Kommunestyret i Asker vedtok tirsdag 14. juni 2016 at Asker kommune skal søke å slå seg sammen med nabokommunene Røyken og Hurum.

- Vi har fattet et historisk vedtak i dag - en stor avgjørelse for oss alle og en viktig avgjørelse for fremtiden. Vi ser med dette konturene av en ny, helt unik kommune med en lang opplevelsesrik kystlinje, naturmangfold, kulturhistorie og en beliggenhet strategisk plassert i Osloregionen, sier ordfører Lene Conradi etter at et bredt flertall i kommunestyret (42 mot 5 stemmer) vedtok sammenslåing med nabokommunene i sør.

Conradi la vekt på at innbyggernes identitet og tilhørighet er viktig for mennesker.

- Vi skal både bevare og bygge noe nytt med utgangspunkt i Asker-navnet, kommunesenter og rådhus i Asker. Tjenestetilbudet skal videreføres og videreutvikles nær der folk bor, legger hun til.

Kommunestyret brukte god tid til ordskifte og det var innlegg fra alle partiene. Ordfører styrte debatten etter det avtalte debattopplegget - noe som la til rette for at alle partiene fikk uttale seg i flere omganger.

Debatten ble overført på nett og kan ses på nett-tv i opptak. 
Endelig protokoll fra kommunestyremøtet vil bli lagt ut når den foreligger.

Levende lokalsamfunn

Ifølge ordfører vil den nye kommunen ha levende lokalsamfunn i tettstedene og nærsentra hvor folk føler seg hjemme, med gode tjenester nær der de bor.

- Her blir det gode oppvekstvilkår og godt bomiljø nært sjøen, marka og hovedstaden. Jeg tror generasjoner etter oss vil nikke anerkjennende til beslutningen og at fremtiden vil vise at nye innbyggeres og nye generasjoners røtter kan gro seg sterke med nærhet til hverandre, til natur på sjø og land og til naboers pulserende byliv, sier hun.

Gir store muligheter

Ifølge ordføreren har det vært en lang, krevende men god prosess, med bred deltakelse og involvering.

- I 2014, da vi startet prosessen, var jeg sikker på at kommunereformen ikke gjaldt en stor og veldrevet kommune som vår. Så ble vi oppfordret fra regjeringen om å ta nabopraten, og etter hvert ser jeg at en sammenslåing med Røyken og Hurum vil gi oss store muligheter framover. Vi forventer en fortsatt høy befolkningsvekst i fremtiden. Sammen vil vi stå bedre rustet til å ta nettopp den veksten - både når det gjelder helhetlig samfunnsutvikling, transport og arealplanlegging, sier hun.

Krevende og god prosess

Med forankring i politiske vedtak i kommunestyre og formannskapet, har det vært lagt til rette for en grundig prosess. En rekke rapporter, utredninger og notater inngår i et omfattende kunnskapsgrunnlag som sammen med innbyggerundersøkelser, innspill fra medvirkningsprosesser og intensjonsavtalen mellom Asker, Røyken og Hurum om ny kommune, har ligget til grunn for kommunestyrets behandling og vedtak.

- Vi har utredet det vi mener bør utredes. Hverken konsulentrapporter eller innbyggerundersøkelser kan hver for seg forventes å gi oss et fasitsvar, men vi har fått et omfattende og helhetlig kunnskapsgrunnlag, sier ordfører.

Generasjonsperspektiv

Ordfører mener flere samfunnsoppgaver kan løses bedre sammen med Hurum og Røyken enn alene. Det dreier seg blant annet om en mer bærekraftig samfunnsutvikling, om utvikling av nærings- og arbeidslivet, å levere mer velferd per krone, håndtering av klimautfordringene, integrering av asyl- og klimaflyktninger og overgangen til den digitale tidsalderen.

- Vi må ta hensyn til fremtidige behov og se hvordan vi best kan løse samfunnsutfordringene framover. Som folkevalgte er vi satt til å se de lange linjene i de beslutningene vi tar. Det er det vi nå har gjort, sier hun.

Veien framover

  • Torsdag 16. juni skal Kommunestyret i Røyken behandle saken. 
  • Tirsdag 21.juni skal Kommunestyret i Hurum behandles saken.
  • Innen 1. juli skal de tre kommunene søke Kommunal og moderniseringsdepartementet om sammenslåing.
  • Innen 1. september skal Fellesnemda være etablert.
  • Stortinget fatter endelig vedtak våren 2017.
  • Ny kommune skal være etablert innen 1. januar 2020.

Intensjonsavtalen og fellesnemd

Intensjonsavtalen mellom de tre kommunene legger grunnlaget for den nye kommunen og det videre arbeidet for å få den nye kommunen på plass.

Intensjonsavtalen slår fast at Fellesnemda skal samordne og ta seg av forberedelsene til en eventuell ny kommune, og arbeide etter konsensusprinsippet.

Fellesnemda skal være sammensatt av 3 kommunestyrerepresentanter med vara fra hver av de tre kommunene.

Fellesnemda vil være etablert innen 1. september.

Kommunestyrets vedtak 14. juni 2016

Her ligger protokollen fra kommunestyremøtet. Innstillingen fra formannskapet ble vedtatt av kommunestyret mot 5 stemmer. Det betyr at kommunestyret har vedtatt følgende:

1. Asker kommune søker om å slå seg sammen med kommunene Hurum og Røyken med virkning fra og med 01.01.20. Forhandlingsutvalgenes signerte intensjonsavtale legges til grunn for etableringen av den nye kommunen.(42 mot 5 stemmer)

2. Den nye kommunens navn er Asker. (enstemmig)

3. Fellesnemndas sammensetning følger av bestemmelsene i intensjonsavtalen datert 12.05.16 samt inndelingslovens §26, med tre kommunestyrerepresentanter fra hver kommune. (enstemmig)

4. Fellesnemnda gis myndighet iht. intensjonsavtalens bestemmelser, samt myndighet til å gi nødvendig utfyllende bestemmelser for å sikre en god sammenslåing. (enstemmig)

5. De tre kontrollutvalgene gjennomfører anbudsprosess og foreslår revisor for fellesnemndas virksomhet. Fellesnemnda velger revisor på bakgrunn av kontrollutvalgenes arbeid så snart som mulig. (enstemmig)

Intensjonsavtalen som er fremforhandlet i felleskap mellom de tre kommunene Asker, Røyken og Hurum, ligger til grunn for vedtaket og for nye Asker.

Se den politiske saken .

Les mer om kommunereformen og kunnskapsgrunnlaget.