Onsdag formiddag 20. april 2016 videreførte de tre kommunene Hurum, Røyken og Asker forhandlinger om en eventuell kommunesammenslåing. Forhandlingsutvalget gjennomgikk kapittel for kapittel i forslaget til intensjonsavtale som danner grunnlaget for den mulige nye kommunen. Nærdemokrati var et viktig tema.

- Vi har hatt en konstruktiv og løsningsorientert formiddag. Vi har et godt utgangspunkt i dokumentet som rådmennene i de tre kommunen har forberedt og som vi nå gjennomgår i detalj. Samtidig er det vår alles intensjon å finne gode felles løsninger, sier ordfører Lene Conradi.

Forhandlingsutvalget drøftet onsdag betydningen av å etablere gode nærdemokratiske ordninger for å skape tillit, mulighet for påvirkning og økt borgernærhet gjennom samhandling og dialog mellom kommunen, folkevalgte og innbyggere i kommunen.

Forhandlingsutvalg200416

Neste møte mandag 25. april

Forhandlingsutvalgene fra de tre kommunene understreker at formålet med forhandlingene er å drøfte hvilke muligheter og utfordringer som ligger i å danne en eventuell ny og større kommune.

- Vi ser både muligheter og utfordringer for kommunene framover. Først og fremst dreier dette seg om hvordan vi kan finne gode felles løsninger på felles utfordringer, og utnytte de mulighetene som finnes, sier Conradi.

Planen er at forhandlingene fortsetter neste uke og fram til 3. mai.

Forhandlingsutvalget tar sikte på å offentliggjøre intensjonsavtalen/ den politiske plattformen så langt den er kommet etter neste møte mandag 25. april.

Politisk behandling i juni

Forhandlingsutvalget har kun forslagsrett og ingen beslutningsmyndighet. De har et mandat fra formannskapene til å fremforhandle en intensjonsavtale/ politisk plattform som grunnlag for et eventuelt vedtak om sammenslåing i kommunestyrene i juni.

Saken vil bli behandlet på ordinær måte i formannskap og kommunestyret i juni 2016, i forbindelse med politisk sak om en eventuell kommunesammenslåing.