Fast godtgjørelse

Vi har både fast og variabel godtgjørelse. Den faste varierer i størrelse - alt etter som hvor arbeidskrevende og stort ansvar den enkelte folkevalgte innehar. I noen styrer, råd og utvalg mottar både leder og medlemmer fast godtgjørelse - i andre mottar bare leder slik godtgjørelse. Leder har høyere godtgjørelse en vanlige medlemmer. Fast godtgjørelse utbetales med en månedlig utbetaling - 12 måneder i året.

Variabel godtgjørelse

Alle folkevalgte mottar godtgjørelse for all møtedeltakelse og defineres her som den variable godtgjørelsen. Den utbetales etterskuddsvis 2 ganger i året - i juni og desember. Alle de som mottar fast godtgjørelse får også variabel godtgjørelse - unntatt ordfører. Dialogmøter regnes som møtedeltakelse og antall oppmøter skal regnes med. Saksordførerrollen utløser en fast sum etter at saken den folkevalgte har hatt ansvar for, er ferdig behandlet i kommunestyret. Denne blir utbetalt sammen med den variable godtgjørelsen.

Satser

Grunnbeløpet for satsene er 80% av gjeldende lønn for statsråder. Denne summen tilsvarer den årlige godtgjørelsen for ordfører. All øvrig godtgjørelse er fastlagt og regulert i reglementet og utgjør varierende prosentandeler av det samme grunnbeløpet.

Regnes godtgjørelse som lønn?

Godtgjørelse skal ikke regnes som lønn og det genererer ikke feriepenger, men regnes av likningskontoret som inntekt og skal beskattes.

Andre utgifter som dekkes

Reglementet informerer også om håndtering av eventuell tapt arbeidsfortjeneste, behov for barnevakt, spesielle reiseutgifter og andre forhold.

For spørsmål ta kontakt med politisk sekretariat.

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat skal tilrettelegge for arbeidet i de politiske styringsorganene og for den politiske ledelsen i kommunen, og bidra til gode politiske prosesser. Dette innebærer sekretær- og servicefunksjoner for ordfører, kommunestyret, formannskapet og øvrige politiske utvalg og ansvar for ulike reglementer og generell juridisk rådgivning knyttet til politiske organer og prosesser. Politisk sekretariat er knyttet til rådmannen. Det daglige arbeidet i sekretariatet foregår i samspill med ordfører.

Hege Damm Schwarz

Leder

Tlf: 66 90 92 28 Mob: 469 30 723

Oppgaver

  • møtesekretærfunksjoner for kommunestyret, formannskapet, komiteene, eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  • forkontor til ordfører
  • tilgjengeliggjøre møtedokumenter og protokoller til møter i folkevalgte organer
  • tilrettelegging for representasjoner
  • veiledning og opplæring av folkevalgte
  • fritak for folkevalgte verv
  • meddommervalg
  • forvaltning av ulike reglementer knyttet til folkevalgte organer og folkevalgtes arbeidsvilkår
  • arbeid knyttet til Stortings- og sametingsvalg og Kommunestyre- og fylkestingsvalg