Som folkevalgt har du møteplikt i de kommunale organene du er valgt inn i med mindre du har gyldig forfallsgrunn eller er inhabil i en sak. Dette følger av kommuneloven § 40. Forsømmelse av møte- og stemmeplikt rammes av straffeloven § 324.

De folkevalgte (både faste medlemmer og varamedlemmer) anmodes om å holde møtedagene ledige, og i utgangspunktet ikke legge ferier eller andre arrangementer til de aktuelle møtedagene.

Arbeidstakere har krav på fri fra arbeidet for å skjøtte møteplikten.

Hvis du ikke kan stille på møtet skal du melde gyldig forfall til politisk sekretariat.

Gyldig forfall

Eksempler på gyldig forfall er sykdom, uoppsettelig arbeid som forretningsreiser, og store familiebegivenheter som bryllup, jubileer og begravelser.

Omstendigheter som fører til at vedkommende ikke uten fare for helbred eller velferd eller uten å forsømme viktige eller uoppsettelige forretninger eller plikter kunne ha møtt.

Gyldig forfall foreligger hvis sykdom eller andre hindringer gjør det umulig eller forholdsvis byrdefullt å møte.

Ikke gyldig forfall

Eksempler på ugyldig forfall er fritidsaktiviteter og mindre familiebegivenheter som fødselsdager og middagssammenkomster.

Refusjon av utgifter

Husk at dersom du har ekstrautgifter i forbindelse med et møte dekkes dette med inntil 0,1 prosent av B. Dette gjelder utgifter til blant annet reise og barnepass. Politisk sekretariat kaller inn vara.

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat skal tilrettelegge for arbeidet i de politiske styringsorganene og for den politiske ledelsen i kommunen, og bidra til gode politiske prosesser. Dette innebærer sekretær- og servicefunksjoner for ordfører, kommunestyret, formannskapet og øvrige politiske utvalg og ansvar for ulike reglementer og generell juridisk rådgivning knyttet til politiske organer og prosesser. Politisk sekretariat er knyttet til rådmannen. Det daglige arbeidet i sekretariatet foregår i samspill med ordfører.

Hege Damm Schwarz

Leder

Tlf: 66 90 92 28 Mob: 469 30 723

Oppgaver

  • møtesekretærfunksjoner for kommunestyret, formannskapet, komiteene, eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  • forkontor til ordfører
  • tilgjengeliggjøre møtedokumenter og protokoller til møter i folkevalgte organer
  • tilrettelegging for representasjoner
  • veiledning og opplæring av folkevalgte
  • fritak for folkevalgte verv
  • meddommervalg
  • forvaltning av ulike reglementer knyttet til folkevalgte organer og folkevalgtes arbeidsvilkår
  • arbeid knyttet til Stortings- og sametingsvalg og Kommunestyre- og fylkestingsvalg