeid

Planen løfter frem betydningen av å opprettholde et godt og bredt kriminalitetsforebyggende arbeid, hvor alle relevante aktører på alle nivåer samhandler for et godt og trygt lokalsamfunn. Planen inneholder også konkrete tiltak spesielt rettet mot forebygging av ekstremisme. Planen legges til grunn for kommunens arbeid med forebygging av radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Det kriminalitetsforebyggende arbeidet ivaretas på alle nivåer gjennom politiråd og SLT-samarbeid (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid). SLT-samarbeidet skal sikre dialog mellom tjenester i kommunen, politi, fylkeskommune og andre relevante samarbeidspartnere.