Miljø, regionale og statlige oppgaver og ambisiøse areal- og transportløsninger var blant temaene da forhandlingsutvalget for Hurum, Røyken og Asker kommuner møttes over to dager 2. og 3. mai.

- Vi ser konturene av en ny, helt unik kommune med en lang opplevelsesrik kystlinje, naturmangfold, kulturhistorie og en beliggenhet strategisk plassert i Osloregionen. Her blir det gode oppvekstvilkår og godt bomiljø nært sjøen, marka og hovedstaden - hvis den nye kommunen blir en realitet, sier Lene Conradi, ordfører i Asker og forhandlingsutvalgets leder.

Les utkast til intensjonsavtale revidert 2. og 3. mai med nye vedlegg om blant annet oppgaver, næringsutvikling, areal- og transportutvikling.

Se også kart nederst på siden.

Avtalen sluttføres 12. mai

Dette var fjerde gangen forhandlingsutvalget som skal komme fram til en intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av Hurum, Røyken og Asker, møttes. Også denne gangen har de gjennomgått utkastet til intensjonsavtale i detalj.

- Det er god stemning og stor vilje til å søke enighet om en god felles intensjonsavtale. Vi ser at det mellom hver gang er nye, vesentlige elementer som må drøftes og inkluderes i avtalen. Slik sikrer vi en så god og fremtidsrettet avtale som mulig, sier hun.

Fortsatt gjenstår noen få grunnleggende viktige ting som navn på den nye kommunen og sammensetning av Fellesnemda som skal samordne og ta seg av forberedelsene til en eventuell ny kommune.

Forhandlingsutvalget har i oppdrag å forhandle fram en avtale som blir del av innstillingen til Kommunestyret i de tre kommunene. Utvalget har ingen beslutningsmyndighet. Avtalen skal sluttføres 12. mai. Deretter blir den del av den videre politiske prosessen i de tre kommunene. Endelig vedtak skjer i Kommunestyremøtene 14. juni (Asker), 16. juni (Røyken), 21. juni (Hurum). 

Forhandlingsutvalget
Forhandlingsutvalget Hurum, Røyken og Asker(fra v): Else Marie Rødby (varaordfører, Sp), ordfører Monica Vee Bratlie (H), ordfører Lene Conradi (H) Ivar Granum (opposisjonsleder, Ap), Marianne Riis-Rasmussen (AP), Håvard Vestgren (H), Rebecca Borsch (V).

 

Kommunale tjenester 

Skoler, barnehager og andre institusjoner vil fremdeles være nær der folk bor.

- Det har vært viktig for forhandlingsutvalget å sikre at de kommunale tjenestene i den nye kommune skal videreføres nært der folk bor og videreutvikles til å bli bedre enn de er i dag, sier Conradi.

Styrket lokaldemokrati

- Jo flere oppgaver kommunen får, jo større myndighet og ansvar legges til kommunens folkevalgte. Da kan vi finne bedre lokale løsninger. Det igjen vil skape større interesse for  lokalpolitikken og styrke lokaldemokratiet. Det er jo også et av regjeringens mål med kommunereformen, sier hun.

Lokaldemokrati og nærdemokratiske løsninger var også tema på møtet i Fredrikstad. Østfoldbyen har lang erfaring med nærdemokratiske ordninger.

- Nærdemokrati har vært et sentralt tema i våre drøftinger. Å legge til rette for et velfungerende nærdemokrati, med større innslag av samskaping mellom frivillighet og kommunen, er viktig. Derfor var det nyttig å lytte til de erfaringer som Fredrikstad har gjort seg, sier Conradi.

Større kommune, større påvirkningskraft

Hvis en sammenslåing blir en realitet, vil den nye kommunen ha 91.000 innbyggere.

- Sammen med sterke samarbeidspartnere i øst og vest - Bærum og Drammen - og en strategisk plassering i hovedstadsområdet, vil den nye kommunen kunne ha en helt annen påvirkningskraft på tvers av grenser og forvaltningsnivåer, sier Conradi.

Det betyr i følge forhandlingsutvalget en større mulighet til å få gjennomslag på blant annet samferdselsfeltet og sikre finansiering av nødvendige prosjekter i for eksempel Nasjonal transportplan. En ny kommune på denne størrelsen vil også kunne utløse ulike statlige tilskudd knyttet til blant annet byutvikling og bymiljøpakker.

Helhetlig areal- og transportutvikling

Ifølge Conradi vil en ny kommune kunne få en unik mulighet til å gjennomføre en helhetlig areal- og transportutvikling med betydning for hele regionen, og slik legge til rette for å ta sin del av befolkningsveksten i regionen.

- Vår felles visjon er å realisere jernbane fra Asker via Røyken og Hurumlandet over Oslofjorden til universitetet på Ås. Da har vi en ringbane rundt Oslo. Slik kan vi skape bærekraftig, grønn nærings- og landbruksutvikling og bruk av hele kyststripen langs Oslofjorden. Det vil knytte hele regionen sammen, skape et svært spennende bo- og arbeidsområde, og legge til rette for ny aktivitet innenfor mange og nye næringer med ulike typer næringsklynger langs kollektivlinjene og lokalsentrene, sier hun. 

Ønsker flere oppgaver

I debatten om kommunereformen har det blant annet kommet fram at de største kommunene i og rundt de store byene (100.000) kan få muligheten til å ta over ansvaret for og i større grad påvirke store samfunnsoppgaver.

- Vi har ambisjon om at en eventuelt ny kommune fra Slependen til Tofte skal påta seg statlige, regionale og fylkeskommunale oppgaver. Da vil den nye kommunen ha en mye større mulighet til helhetlig samfunnsutvikling og å utvikle et bedre og mer sammenhengende tjenestetilbud til innbyggerne, sier Conradi.

Hun ser for seg at dette kan skje på ulike måter gjennom overtakelser, eventuelle forsøksordninger og samarbeidsavtaler med nabokommuner.

Av mulige statlige og regionale oppgaver nevner regjeringen: 

  • Videregående opplæring (FK)
  • Distrikts psykiatriske sentre (DPS)
  • Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)
  • Arbeidsmarkedstiltak, VTA og hjelpemidler (NAV)
  • Barnevernstjenester (BUF – etat)
  •  Tannhelse (FK)
  • Rehabilitering og habilitering (FK)
  • Samferdsel og kollektivtransport (FK)
  • Lokal forvaltningsmyndighet kulturvern/minner, klima og miljø (FK –FM- DIR)

Utviklingsmuligheter i ny kommune

Illustrasjonskartene nedenfor viser ulike utviklingsmuligheter i en eventuell ny kommune (Hurum, Røyken, Asker). Elementer i kartene nedenfor er basert i blant annet "Regional plan for samordnet areal og transport i Oslo og Akershus", vedtatt desember 2015 samt KVU (konseptvalgutredning) for kryssing av Oslofjorden, Statens vegvesen 2014. Visjonen om ny jernbanekrysning ved Filtvedt i forlengelsen av Spikkestadbanen er ikke utredet.  

Illustrasjonskart

Tabell som viser befolkningsutvikling Kart som viser senterstrategi Næringsstrategikart Kart som viser dagens transportstruktur Kart som viser fremtidig transportstruktur Kartt som viser fremtidig utbyggingsstrategi