Sykehusutvalget i Asker og Bærum setter spørsmålstegn ved finansieringen av nytt sykehus i Drammen. Utvalget har hatt møte 13. juni og blitt enige om å sende følgende uttalelse til styret i Helse sør-øst.

Sykeshusutvalget i Asker og Bærum viser til tidligere uttalelse datert 22. april 2016 der vi uttrykker stor bekymring for ringvirkningene bygging av nytt stort sykehus i Drammen vil få for sykehusene Bærum, Ringerike og Kongsberg.

Sykeshusutvalget i Asker og Bærum setter spørsmålstegn ved om finansieringen av nytt sykehus i Drammen er økonomisk bærekraftig for sykehusene forøvrig i helseforetaket.

Usikkerheten omkring finansieringen får vi bekreftet i saksframlegget i sak 054/16 til styret i Helse Sør-Øst («Vestre Viken HF – Konseptfase nytt sykehus i Drammen») der det fremkommer: "Vestre Viken HF må realisere et årlig driftsresultat før avskrivninger på 650 MNOK i tillegg til øvrige driftsgevinster for at helseforetaket skal ha økonomisk bæreevne ved gjennomføring av prosjektet». Dette er svært foruroligende og våre bekymringer blir ytterligere forsterket da mellomfinansieringen, som Vestre Viken ser behovet for, må prioriteres av Vestre Vikens egne midler.

Vi stiller spørsmål ved mulighetene for å realisere så store overskudd som nå kreves. Vi kan ikke akseptere at Bærum sykehus skal redusere sine kostnader for å nå et driftsoverskudd totalt i Vestre Viken HF som det nå legges opp til. Hvis Vestre Viken HF ikke greier å generere nok overskudd til å gjennomføre de vedtatte planene vil alle de tre andre sykehusene i helseforetaket sakke akterut i utviklingen.

Vi mener at vi kan få langt mer sykehustjenester ut av pengene hvis nybyggingen deles mellom Bærum og Drammen sykehus. Ved Bærum sykehus har vi en byggeklar tomt på fjellgrunn. Vi er nabo med Martina Hansens hospital og Statens spesialsykehus for epilepsi. Mulighetene som her ligger må utredes langt grundigere før nybygging i Vestre Viken kan starte.

I vår uttalelse den 22. april understreket vi bl.a. viktigheten av en ny og mer bærekraftig vurdering av fordelingen av områdefunksjonene og nybygg mellom Drammen sykehus og Bærum sykehus. Vi opplever at vårt syn understøttes i saksframlegget til styret i Helse Sør-Øst der vi blant annet leser at Vestre Viken må revidere helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter.

Et nytt moment vil være en eventuell kommunesammenslåing av Asker, Røyken og Hurum. Det vil si at 30.000 innbyggere flytter lokalsykehusfunksjoner fra Drammen sykehus til Bærum sykehus. Det er en utvikling som vi mener bør få effekt på dimensjoneringen av nytt Drammen sykehus og på fordeling av funksjoner mellom Drammen sykehus og Bærum sykehus.

Sykehusutvalget uttrykker sterk bekymring for fremtidig tilbud på sykehusene Bærum, Ringerike og Kongsberg. Vi ber om at styret i Helse Sør-Øst RHF bidrar til å sikre en fullverdig utvikling av disse sykehusene. Vedlikeholdsetterslepet er stort og nødvendige bevilgninger til vedlikehold, oppgradering og ny utvikling må ivaretas. Bekymringen understøttes av punkt 2.2.6 i saksframlegget til styret i Helse Sør-Øst der det fremkommer: «Dette vedlikeholdsprosjektet må sees opp mot tiltak som skal iverksettes for å tilpasse prosjekt nytt sykehus i Drammen til planforutsetningene, herunder revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter.».

Vi ønsker også å minne styret i Helse Sør-Øst på den kommende innstilling fra Kvinnslandutvalget og konsekvensene behandlingen av denne vil kunne få for hele det sentrale Østlandsområdet. En endring av opptaksområdene til sykehusene for hele Helse Sør-Øst RHF vil kunne få konsekvenser for sykehusene våre.

Hilsen Sykeshusutvalget i Asker og Bærum
Lisbeth Hammer Krog (H), Lene Conradi (H), Kjell Maartmann-Moe (Ap), Marianne Riis Rasmussen (Ap), Torbjørn Espelien (Frp) og Torleiv Ole Rognum (Krf)

Uttalelsen er også sendt i kopi til:

  • Statssekretær Anne Grethe Erlandsen, Helse- og omsorgsdepartementet
  • Direktør Cathrine M. Lofthus, Helse Sør-Øst
  • Styret i Vestre Viken
  • Administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken

Her finner du brevet i PDF-format.