Formålet med habilitetsbestemmelsene er å ivareta tilliten til at forvaltningen opptrer upartisk. Samtidig verner lovens bestemmelser tjenestemennene mot ubehaget ved å måtte håndtere saker de har et for personlig forhold til. Ved å tre til siden gjennom å henvise til lovens objektive krav ligger selvfølgelig ingen innrømmelse av at man ville opptrådt partisk.

Inhabilitet har to virkninger: For det første vil den respektive tjenestemann ha rett og plikt til å tre tilbake fra behandlingen av den sak hvor han er inhabil. Det er ledd i god forvaltningsskikk. For det andre kan avgjørelser fattet av en inhabil tjenestemann bli ugyldige.

Den enkelte folkevalgte må alltid, av eget tiltak, vurdere om han er inhabil.

De ulike typetilfellene som medfører inhabilitet er listet opp i forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav a-e. Typetilfellene suppleres av den skjønnsmessige bestemmelsen i forvaltningsloven § 6, andre ledd som favner ”andre særegne forhold” som er egnet til å svekke tilliten til tjenestemannens upartiskhet.

Regelverket

Bestemmelser om habilitet følger av kommuneloven § 40 nr. 3. Bestemmelsen inneholder særregler for inhabilitet for folkevalgte. Bestemmelsen viser for øvrig til forvaltningsloven regler om habilitet kap. II § 6.

I reglement for folkevalgte organers virksomhet § 2-4 fremgår det at om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven kap. II, kommuneloven § 40 nr. 3 og Reglement for framgangsmåten ved behandling av spørsmål om inhabilitet, fastsatt av kommunestyret 24. mai 2011.

Behandlingen av spørsmål om inhabilitet skal protokollføres.

Rutiner ved habilitet

Den folkevalgte må melde fra til møteleder i god tid, dersom han mener at han ikke er habil.

For mer informasjon knyttet til habilitet, kontakt politisk sekretariat.

Vurderinger

 1. Hvis det er grunn til å anta at inhabilitet ikke foreligger: Møteleder orienterer organet om vurderingen som er gjort.
 2. Hvis det er grunn til å anta at inhabilitet foreligger: Politisk sekretariat varsler vara.
 3. Møteleder tar opp spørsmålet i forbindelse med at saken behandles.: Det er organet som avgjør om medlemmet er inhabil.
 4. Den det gjelder uttaler seg om spørsmålet, og fratrer.
 5. Varamedlemmet tiltrer
 6. Organet voterer over spørsmålet.
 7. Organets beslutning protokollføres på saken.
 8. Saken tas opp til behandling.

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat skal tilrettelegge for arbeidet i de politiske styringsorganene og for den politiske ledelsen i kommunen, og bidra til gode politiske prosesser. Dette innebærer sekretær- og servicefunksjoner for ordfører, kommunestyret, formannskapet og øvrige politiske utvalg og ansvar for ulike reglementer og generell juridisk rådgivning knyttet til politiske organer og prosesser. Politisk sekretariat er knyttet til rådmannen. Det daglige arbeidet i sekretariatet foregår i samspill med ordfører.

Hege Damm Schwarz

Leder

Tlf: 66 90 92 28 Mob: 469 30 723

Oppgaver

 • møtesekretærfunksjoner for kommunestyret, formannskapet, komiteene, eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • forkontor til ordfører
 • tilgjengeliggjøre møtedokumenter og protokoller til møter i folkevalgte organer
 • tilrettelegging for representasjoner
 • veiledning og opplæring av folkevalgte
 • fritak for folkevalgte verv
 • meddommervalg
 • forvaltning av ulike reglementer knyttet til folkevalgte organer og folkevalgtes arbeidsvilkår
 • arbeid knyttet til Stortings- og sametingsvalg og Kommunestyre- og fylkestingsvalg