Kommunene i Røyken, Hurum og Asker har sammen forhandlet fram en felles politisk plattform/ intensjonsavtale for mulig kommunesammenslåing. I dag 12/5-2016 er intensjonsavtalen sluttført.

- Etter en svært konstruktiv og god forhandlingsprosess har vi i dag fått på plass de siste viktige tingene i intensjonsavtalen og signert avtalen. Forhandlingsutvalget har i fellesskap kommet fram til at navnet på den nye kommunen blir Asker, sier ordfører i Asker Lene Conradi.

 Tidligere har forhandlingsutvalget blitt enige om at kommunesentret skal være Asker og at rådhuset skal ligge der.

Forhandlingene om en mulig sammenslåing av de tre kommunen har pågått siden 15/4. De politiske forhandlingsutvalgene har forhandlet på kommunenes vegne og har kun forslagsrett. Det er de ordinære politiske organene som skal behandle og fatte vedtak i henhold til kommunens reglementer.

- Formålet med denne politiske plattformen/intensjonsavtalen er å gi et utfyllende innhold til den politiske saken som hver kommune skal behandle om en eventuell kommunesammenslåing i de kommende ukene. Avtalen legger premisser for den videre prosessen, sikrer formelle lovkrav, sikrer eventuelle vilkår for den enkelte kommune og/eller kommunene samlet, og gir føringer for viktige politikkområder ved en eventuell sammenslåing, sier Lene Conradi

Les hele intensjonsavtalen her.

Fellesnemda

To avgjørende punkter har stått igjen til i dag - navnet på den nye kommunen og sammensetning av fellesnemda. Fellesnemda skal samordne og ta seg av forberedelsene til en eventuell ny kommune, og arbeide etter konsensusprinsippet.

Det er enighet om at Fellesnemda skal være sammensatt av 3 kommunestyrerepresentanter med vara fra hver av de tre kommunene.

- Dette viser at det er tre likeverdige partnere som eventuelt skal gå sammen til en ny kommune, hvis den nye kommunen blir en realitet etter vedtak i juni, understreker ordfører i Hurum Monica Vee Bratlie.

Nye muligheter i ny kommune

- Med både navn og fellesnemd på plass, har vi kommet frem til et resultat som vi sammen kan anbefale til de tre kommunestyrene, og som viser nye muligheter vi i dag ikke har, i en eventuell ny felles kommune, sier Monica Vee Bratlie.

Forhandlingsutvalget har lagt til grunn verdier som likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted og utgangspunkt i forhandlingene om avtalen som tegner grunnrisset til en ny kommune.

- Vi ser i denne avtalen konturene av en ny, helt unik kommune med en lang opplevelsesrik kystlinje, naturmangfold, kulturhistorie og en beliggenhet strategisk plassert i Osloregionen, sier Lene Conradi.

Den nye kommunen vil ha levende lokalsentra og nærsentra hvor folk føler seg hjemme, har god tilhørighet til lokalsamfunnet og til tjenester nær der de bor.

- Her blir det gode oppvekstvilkår og godt bomiljø nært sjøen, marka og hovedstaden, sier ordfører i Røyken Eva Norén Eriksen.

Velfungerende nærdemokrati er viktig

Nærdemokrati har vært et sentralt tema i forhandlingene, og forhandlingsutvalget understreker betydningen av å legge til rette for et velfungerende nærdemokrati, med større deltagelse og  samskaping mellom innbyggerne, frivilligheten og kommunen.

Hvis en sammenslåing blir en realitet, vil den nye kommunen ha 91.000 innbyggere.

- Sammen med sterke og gode samarbeidspartnere i øst og vest - Bærum og Drammen - og en strategisk plassering i hovedstadsområdet, vil den nye kommunen kunne ha en helt annen påvirkningskraft på tvers av grenser og forvaltningsnivåer, sier ordførerne i de tre kommunene.

Selv om det mellom hvert møte har vært nye, vesentlige elementer som måtte drøftes og inkluderes i avtalen, har det, i følge utvalget, vært god stemning og stor vilje til å søke enighet om en god felles intensjonsavtale.

- Slik mener vi at vi i dag har sluttført, i henhold til våre mandater, en så god og fremtidsrettet avtale som mulig, sier de tre ordførerne.

Viktig vedtak i juni

Det er kommunestyrene i de tre kommunene som skal avgjøre en mulig kommunesammenslåing etter politiske prosesser i de tre kommunene. Endelig vedtak skjer i Kommunestyremøtene 14. juni (Asker), 16. juni (Røyken), 21. juni (Hurum).

 - Kommunestyret i alle de tre kommunene skal fatte en viktig, bærekraftig og fremtidsrettet beslutning i juni. Som folkevalgte har vi fått et ansvar for innbyggerne i dag og for kommende generasjoner. Vi er satt til å se de lange linjene og må derfor også ta hensyn til fremtidige behov og hvordan vi best kan løse samfunnsutfordringene framover. Da må vi ta hele kunnskapsgrunnlaget, innspillene og resultatene av innbyggerundersøkelsene og folkeavstemming med oss når vi skal ta en beslutning, er forhandlingsutvalget samstemte om.

Fakta

Om forhandlingsutvalget Politisk forhandlingsutvalg Asker kommune: Lene Conradi (H), Leif Frode Onarheim (H), Marianne Riis Rasmussen (Ap) Politisk forhandlingsutvalg Røyken kommune: Håvard Vestgren (H), Rebecca Borsch (V), Børre Pettersen (Ap) Politisk forhandlingsutvalg Hurum kommune: Monica Vee Bratlie (H), Else Marie Rødby (Sp), Ivar Granum (Ap)

Les mer om kommunereformen

Les mer om innbyggerundersøkelsen

Les mer om kunnskapsgrunnlaget

Forhandlingsutvalget Asker, Røyken og Hurum kommuner samlet på taket av Asker rådhus
Fra venstre til høyre: Marianne Riis Rasmussen (AP Asker), Ivar Granum ( AP Hurum), Leif Frode Onarheim (H Asker), Lene Conradi (H, ordfører, Asker), Monica Vee Bratlie ( H, ordfører, Hurum), Rebecca Borsch( V Røyken), Jan Syrstad ( H, vara, Røyken). Fra Røyken var Børre Pettersen (AP) eller Håvard Vestgren (H) ikke til stede. Fra Hurum var Else Marie Rødby (SP) ikke tilstede.
Foto: Svein-Ivar Fors, Asker kommune