Kommunene i Røyken, Hurum og Asker har sammen forhandlet fram en felles politisk plattform/intensjonsavtale for mulig kommunesammenslåing. Intensjonsavtalen ble signert den 12. mai 2016.

Det er politisk forhandlingsutvalg, med representanter fra alle de tre kommunene, som har forhandlet fram avtalen.

Politisk forhandlingsutvalg  hadde første felles møte 15. april 2016 og sluttførte forhandlingene med signering av endelig avtale den 12. mai 2016 i Asker rådhus. 

Politisk forhandlingsutvalg har kun forslagsrett og det er de ordinære politiske organene, formannskap og kommunestyre, som må behandle og fatte vedtak i henhold til kommunens reglementer. Kommunestyret i Asker skal behandle saken om kommunereformen og fatte endelig vedtak den 14. juni.

Intensjonsavtalen og ordførers kommentarer til den 

Forhandlingsutvalget

Forhandlingsutvalget har bestått av politisk forhandlingsutvalg fra de tre kommunene. I politisk forhandlingsutvalg fra Asker satt ordfører, varaordfører og leder av det største opposisjonspartiet. 

 • Asker kommune: Lene Conradi (H), Leif Frode Onarheim (H), Marianne Riis Rasmussen (Ap)
 • Røyken kommune: Håvard Vestgren (H), Rebecca Borsch (V), Børre Pettersen (Ap)
 • Hurum kommune: Monica Vee Bratlie (H), Else Marie Rødby (Sp), Ivar Granum (Ap)

Forhandlingsutvalget hadde mandat til å:

 • utarbeide forslag til felles politisk plattform/intensjonsavtale
 • forhandle med Røyken og Hurum

Alle de politiske forhandlingsutvalgene har sørget for politisk forankring underveis i respektive styringsgrupper og formannskap.

Til grunn for mandatet og forhandlingene lå veilederen «Formelle rammer i byggingen av nye kommuner» fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og de formelle føringer fra Inndelingslova «Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)».

Formålet med en politisk plattform/intensjonsavtale er å:

 • gi et utfyllende innhold i kommunenes politiske saker om en eventuell kommunesammenslåing,
 • legge premisser for den videre prosessen,
 • sikre formelle lovkrav,
 • sikre eventuelle vilkår for den enkelte kommune og/eller kommunene samlet og
 • gi føringer for viktige politikkområder ved en eventuell sammenslåing.

Felles interesser

Forhandlingsutvalget har ønsket å se på muligheter og samfunnsutfordringer framover som kan løses bedre i felleskap i en ny kommune. I den sammenhengen har de vært spesielt opptatt av å finne felles gode løsninger på følgende områder:

 • Nærdemokrati
 • Felles verdier
 • Naturgitte kvaliteter
 • Tettstedsutvikling
 • Bedre tjenester
 • Kollektiv og samferdsel
 • Miljø
 • Næring
 • Styrket regional påvirkningskraft

Møtereferat forhandlingsutvalg

Tidligere utkast til intensjonsavtale