Kort fra formannskapet 1. september

Økonomi, avvikling av gratis parkering og utvikling av Føyka-området var noen av sakene politikerne diskuterte i formannskapet tirsdag.

Økonomi

Regnskapet hittil i år viser et merforbruk på 115 millioner kroner i forhold til budsjett.

Dette skyldes i stor grad inntektssvikt og merutgifter i forbindelse med koronapandemien.

Den foreløpige prognosen for 2020 er et merforbruk på 166 millioner kroner, etter at kommunen har fått statlige kompensasjoner for ekstrautgifter i forbindelse med pandemien.

Ettersom det er budsjettert med et netto driftsoverskudd på 66 millioner kroner, innebærer prognosen et negativt netto driftsresultat på 100 millioner kroner.

Gratis parkering avvikles

Ordningen med gratis parkering på kommunens 109 parkeringsplasser i Asker og Holmsbu sentrumsområder, avvikles.

Tiltaket har vart fra 20. april til 31. august, og hensikten var å stimulere til økt handel.

Tilbakemeldingene fra handelsstanden er at handelen har tatt seg opp. Gratis parkeringsplasser har også ført til en del uønsket langtidsparkering. Nå avvikler kommunen gratis parkering – som har kostet 500 000 kroner per måned.

Utvikling av Føyka-området

Hva som skjer på Føyka i Asker sentrum, er mange interessert i. Politikerne har bedt kommunedirektøren se på muligheten for å bygge boliger i området der det i dag er fotballstadion, og bygge ny stadion på Drengsrud.

Mulighetsstudien som nå blir satt i gang for de to områdene, får kommunestyrepolitikerne til behandling første del av 2021.

Digitale møter

Nå kan politikerne holde møter digitalt, uten at det først er vedtatt i en sentral forskrift fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Et slikt unntak har vært praktisert siden pandemien brøt ut i mars og fram til august. Dette for å hindre smitte av Covid-19. Nå har politikerne vedtatt endringer i Asker kommunes reglement for saksbehandling i folkevalgte organer, og som gjør at de nå ikke trenger «godkjenning» fra departementet før de velger digitale møter.