Asker kommune gjennomførte 14. april til 1.mai en innbyggerundersøkelse om mulig kommunesammenslåing. Endelig rapport offentliggjort 13. mai.

2045 askerbøringer ble oppringt for å gi sitt syn på kommunesammenslåing og preferanser på fremtidig kommunestruktur.

Hovedresultatene fra undersøkelsen ble presentert for kommunestyret i deres Tematime til kommunestyremøtet tirsdag 10. mai.

Her er endelig rapport om innbyggerundersøkelsen 2016 fra Epinion offentliggjort fredag 13. mai.

Her kan du lese presentasjonen fra Tematimen i PDF.

Se presentasjonen fra Tematimen i opptak på nett-tv 

 

Hensikten med innbyggerundersøkelsen våren 2016 er at de folkevalgte både skal få informasjon om innbyggernes holdninger og om deres preferanser til tre konkrete alternativer:

  • Asker alene,
  • Asker + Bærum,
  • Asker + Røyken + Hurum.

Hovedresultater

Resultatene viser at innbyggerne i Asker er delt i synet på en eventuell kommunesammenslåing med 34% positive til en eventuell sammenslåing og 31% negative. En andel på 28% har svart at de hverken er negative eller positive til en eventuell sammenslåing.

I Asker nord, på Nesøya og Holmen er en større andel av innbyggerne positive til kommunesammenslåing sammenlignet med Asker sentrum sør-øst.

Asker sentrum sør-øst, Vollen og sentrale Asker har en større andel innbyggere som er negative til kommunesammenslåingen sammenlignet med Nesøya.

Retningsvalg ved kommunesammenslåing

Når det gjelder fremtidig kommunestruktur mener 42% at det er best at Asker kommune fortsetter som egen kommune, 32% ønsker å slå sammen Asker og Bærum, mens 22% oppgir at de ønsker at Asker, Røyken og Hurum skal slå seg sammen.

- Vi har nå fått de viktigste hovedfunnene, men den endelige rapporten foreligger ikke før på fredag 13. mai, sier ordfører Lene Conradi og legger til: - Vi skal nå bruke tid på å gå mer i detaljene og sette undersøkelsen i en større sammenheng sammen med resten av kunnskapsgrunnlaget vi har tilegnet oss gjennom prosessen.

- Jeg er ikke overrasket over at mange heller til alternativet Asker alene – vi er en stor robust kommune som fint kan stå på egne ben. At så mange er førnøyde med kommunen sin er jo en hyggelig tilbakemelding, sier hun.

Samtidig er hun heller ikke veldig overrasket over at mange peker mot Bærum, da Asker alltid har hatt og har et nært forhold til og godt samarbeid med Bærum.

- Mange i Asker føler nok en sterk tilknytning til og likhet med Bærum. Det gjør også jeg som er vokst opp på Nesbru. Det betyr likevel ikke at jeg ut fra det vil konkludere med at Asker er tjent med en sammenslåing den veien – i denne omgang. Det gode samarbeidet må vi uansett for all del videreutvikle og styrke, uansett utfall av denne prosessen, sier hun.

- Nå skal jeg ta med meg tilbakemeldingene fra undersøkelsen i min vurdering og sammenholde dette med det øvrige kunnskapsgrunnlaget. I tillegg har vi også fått en helt fersk rapport i dag om muligheter og utfordringer ved en mulig sammenslåing av Asker, Røyken og Hurum. Sammen med den fremforhandlede intensjonsavtalen gir alt dette oss et godt bilde av hva en mulig sammenslåing vil kunne innebære, sier Conradi.

Resultatene vil inngå i grunnlaget for kommunenes videre arbeid med kommunereformen sammen med den fremforhandlede intensjonsavtalen mellom Asker, Røyken og Hurum, innbyggerundersøkelsen fra våren 2015, kunnskapsrapporter og notater, innspill fra medvirkningsprosessene: ungdomsmedvirkning, Askerkonferansen, folkemøter og innspill fra innbyggerne via kommunens nettsider.

Kommunestyret skal ta en endelig beslutning om fremtidig kommunestruktur den 14. juni.

Fakta om undersøkelsen

  • Epinion har gjennomført innbyggerundersøkelsen på vegne av Asker kommune.
  • Undersøkelsen ble gjennomført over telefon i perioden 14. april til 1. mai.
  • 2045 innbyggere i Asker ble oppringt.
  • Den endelige rapporten fra Epinion offentliggjøres fredag 13. mai.


Se våre kommunereformsider for mer informasjon om kommunereformarbeidet.