Krisepakke for næringslivet vedtatt

Formannskapet vedtok enstemmig tirsdag 14. april en krisepakke på 65 millioner kroner til næringslivstiltak. 16 ulike tiltak igangsettes umiddelbart.

- Koronaviruset utfordrer oss globalt, nasjonalt og lokalt, og vil få store ringvirkninger og konsekvenser for samfunnet, næringslivet, arbeidstakere og innbyggere i årene som kommer. Vårt næringsliv kjenner dette på «kroppen», sier ordfører i Asker, Lene Conradi.

Orføreren understreker at Asker kommune har et tett og godt samarbeid med næringslivet, og forteller at kommunen har gjennomført dialogmøter med blant annet Asker næringsforening for å få innspill til hvordan kommunen kan bidra til å støtte næringslivet i den vanskelige situasjonen som har oppstått.

- Selv om kommunens rolle overfor næringslivet i hovedsak er å være pådriver og tilrettelegger, vurderer vi det nå som svært viktig at kommunen bistår lokalt næringsliv og bidrar til at næringslivet kommer seg gjennom krisen, og at vi sammen med næringslivet iverksetter tiltak som virker straks og gir godt effekt for bedrifter og arbeidstakere, sier Conradi.

Asker kommune vil bidra aktivt til å avhjelpe den krevende situasjonen i næringslivet gjennom en todelt tiltakspakke:

 • Del 1: Tiltak knyttet til gjennomføring og forsering av vedtatte bevilgninger i 2020

 • Del 2: Tiltak basert på ekstraordinær bevilgning i 2020

Tiltakspakken vil evalueres løpende i dialog med partene i næringslivet og Asker Næringsforening som samarbeidsorgan.

Kampanje for å handle lokalt

I tillegg til tiltakspakken, har kommunen inngått et samarbeid med næringslivet om en "handle lokalt"-kampanje, som nok et bidrag for å bedre situasjonen for det lokale næringslivet.

Gratis parkering fra 20. april til 31. august

Det innføres gratis parkering på kommunale parkeringsplasser, men med eksisterende tidsbegrensninger for å sikre rotasjon. Ordningen gjøres gjeldende fra og med mandag 20. april til og med 31. august.

Formannskapet vil ta stilling til eventuell forlengelse i løpet av august.

Mulige ENØK-tiltak

Formannskapet vedtok også at det bør vurderes om Asker kommune, i likhet med Bærum (og Oslo) kommune, kan gi støtte til ENØK-tiltak i boliger med opptil 30 000 kroner.

Ordningen er vedtatt - her kan du lese mer om hvordan du kan få tilskudd.

Oversikt og oppfølging av tiltakene

Kommunedirektøren skal nå legge til rette for en effektiv og god gjennomføring av de enkelte tiltakene. Kommunedirektøren vil holde formannskapet løpende orientert om gjennomføringen av tiltakene.

----------------------------------------------------------------------------

Del 1 – tiltak knyttet til gjennomføring og forsering av vedtatte bevilgninger i 2020

Gjennomføring og forsering av vedtatte bevilgninger i 2020

 1. Sikre god kapasitet og effektivisere byggesaksbehandlingen
 2. Kommunalt innkjøp rettes mot lokale små og mellomstore bedrifter
 3. Gjennomføre planlagt investeringsprogram (1,8 mrd. kroner)
 4. Gjennomføre ordinært vedlikehold innen bygg og anlegg (60 mill. kroner)
 5. Etablere nye innbyggertorg og tilpasse lokaler – kommunereformen (100 mill. kroner)
 6. Omdisponere midler – avtale med Asker Næringsforening (1,5 mill. kroner)
 7. Forsere kulturlåven – ekstraordinær bevilgning (100 mill. kroner)

  Del 2 – tiltak basert på ekstraordinær bevilgning 65 mill kr i 2020

  Forslag til ekstraordinær bevilgning i 2020

 8. Ekstraordinær bevilgning – rehabilitering/vedlikehold av kirkebygg (15 mill. kroner)
 9. Ekstraordinær bevilgning – vedlikehold av veier og formålsbygg (30 mill. kroner)
 10. Støttetiltak til kulturnæringen, idrettslag og foreninger (10 mill. kroner)
 11. Utsette/ettergi husleie for «gründerbedrifter» (5 mill. kroner)
 12. Etablering av gründer- og innovasjonsfond (2 mill. kroner)
 13. Etablering av rådgivningskanal for næringslivet (1 mill. kroner)
 14. Næringslivskampanjen (1 mill. kroner)
 15. Etablering av fond til støtte for landbruk og matproduksjon (1 mill. kroner)
 16. Gratis parkering – kommunale parkeringsplasser
 17. ENØK-tiltak

Se egen side om støtteordninger med kriterier og skjema.