En rekke rapporter, utredninger og notater inngår i et omfattende kunnskapsgrunnlag som sammen med innbyggerundersøkelser, innspill fra medvirkningsprosesser og intensjonsavtalen mellom Asker, Røyken og Hurum om ny kommune, vil ligge til grunn for Kommunestyrets behandling og vedtak den 14. juni.

Asker som egen kommune

Som en del av kommunereformarbeidet i Asker kommune har rådmannen utarbeidet et notat som tar utgangspunkt i at Asker kommune ikke slår seg sammen med noen av nabokommunene, men fortsetter som egen kommune.

Les mer om rapporten Asker som egen kommune

Asker, Røyken og Hurum. Utredning om kommunesammenslåing

Deloitte og Telemarksforsking har på oppdrag fra Asker, Røyken og Hurum kommuner utredet spørsmålet om kommunesammenslåing for disse tre kommunene.

Les mer om rapporten Asker, Røyken og Hurum. Utredning om kommunesammenslåing 

Les også intensjonsavtalen som politisk forhandlingsutvalg har fremforhandlet med Røyken og Hurum.

Utredning om fremtidig kommunestruktur

Kommunene Asker, Bærum, Lier, Røyken, Hurum og Hole utarbeidet en felles utredning om konsekvensene av ny kommunestruktur våren 2015. Mandag 5. september 2015 fikk ordførerne i de seks kommunene overlevert rapporten "Konsekvenser og muligheter ved alternativ kommunestruktur" utarbeidet av Agenda Kaupang.

Les hele rapporten her (PDF)

Temanotater kommunereform

Temanotatene tar for seg utvalgte sentrale temaer fra Agenda Kaupang-rapporten, i tillegg til dokumenter som presenterer Stortingets og regjeringens mål og forventninger til kommunereformen.

Innbyggerundersøkelser

Innbyggerundersøkelsen vår 2016

Asker kommune har gjennomført en innbyggerundersøkelse om mulig kommunesammenslåing. Undersøkelsen ble gjennomført av Epinion i perioden 14. april til 1. mai 2016. Hovedfunnene ble presentert i kommunestyrets Tematime den 10. mai. Den endelige rapporten fra Epinion ble offentliggjort fredag 13. mai.

Hovedfunnene og rapporten om innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen vår 2015

Våren 2015 fikk Asker kommune, i samarbeid med kommunene Bærum, Hole, Lier, Røyken og Hurum, gjennomført en innbyggerundersøkelse om kommunereformen.

Se resultatene fra denne innbyggerundersøkelsen:

Mer informasjon om kommunereformen finner du her

Røyken, Hurum og Asker kommuner signerte en intensjonsavtale for mulig kommunesammenslåing den 12. mai 2016. Les mer om intensjonsavtalen