Innbyggerne har vært invitert til å involvere seg i prosessen med kommunereformen, slik at deres innspill kan bli hørt av de folkevalgte. Dette har skjedd gjennom åpne møter, via nett/ sosiale medier og et eget medvirkningsopplegg for ungdom.

For å sikre en bred involvering av befolkningen i kommunen ble følgende målgrupper definert for innbyggerinvolveringen:

  • Innbyggere generelt
  • Ungdommen spesielt
  • Lokale organisasjoner, lag og foreninger
  • Næringslivet

Gjennomførte involveringstiltak

Øvrig informasjon om kommunereformen