Formannskapet fattet tirsdag 7. juni vedtak om å innby kommunestyret til å vedta kommunesammenslåing med Røyken og Hurum. Endelig vedtak fattes i kommunestyret 14. juni.

- Vi har fattet et historisk vedtak i dag i formannskapet. Nå er det kommunestyret som skal ta den endelige avgjørelsen. Jeg ser fram til debatten neste tirsdag 14. juni. Det er en stor avgjørelse for kommunen og en avgjørelse for fremtiden, sier ordfører Lene Conradi.

Hun la vekt på at en slik beslutning bør ha en så god politisk forankring og støtte som mulig, og bør vedtas med et bredest mulig flertall. - Derfor er det fint at det ser ut til at det nå er et bredt flertall for en sammenslåing med Hurum og Røyken, sier hun.

Gir store muligheter

Ifølge ordføreren har det vært en lang, krevende men god prosess, med bred deltakelse og involvering. 

- I 2014, da vi startet prosessen, var jeg sikker på at kommunereformen ikke gjaldt en stor og veldrevet kommune som vår. Så ble vi oppfordret fra regjeringen om å ta nabopraten, og etter hvert ser jeg at en sammenslåing med Røyken og Hurum vil gi oss store muligheter framover. Vi skal og må ta vår del av veksten i vår region. Sammen vil stå bedre rustet til å ta nettopp den veksten - både når det gjelder helhetlig samfunnsutvikling, transport og arealplanlegging, sier hun.

Formannskapets vedtak

Endelig protokoll vil bli lagt ut når den foreligger. Innstillingen fra politisk forhandlingsutvalg ble vedtatt av formannskapet mot to stemmer. 

Det betyr at formannskapet vedtok å innby kommunestyret til å vedta følgende forslag:

  1. Asker kommune søker om å slå seg sammen med kommunene Hurum og Røyken med virkning fra og med 01.01.20. Forhandlingsutvalgenes signerte intensjonsavtale legges til grunn for etableringen av den nye kommunen.
  2. Den nye kommunens navn er Asker.
  3. Fellesnemndas sammensetning følger av bestemmelsene i intensjonsavtalen datert 12.05.16 samt inndelingslovens §26, med tre kommunestyrerepresentanter fra hver kommune.
  4. Fellesnemnda gis myndighet iht. intensjonsavtalens bestemmelser, samt myndighet til å gi nødvendig utfyllende bestemmelser for å sikre en god sammenslåing.
  5. De tre kontrollutvalgene gjennomfører anbudsprosess og foreslår revisor for fellesnemndas virksomhet. Fellesnemnda velger revisor på bakgrunn av kontrollutvalgenes arbeid så snart som mulig.

Intensjonsavtalen som er fremforhandlet i felleskap mellom de tre kommunene Asker, Røyken og Hurum, ligger til grunn for vedtaket.

Se den politiske saken .

Les mer om kommunereformen og kunnskapsgrunnlaget .

Formannskapet
Fra møtet i formannskapet 7. juni 2016, som vedtok å be kommunestyret si ja til kommunesammenslåing.
Foto: Svein Ivars Fors